گزارشی از جلسه نوبتی شورای کشوری فنلند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه نوبتی شورای کشوری فنلند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بروز ۲۳ دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی درشهروانتا دایرگردید .

درنخست رفیق عبدالرحیم لطیف زی جلسه را گشوده ؛ و برای پیشبرد و موثریت کارنشست طرحی را برای اجندای جلسه پیشنهاد نمود که پس از تصویب مورد اجرا قرار گرفت .

مطابق بند اول اجندا رفیق لطیف زی گزارش فشرده ایی ازکارکردهای شورا در بخش های تشکیلاتی ، تبلیغی و آموزشی ، مالی و روابط عمومی ارایه نمود.

در بخش بعدی گزارش ارایه شده  مورد بحث و گفت و گو قرارگرفت.

در ادامه نشست از رفیق داوود رزمیار درخواست به عمل آمد  تا روی انکشاف کشور و فعالیت های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان صحبت نمایند. رفیق رزمیار روی انکشافات جهان و تاثیرات آن برسرنوشت مردم افغانستان درنگ نموده ؛ و به توضیح همه جانبه حوادث و انکشافات داخلی و جهانی پرداخته ؛ برزنده گی درون سازمان و رخدادهای ماه های اخیردرحیات سیاسی حزب م م ت م ا روشنی انداختند.

درجلسه رفقا هریک : انورایثار، آصف همشهر، بشیر ستاری و پیرمحمد صحبت ؛ پیشنهادات و دیدگاه های سازنده ای را درباره رشد و اثرگزاری هرچه بیشتر شورای کشوری فنلند حزب ارایه داشتند.

در بخش بعدی جلسه حق العضویت رفقا الی ختم سال ۲۰۱۷ جمع آوری گردید.

جلسه درفضای اعتماد رفیقانه و با سهم گیری فعال اعضای سازمان به آرزوی رشد و استحکام هرچه فزونترسازمان اروپایی حزب ، سرفرازی مردم کشور؛ و آرزوی تامین صلح جهانی به پایان رسید.

عبدالرحیم لطیف زی

رییس شورای کشوری فنلند  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۸۱۷ـ ۱۴۰۱