س. تابش

با رویکار آمدن امارت اسلامی افغانستان  حدود دوسال قبل دگرگونی های جدی در کشور رونما شده است که این تغیرات در بخش های سیاسی و اقتصادی اثرات ناگواری برزنده گی مردم داشته،  و جامعه را دریک خلای  قانونی قرارداده است. یکی از این مشکلات بزرگ مساله سازمانهای سیاسی ملی و مردمدوست ، نهادها و تشکلات صنفی درکشور میباشد که اجازه فعالیت نداشته و درحالت بلاتکلیفی بسر میبرند.  دراعلامیه اخیر حزب آبادی افغانستان بمناسبت اول ماه میخوانیم : «... طوریکه همه میدانند تغیرنظام درکشور درپی توافقات پنهانی میان دولت امریکا و تحریک طالبان و بدون سهمگیری و حضور مردم افغانستان صورت گرفت. نظام امارت اسلامی در حالیکه پیوسته وعده تطبیق قانون و زنده گی در پناه امنیت ، اخوت و برابری را میدهـد ، با دریغ تا حال کمترین اقدام عملی برای تحمیل اراده مردم و زنده گی در پناه قانون را انجام داده است.»

امروز درافغانستان به هیچ گونه فعالیت سیاسی و سازمانی اجازه داده نمی شود، ولی انتظار مردم برای تطبیق دموکراسی ، مشارکت و تصمیم گیری درحیات سیاسی و اجتماعی کشور روزتا روز فزونتر میگردد. با آنکه امروز درکشور احزاب و سازمانهای سیاسی اجازه فعالیت ندارند ، باورکامل داریم که در آینده نه چندان دور برای احزاب و سازمانهای ملی و مردمی باورمند به اصول همزیستی مسالمت آمیز و ناسازگار با زورگویی ، تبعیض و برتری جویی قومی ، زبانی و منطقه وی زمینه فعالیت قانونی داده میشود . به امید چنین روزی دراین نوشته روی اصول مرامی حزب آبادی افغانستان که درکنگره تاریخی ۱۹اسد ۱۳۹۷آن در کابل مورد تصویب قرارگرفت درنگ صورت میگیرد.

در مقدمه مرامنامه حزب میخوانیم که حزب آبادی افغانستان یک سازمان سیاسی ترقیخواه است که به جنبش ملی ترقیخواه و دموکراتیک وطن محبوب ما متعلق میباشد. مطابق اصول مرامی حزب پایه های وسیع آنرا زحمتکشان ،روشنفکران پیشرو و ترقی خواه تشکیل میدهد.

 نخستین خصوصیت  یک حزب سیاسی ملی و مردمی اینست که باید نهادینه بوده، به شکل نهاد حرکت میکند. البته حزب آبادی افغانستان یک نهاد بوده ونهادینه عمل میکند . بطور خلاصه باید تذکر داد که در حزب آبادی افغانستان خرد جمعی و رهبری جمعی وجود دارد . تمام فعالیت حزب براساس فیصله و اراده جمعی صورت میگیرد.

دومین ویژه گی اینست که حزب یک مجموعه سازمان یافته است و نمی تواند درقالب بی حساب وکتاب وغیرمنظم دل بخواه فلبداهیه عمل کند. روابط درداخل سازمان تعریف شده است و همه کارها را سازمان یافته انجام میدهد.

مطابق اسناد فیصله شده در این کنگره  ویژه گی سوم حزب هدفمند بودن آنست . حزب دارای برنامه است . جهت اجرای کار و طی مراحل آن بایست برنامه محور بوده و مرحله به مرحله در عرصه تطبیق از آن بکار برده میشود . حزب دارای رهبریست . بنا مباحث زیادی وجود دارد که فرق میان رهبری و مدیریت را تفکیک نمود . فلهذا رهبری کار درست را تعریف میکند و مدیران کاردرست را انجام می دهد . بنابرین وظیفه رهبری این است که بگوید کار درست چه است و کدام وظیفه را مدیر انجام بدهد. بنآ در حزب خردجمعی وجود دارد . رهبری یعنی نشان دادن مسیر درست ،عینی  و عملی روند تکامل .

چون حزب یک مجموعه سیاسی است انطباط ودسپلین پذیر. بناْ کارهای تعیین شده را به اساس ضوابط تعریف شده انجام میدهد . یعنی انجام کار تعیین شده براساس ضوابط تعریف شده . موضعگیری های حزب قابل تصحیح و تغیر میباشد . چون این مجموعه براساس یک سلسله حصول و با درنظرداشت شرایط عینی جامعه و بدور ازهرگونه ماجراجوی ، خود بزرگ بینی و انحراف  مطابق  نیازهای زمان تدوین شده است .

حزب نتیجه محوراست. یعنی از کار مشخص تعین شده یک نتیجه مشخص و ملموس بدست می آورد و این نتیجه باید طور مشخص و روشن قابل محاسبه باشد.

اصل مسوولیت پذیری براساس مرامنامه یاد شده حزب یکی از اصول بنیادی آن میباشد . چون حزب دارای برنامه است . جهت تطبیق برنامه خودش ، پلان های روتین تدابیری وکار نامه های زمانی ترتیب ودر عرصه اجرا  قرارمی دهد

چون حزب یک مجموعه سیاسی است پیوسته در معرض قضاوت عموم قرار میگیرد. حزب اگر مورد قضاوت مثبت قرار بگیرد سبب پیشرفت حزب میشود . اگر قضاوت ها منفی باشد باعث عقب مانی وشکست در امورات سیاسی آن میشود.

 حزب دارای کادرهای ماهر وحرفه وی است. اکر ندارد باید تربیت کند. حزب بخاطرپیاده نمودن برنامه به تربیت کادرهای حرفه ای وکارآگاه نیاز دارد. بنا حزب باید درهمه عرصه کادرهای آگاه  ، مبتکر و مجرب داشته باشد.

باوربه دموکراسی برای یک سازمان سیاسی ملی و مردمی نه فقط یک شعار، بلکه یک مفهوم روشن تشریح شده ، درک شده و جاافتاده است.چنین بود برخی از ویژه گی های حزب آبادی افغانستان مطابق اسناد و اصول سازمانی و مرامی مصوبکنگره ۱۹اسد ۱۳۹۷ آن .

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۳ـ ‍۳۱۰۵

Copyright ©bamdaad 2023