تدویر جلسه مشورتی دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

امروز چهارشنبه مورخ  ۸ سنبله  ۱۳۹۶ ساعت دو بعد از ظهر جلسه مشورتی دارالانشای حزب تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب در دفتر مرکزی حزب دایر گردید . در جلسه روسای شعبات مرکزی نیز حضور داشتند.


برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت:
۱.چگونگی ترکیب شرکت کننده گان کنگره.
۲.تشدید کار جهت تدویر کنگره شفاف و با شکوه.
در آغاز رفیق راوش روی وظایف اعضای حزب در راستای تدویر کنگره صحبت نموده ، رفقا را جهت ابراز نظریات مثبت با استفاده از حق دموکراتیک شان دعوت ؛ و نقاط تاریک در اساسنامه حزب را که باعث بروز تشویش شده مشخص نموده ، جهت رفع نواقص از اساسنامه حزب نظریات و طرح های پیشنهادی رفقا را خواستار شدند.

هکذا نظر به پیشنهادات اعضای حزب روی ترکیب کمی اعضای شورای مرکزی ، بیروی اجراییه  و دارالانشا حزب طالب مشوره رفقا شدند.
برای تدویر کنگره دموکراتیک ، شفاف و باشکوه رفقا به ترتیب صحبت نمودند:
استاد محراب صمدی، صبور ثابت ، استاد رفیعی، انجنیر عبدالقادر ذهین ، داکتر عبدالرشید جانباز، احمدی ، محمد داود ویار، میر زمان وفادار، انجنیر میر احمد قیام ، عبدالطیف صالحی، انجنیر سرور تابش ،استاد جانان میر خیل، حفیظ الله نورستانی، انجنیر عبدالرحمن صدری، محمد رحیم زرین و انجنیر سلیمان کامجو.
عمدتاً رفقا روی ترکیب کمی اعضای شورای مرکزی، بیروی اجراییه  و شورای مرکزی حزب ، چگونه گی راه یابی اعضای شورای مرکزی و شورا های ولایتی و معادل به کنگره ، تفویض صلاحیت های تشکیلاتی برای کمیته تدارک تدویر کنگره ، رعایت دقیق دموکراسی گسترده و توجه به مرکزیت در حزب ، ایجاد کمیته های متخصصین برای تدوین بخش های مختلف برنامه حزب ، تفاهم روی ساختارهای تشکیلاتی حزب برای کنگره ، انطباق کار و فعالیت حزب با خواست زمان  و رعایت اصل دموکراسی در حزب صحبت نمودند  و جلسه مشورتی امروز را نمادی از دموکراسی در حزب ، موجودیت اراده واحد برای تدویرکنگره شفاف و با شکوه خواندند.
در اخیر رفیق راوش کار جلسه را ارزیابی کرده از رفقا به ارتباط گرفتن سهم فعال و ابراز رای شان سپاس گذاری نموده ؛ گفت که جلسه امروز دارالانشا حزب نمونه روشن از دموکراسی در حزب ماست .کمیته تدارک موظف گردید تا طرح های مشخص خود را به جلسه بعدی ارایه نماید .
جلسه در فضای تفاهم نظر و وحدت رفیقانه ساعت پنج عصر اختتام یافت.

(کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ ۳۰۰۸