گزارشی از نشست شورای کشوری سویس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه شورای کشوری سویس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  بتاریخ ۱۴جنوری ۲۰۱۸ ترسایی  دایر گردید.

درنخست رییس شورا از تکمیل بودن نصاب جلسه گزارش داده و برنامه کار جلسه را پیشنهاد کرد، که پس از رایزنی  اجندای پیشنهادی مورد تصویب قرارگرفت.

درادامه  نشست رفیق سلیمی رییس  شورا  از کارکرد های شورا در بخش های تشکیلاتی ، تبلیغ و آموزش ، امورمالی و روابط  اجتماعی گزارش داده و فعالیت های شورا را قناعت بخش خواند. شرکت کننده گان جلسه نظریات و پیشنهادات سازنده ای شانرا درمورد گزارش ابراز نمودند.  

در مطابقت با اجندا ی تصویب شده  وضع سیاسی و امنیتی کشور ومشکلات عدیده مردم مورد بحث و گفت و گو قرارگرفته ، درباره تاخیر درتدویرکنگره توضیحات لازم ارایه گردید.به سوالات و نظریات رفقا در این باره ازسوی رییس شورا  پاسخ  داده شد. وی در توضیحات خود از سردی بیش از حد هوا دربرخی از مناطق کشور و نبود امنیت راه ها یاد آورشد. توضیحات ارایه شده  طرف قناعت رفقا قرارگرفت .

 دربخش بعدی جلسه حق العضویت های ربع اخیرسال ۲۰۱۷ و اعانه های اعضای شورا جمع آوری گردید.

پس از ارایه پیشنهادات و انتقادهای رفقا، جلسه به آرزوی رشد و استحکام مزید سازمان اروپایی حزب؛ و تدویرهرچه با شکوه ترکنگـره  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  به پایان رسید.

سلیم سلیمی

رییس شورای کشوری سویس حزب م م ت م ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۸ـ ۲۱۰۱