گزارش اجلاس هیات رهبری شورای کشوری اتریش حزب م م ت م ا

 

ویانا ـ اتریش

پس از برگزاری نشست های شوراهای ایالتی سازمان کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان درهفته نخست ماه دسامبر ۲۰۱۷ ترسایی هیات رهبری شورای کشوری بتاریخ یازدهم این ماه تشکیل جلسه  داده و فعالیت های سازمان را در سال روبه پایان عیسوی به بررسی گرفت .

درآغاز رفیق فاضل دلزاده رییس شورای کشوری گزارشی مفصلی در باره کارکرد های شورا ارایه داشت و از اینکه شورا توانسته است برغم دشواری های معین رُشد کمی بیست در صد را نشان د هد اظهار رضایت نمود . او خاطر نشان ساخت که مصوبات و تصامیم ارگان های رهبری حزب به وجه احسن رعایت و تعمیل گردیده ؛ و در راه برآورده شدن اهداف تعین شده در اسناد مرامی و تشکیلاتی حزب تلاش صورت گرفته است .بیشترینه بخش حق العضویت ها در سال ۲۰۱۷ ترسایی جمع آوری گردیده و به مسوول امور مالی ا نتقال داده شده است .وی سهمگیری سازمان را در فعالیت های اجتماعی و به ویژه کمک به هموطنان مهاجر را مثبت ارزیابی نموده و در باره برنامه های شورا برای سال آینده ترسایی سخن گفت . رییس شورای کشوری از آرزوی شدید اعضای حزب در اتریش بخاطر تدویر کنگره حزب صحبت نمود . وی خاطر نشان ساخت که این رویداد در زنده گی سازمانی ما سرآغاز نوینی خواهد تا با نیروی متحد به  نتایج و دستآوردهای بیشترومطلوب برسیم .

اعضای هیات رهبری هریک در باره گزارش و فعالیت های شورا اظهار نظر نموده و پیشنهادات معینی را برای پیشبرد امور در سال نو ترسایی ارایه داشتند. درپایان این نشست نارسایی ها و امور انجام ناشده نیز مورد بحث قرار گرفت و تدابیری برای بهتر سازی کار ها اتخاذ گردید .

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۷ـ ۲۱۱۲