هموطنان گرانقدر،

 پوشیده نیست که مردم  زحمتکش افغانستان امروز بیشتر ازهر وقت دیگر درشرایط  نامساعد و ناگوار زنده گی بسر برده ، با دشواری های بیشمار اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند. با وجود این همه مشکلات و نابسامانی ها وقوع زلزله ۱۵میزان ۱۴۰۲ خورشیدی درهرات و ولایات بادغیس و فراه غم و اندوه هموطنان ما را بیشتر نموده است. این زلزله ویرانگرکم سابقه بوده ، باعث تلفات بزرگ انسانی و خسارات هنگفت مالی گردیده است. چنانکه براساس آخرین گزارشات دست داشته تنها در ولایت هرات ۱۱ قریه بخاک یکسان شده و بالاثر ۹ زلزله روز شنبه اضافه تر از ۲۵۰۰ هموطن هراتی ما جان به حق سپرده و رقم مجرویین به بیش از ۲۰۰۰ تن رسیده است.

ما نیک میدانیم که بنابرعوامل مختلف اجتماعی و شرایط موجود کشور مشکلات و پرابلم های ناشی ازاین حادثه درمدت زمان کوتاه رفع نمیگردد ، مردم عزیزان ازدست رفته شانرا به آسانی فراموش نخواهند کرد و مشکلات بی سرپناهی و درد و رنج جسمی و تشویشات روانی را مدت ها با خود خواهند داشت. درچنین لحظات دشوار و پر از اندوه ما خود را درغم هموطنان زحمتکش و با شهامت هرات و سایرمناطق آسیب دیده شریک دانسته ، همبستگی و مراتب همدردی و تسلیت حزب آبادی افغانستان را خدمت شما هممینهان درد دیده  پیشکش میداریم .

از رفقا ، دوستان ، هموطنان دلسوز و با احساس و نهادهای مسوول ملی صمیمانه تقاضا مینماییم  تا با امکانات دست داشته به کمک و یاری هموطنان دردمند ما درهرات و سایر مناطق آسیب دیده  شتافته، ازهیچ نوع خدمت و کمک انسانی دریغ نورزند .

علاوتا از کشورها و موسسات بین المللی از جمله نهاد های مسوول سازمان ملل‌ متحد  تقاضا مینماییم  تا با احساس مسوولیت انسانی و اخلاقی  به کمک و یاری هموطنان مصیبت دیده و متضرر ما بشتابند.

هموطن با شهامت هرات ،

درحالیکه خود را دراین مصیبت بزرگ تان شریک میدانیم ، برای جان باخته گان بهشت برین ، برای مجروحین این حادثه المناک سلامتی و شفای عاجل و برای بازمانده گان صبر جمیل آرزو مینماییم.

باحرمت فراوان،

حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۹۱۰ 

Copyright ©bamdaad 2023