تدویر جلسه مشترک واحدهای اولیه شورای ایالتی نورد برابانت

 

شام یکشنبه مورخ ۲۱ جنوری جلسه مشترک واحد های اولیه ایالت نورد برابانت شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تدویر یافت.
بربنیاد اجندی که قبلاٌ به اعضای شورا فرستاده شده بود ، جلسه توسط رفیق شعیب اسحاقزی مسوول شورای ایالتی  نورد برابانت آغاز گردید. نظر به فیصله جلسه قبلی فیصله گردیده بود تا این جلسه را رفیق دهزاد ریاست نماید تا در جلسات بعدی از این شیوه تدویر جلسه استفاده صورت گرفته ، تدویر جلسات در وقت معین ، با محتوا و نظم بهتر تدویر یابد.
در نخست رفیق دهزاد طی گزارش کوتاه از انکشافات در حیات سازمانی یادهانی نمودند.
مطابق به ماده دوم اجندا گزارش مالی از سال ۲۰۱۷  ترسایی توسط رفیق حیات کریم به جلسه پیشکش شد. بعد از استعماع گزارش ، تبادل نظریات و ارایه پیشنهادات فیصله گردید تا این گزارش بر بنیاد یک سوالنامه بهتر و دقیق تر تهیه  ؛ و در جلسه ربع اول دوباره پیشکش شود. به تعقیب این ماده اجندا ، حق العضویت ها و اعانه ها از بابت همین ربع جمع آوری گردید.
در در ادامه جلسه  رفیق بصیردهزاد مرتبط به یک سلسله سوالات رفقا که از واحد های اولیه بویژه واحد های اولیه ایالت نورد برابانت مطرح گردیده بود، متن نامه ارسالی را که شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دراروپا از نام شورای کشوری به قرار ارسال شده بود ، توضیح  و جوانب مختلف آنرا به نظرخواهی و آرای رفقا اروپا داد. جلسه ازبحث روی این نامه در جلسه آینده کمیته رهبری شورای کشوری پشتیبانی نمود.
در بخش بعدی  جلسه بحث آزاد روی مسایل مبرم  سیاسی کشور؛ و زنده گی سازمانی صورت گرفت که رفقا هر یک : داکتر صدیقی، احسان عمری، طلوع، سعیده طلوع، روح الله توده یی، هوسی جان توده یی ، مصدق ، اسحاقزی و کریم در این بحث آزاد سهم گرفتند.
در باره کار با جوانان رفیق روح الله توده یی مطالب دلچسپی را مطرح نمودند که ابتکار، پشتکار و زحمت شان مورد تقدر رفقا قرار گرفته ؛  و وعده هرگونه همکاری در این ابتکار برای شان داده شد.
در بخش  انتقادات و پیشنهادات ،  رفیق داکتر صدیقی یک سلسله انتقادات شان را همراه  با پیشنهادات مطرح  ؛ که درهر مورد توسط رفیق دهزاد پاسخ ارایه گردید.
در بخش پایانی جلسه  رفیق داکتر صدیقی وظیفه گرفت تا از نتایج جست و جوی شیوه ها و زمینه های عملی کار با پناه جویان در کشورهالند به جلسه بعدی گزارش ارایه نمایند.
همچنان پیشنهاد گردید تا از جانب کمیته  رهبری ( مسوول تبلیغ  و رسانش) یک سیمینار از طریق پالتاک تدارک ، و موضوع استراتیژی امریکا در قبال افغانستان و اطراف آن به یک بحث گرفته شود.


با احترام


شعیب اسحاقزی
مسوول شورای ایالتی نورد برابانت

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۸۰۱