ابلاغیه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

وطنداران عزیز!
چنانچه می دانید طی روز های اخیر ، در رسانه های اجتماعی و دنیای مجازی تحت عنوان ( در گروه تلگرام اداره امور ریاست جمهوری چه می گذرد؟) مطلبی گیچ کننده و حیران کننده از نام شخصی ثواب الدین مخکش معاون ریاست نظارت و ارزیابی اداره امور ریاست جمهوری پخش گردید که دارای ۱۲ ماده بود.
با وجودیکه آقای مخکش از پست و تهیه این مطلب انکار کرد، اداره امورخواستار استعفای وی شد. محترم محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور به این مساله تشویش جدی خود را ابراز و به لوی څارنوالی وظیفه سپرد تا این مساله را دقیقاْ بررسی و عاملین آنرا به مجازات محکوم نمایند.
طرح و تنظیم چنین اعمال ضد ملی، ان هم از آدرس مقامات رهبری کننده کشور، اصلا قابل قبول نبوده ، هر حرکت ضد ملی و ضد مذهبی که باعث ایجاد  درز بین اقوام و ملیت های باهم برادر کشور شود به مثابه خیانت ملی تلقی می گردد و ازسوی دیگر جرم یک عمل شخصی است که متعلق به قوم ، زبان ، سمت ، و مذهب نمی گردد، ولی با تاسف که عده از افراد ، اگاهانه یا غیراگاهانه به افتراق ملی دامن زده ، تلاش دارند به چنین مسایل رنگ و بوی قومی بدهند که جداْ قابل نگرانی می باشد.
ما در برهه حساسی از تاریخ تکامل جامعه قرار داریم و تعاملات منطقه وی و جهانی بیش از هر وقت دیگر خطیر، مبرم و پیچیده است.
حزب ما باور مند است ،در صورتی که این روند خردورزانه مدیریت شود سلامت جامعه بقا خواهد یافت و از تمایلات انحرافی جلوگیری می شود.
حزب ما معتقد است که تمام ملیت ها و اقوام با هم برادر کشور طبق قانون اساسی دارای حقوق مساوی بوده ، کادرها و نخبه گان واقعی شان حق دارند تا در حرکت در آوردن چرخ حکومت نقش موثر و فعال خود را ایفا نمایند ، تحقق قوانین موضوعه کشور و منافع ملی را سر مشق اجرا ات خویش قرار دهند ، فعالیت های ضد قومی و به حاشیه راندن اقوام دیگر ، جرم نابخشودنی بوده و به مثابه خیانت ملی، با عاملین آن برخورد صورت گرفته ، به پنجه قانون سپرده شود.
با احترام


پوهاند دکتر محمد داوود راوش
رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

 بامـداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۱۷ـ ۲۴۰۹