برپایی جلسه شورای ایالتی هسن حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه بتاریخ  ۲۷ اگست ۲۰۱۷ ترسایی ساعت  ۲ بعد از ظهر درشهرهوفن بخ ، جمهوری فدرال المان جلسه شورای ایالتی هسن تحت ریاست رفیق فرشته سیغانی رییس آن شورا دایر گردید.

برای پیشبرد  نشست  اجندای  ذیل پیشنهاد؛ و مورد نظرخواهی قرارگرفت:

۱ــ گزارش کمیته رهبری شورای ایالتی هسن درمورد امورات سازمانی وتشکیلاتی .

گزارش دهنده : رفیق فرشته سیغانی

۲ـ سخنرانی درمورد وضع نظامی و سیاسی درافغانستان

سخنران : رفیق امیرمحمد گران

۳ـ توزیع  فورمه های کمیسون تدارک کنگره حزب م م ت م ا درمورد ارایه نظریات و پیشنهادات رفیق ها درمورد اسناد کنگره حزب.

۴ـ پیشنهاد وانتقاد های رفیق ها

اجندا به اتفاق آرا مورد پسندش اشتراک کننده گان جلسه قرارگرفت.

سپس در همخوانی با بند اول اجندا رفیق فرشته سیغانی  مسوول شورا  راجع به اجرات عملی در رابطه به وظایف داده شده ازجانب مقامات بالای توسط اعضای شورای ایالتی هسن  درفاصله دو جلسه ، توضیحات مفصل ازچگونه گی سهم فعال رفقا ؛ دربخش های مختلف  کار حزبی ارایه نمود. درضمن او روی چالش ها وکمبودی هایی که در روند پیشبرد وظایف حزبی وجود داشت ؛ مکث و از رفیق ها خواست تا برای رفع چالش های موجود مشترکاً باهم  همسویی و یاری نموده ؛ و سطح بازپرس از خود و دیگران را ارتقا بخشند.

بعد از ختم گزارش رفیق فرشته رفیق امیرمحمد گران عضوی کمیته رهبری شورای کشوری المان درباره وضع ناهنجار ومایوس کننده  وطن ، ازلحاظ  سیاسی و نظامی سخنرانی ؛ و از عملکردهای زشت ومدهش گروه های تروریستی درکشور وحوادث اخیر درولایات سرپل و فاریاب وکشتار بی رحمانه مردم شهر داری میزا اولنگ را تقبیح ؛ ونکوهش نموده آنرا عمل غیرانسانی دانست. همچنان درمورد اهداف راهبردی دولت امریکا که توسط ترامپ اعلام شد، تاثیرات آنرا بالای عملکرد کشورهای ذیدخل درمنازعات افغانستان در سطح ملی  وبین المللی وبویژه کشور پاکستان مثبت ارزیابی کرده ، آنرا اقدام نیک درجهت بیشرفت روند صلح پایدار در افغانستان دانست.

بعدا ازختم صحبت رفیق گران رفقا هریک: علی رستمی وفاروق پاسدار نظریه ها وتحلیل های شانرا  بر شالوده وضع سیاسی ـ نظامی  کشور ؛وعملکرد ضعیف دولت ونهادهای نظامی دربخش سرکوب نیروهای تروریستی در افغانستان ، وفساد اداری واختلاف ها میان سران احزاب و گروه های تنطیمی  که به وحدت ملی کشور صدمه واردمی کند، صحبت کردند . همچنان ازاعلام اهداف راهبردی امریکا برای حل منازعه میان پاکستان وافغانستان ، درصورت که اقدام عملی ازجانب مسوولین تطبیق این سند صورت بگیرد، تغییراتی  از لحاظ نظامی و سیاسی  بوجود خواهد آمد! امریکا باید درعمل بالای پاکستان فشار بیاورد، تا قاطعانه بدون ریا کاری در روند صلح سهم بگیرد. درغیر آن مانند گذشته همه چیز به روی کاغذ باقی خواهدماند. آنها همچنان پیشنهادات و نظریات خود را درجهت تحکیم  وحدت ملی درمیان اقوام کشور ارایه نمودند.

در ادامه این بحث ها رفیق ها  هریک: سید عبدالقادرشهید، جیلانی توخی، عبدالحمید شهید نور، شریف ممیز، سید محبوب شاه  واحسان واعظی نیز سخنرانی کردند.

بعداز ختم سخنرانی ها مطابق بند سوم اجندا پرسشنامه های کمیسیون تدارک کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان غرض ابراز نظربه رفقا توزیع گردید.

دربخش پایانی نشست رفیق ها پیشنهادها  و انتقادات شان درباره زنده گی سازمانی ؛ و کارکردهای رفقا را پیشکش نمودند. در این نشست پرثمر وکاری شورا ؛ حق العضویت اعضای سازمان تصفیه  و اعانه ها جمع  آوری گردید. جلسه  درفضای صمیمت ، اعتماد رفیقانه  و یکرنگی  به امید رشد و اثرگزاری بیش تر شورای اروپایی حزب؛  پیروزی کنگره  تاریخی حزب ؛ آرامش و صلح  در افغانستان و جهان به  پایان رسید.

 

(شعبه تبلیغ وترویج شورا  )

 بامـداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۰۲۰۹