برپایی جلسه کمیته رهبری شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه بتاریخ۲۰اگست  ۲۰۱۷ترسایی  ساعت هفت شام تحت ریاست رفیق امیرمحمد گران مسوول دورانی کمیته رهبری  از طریق شبکه پال آغاز گردید. سپس ریاست جلسه به رفیق اسد رهیاب واگذار گردید. رفیق اسد رهیاب بعدأ از رفیق احد شفیعی تقاضا کرد، تا مواد اجندای جلسه را به حاضرین قراات نماید.

 رفیق شفیعی قراراتی مواد اجندارا به خوانش گرفت.

۱ـ سخنرانی رفیق گران پیرامون وضع سیاسی ونظامی  افغانستان

۲ـ گزارش امورتشکیلاتی  وامورمالی،مطابق وظایف سپرده شده جلسه قبلی کمیته رهبری المان، درسازمان های ایالاتی : مسوول رفیق احد مسوول تشکیلات

۳ـ ابلاغ تشکیل کمیسیون تدارک تدویر کنگره ح م م ت م ا درمورد نشر برنامه و اساسنامه حزب برای نظرخواهی اعضای حزب پیرامون آن ، درداخل و خارج کشور.

گزارش دهنده: رفیق اسد رهیاب

 ۴ ـ انتقاد وپیشنهاد رفیق ها.

با پذیرش اجندای پیشنهاد شده ، مطابق بنداول اجندا رفیق گران صحبت نمود. رفیق گران درآغازسخنرانی خود نودهفتمین سالگرد باشکوه استقلال کشور را به رفقا تبریک گفته  و برای کشور جنگ زده ما صلح و آزادی پایدار آرزو نمود. درضمن از حوادث دلخراش سیاسی و نظامی و حملات دشمنان کشور توسط هراس افگنان،که بالای مردم بی دفاع ما ازجمله در ولایت فاریاب و ولسوالی میزا اولنگ  وسایر نقاط کشور  صورت گرفته  صحبت وآنرا عملی بیرحمانه وغیر انسانی دشمنان ملی ما وانمود کرد.

بعداز ختم صحبت های رفیق گران رفیق سید عبدالقادر با تایید سخنرانی رفیق گران چشم دیدهای عینی خود را ،که دراین اواخر به افغانستان سفر نموه بود، پیرامون وضع ناهنجارسیاسی ،نظامی واقتصادی وتاثیرات ان بالای روحیه مردم صحبت همه جانبه نموده و رفیق ها را در روشنی قضایای داغ کشور قرار داد.

بعدأ مطابق بند دوم اجندا رفیق احد شفیعی گزارش خود را درمورد وظایف که در جلسه قبلی کمیته رهبری المان، به شعبه تشکیلات داده شده بود ، از اتخاذ وارسال رهنمودها و رویکردهای عملی ، برای تحقق ان به شوراهای ایالتی توضیخات ارایه کرده ، درضمن چالش ها  وضعف های سازمانهای حزبی را برملا ساخت. در ادامه درمورد پرداخت حق العضویت ها در سازمان های حزبی کشور المان درسال ۲۰۱۷  ترساییی گزارش داده و نواقص جدی که دراین عرصه وجود داشت روشنی انداخته و تقاضا نمود که برای رفع چالش های مالی هرچه عاجل ترتصامیم مشخص صورت گیرد. جلسه به شعبه مالی وظیفه سپرد تا درجلسه بعدی از تدابیرخود برای  رفع نواقصات مالی  به کمیته رهبری گزارش ارایه نماید.

بعداز ختم مواد دوم اجندا رفیق اسد رهیاب درمورد کمیسیون تدارک تدویر کنگره توضیحات مفصل ارایه؛ وبه مسوولین شعبات وظیفه سپرد تا مواد نشر شده درمورد اسناد کنگره را غرض نظرخواهی به سازمانهای ایالاتی ارسال ؛ و به مسوولین هدایت داده شود تا رفقا به صفحه نشراتی بامداد مراجعه  وانرا مطالعه کرده وسپس  نظریات خویش را درمورد اساسنامه ، مرامنامه و نام حزب به کمیته تدارک ارسال نمایند.

درجلسه رفقا هریک:  امیر محمد گران، اسد رهیاب، سید عبدالقادر، داکتر حنیف، نورشهید و احد شفیعی صحبت نمودند.

جلسه بعداز ختم مواد اجندا پایان یافت.

شعبه تبیلغ  وفرهنگ شورای کشوری المان  

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ ۲۸۰۸