پیام شادباش حزب آبادی افغانستان بمناسبت  هشتم مارچ ، روز جهانی زن

 هممیهنان عزیز ،

تجلیل و بزرگداشت از روزجهانی زن در افغانستان در بیش از نیم قرن گذشته به یک سنت پرارزش تبدیل شده ، و دراین روز یکباردیگر برخواست های انسانی زنان برای عدالت ، حق دستیابی به کار و مزد برابر، حق بهداشت ، عدالت اجتماعی ، تحقق اصول و ارزش های انسانی که دولت های افغانستان درسطح جهانی متعهد به تحقق آنها هستند، تاکید می شود. در صدراین اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر قراردارد که با خواست مردان و زنان کشور برای دستیابی به یک زنده گی بهتر در صلح ، امنیت ، آزادی ، پیشرفت ، عدالت و خوشبختی همخوانی دارد.

تاریخ معاصر کشور نشان میدهـد که مبارزه و تلاش در این راه ساده و بدون قربانی نبوده ، و زنان کشور برای دستیابی به برابری حقوقی، رهایی از خشونت و تحقیر و حضور در حیات اقتصادی و اجتماعی راه پرفراز و نشیبی را طی کرده اند. با آنکه از کنفرانس بین المللی زنان در کوپنهاگن ( سال ۱۹۱۰میلادی ) و نخستین تجلیل از « روز جهانی زن » درسال ۱۹۶۷ در افغانستان سالهای زیادی می گذرد به‌ رغم همه دستاوردها، هنوز راه طولانی و دشواری تا تحقق برابری کامل حقوق زنان و مردان در جهان باقی است.

 

 زنان آگاه و زحمتکش افغانستان!

درسالی که گذشت کشورشاهـد دشواری های فراوانی ناشی از تغیر رژیم و عدم مسوولیت پذیری جامعه جهانی دربرابر مردم افغانستان بود. این وضع باعث ایجاد فاجعه بزرگ اجتماعی ـ اقتصادی شده و زنده گی میلیونها افغان را پراز درد ومشقت ساخت. افزایش بیکاری ، فقر، نبود منابع مالی برای پرداخت حقوق گروه های ازمردم  چون مامورین ،متقاعدین ، معیوبین و معلولین ، خانواده های بدون سرپرست و...، بسته شدن مکاتب و موسسات تحصیلی به روی زنان، کاهش درسطح تولیدات ملی و ده ها مصایب دیگر زنده گی لایه های ناتوان و زحمتکش جامعه را دشوار و غیرقابل تحمل نمود. دراین میان رهبری امارت برغم اظهارات پیشین شان برای پابندی به آزادی بیان ، حقوق زنان و اقلیت ها ، اخوت و عدالت ، درسطوح مختلف دست به اقدامات ناهمگون و مغایر تعهدات قبلی زده اند. ما شاهد هستیم که مساله آموزش دختران و کار زنان در اصل پذیرفته شده بود ، ولی چنان که منابع بین المللی گزارش میدهند در۲۹ فرمان و حکم امارت اسلامی این حقوق بنیادی محدود شده است .

هموطنان گرامی ،

در۲۱ جدی سال ۱۳۰۰ جریده ارشاد النسوان در شماره ۱۷ ـ سال اول ، درمقاله افتاحیه پس از« هزاران شکر و سپاس بیرون از حد و قیاس مرخدای دانا و توانا را » نوشت که : «... مکتب نسوان اول پایه نردبان ترقی نسوان است که باین ذریعه میتوانند نسوان افغانستان صاحب علم وهنربگردند .»

دربیش ازصد سالیکه ازنشر این جریده و خواست بانوان کشور برای ایجاد مکاتب نسوان و حق تحصیلات مسلکی زنان گذشت، ما شاهد سهم بیشتر زنان عفیف و خداپرست تحصیل کرده دربخش های مختلف حیات اجتماعی و اقتصادی بودیم . ده ها هزاردختر باعزت افغان منحیث معلم ، پزشک ، پرستار، انجنیر، راننده ، مامور، سیاست مدار و... با وقف و مسوولیت  بار زنده گی خانوده گی ، تربیت فرزندان و خدمت به جامعه و چرخ اقتصادی کشور را بردوش گرفته ، با شایسته گی و افتخارنشان دادند که میتوانند ازعهده زن بود ، مادربودن و انسان بودن سرفرازانه بدرآیند.

از آنجاییکه افغانستان منحیث یک کشورمستقل برای دسترسی به یک آینده بهتر، شگوفان و متکی بر اراده مردم ، نیاز به سهم گیری فعال زنان آگاه و تحصیل کرده دارد بناْ گشایش دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای بانوان و داشتن حق کار ، تحصیل و مشارکت اجتماعی از شمار خواست های بنیادی مردم از جمله زنان کشور میباشد. ماشاهد هستیم که در ولسوالی ها و محلات بزرگان قومی و نماینده گان مردم با مراجعه به مسوولین امارت خواستار گشایش درب مکاتب به روی دختران شان میباشند. احترام به کرامت انسان یکی از اصول دین مقدس اسلام است. درفرهنگ اسلامی در حرمت و کرامت انسان، تفاوتی بین زن و مرد نبوده ، و ازهمان ابتدا زنان را دارای حقوق اقتصادی، سیاسی، خانواده گی، قضایی، عبادی شناخته است. در موجودیت چنین احکام روش ما همصدا با عالمان دین و بخشی از رهبران امارت اسلامی خواستار گشایش مکاتب دختران درهمه سطوح ، حق تحصیلات عالی و مسلکی با آغاز سال نو تعلیمی  خورشیدی میباشیم .

زنان زحمتکش ، آزاده و عدالتخواه کشور در یکسال گذشته پیوسته شعار « نان ، کار، آزادی » را پیشکش نموده اند . مساله کار و دستیابی به مزد عادلانه برای پیشبرد زنده گی اقتصادی خانواده ها خواست بنیادی بوده و از فقر، بدبختی ، و مصایب بزرگ اجتماعی جلوگیری مینماید. بناْ ما از این خواست زنان کشور حمایت نموده ، خواستار رفع تبعیض مضاعف و ستم بر زنان و مادران میباشیم.

جامعه فقیر وعقب مانده یک جامعه پردرد و ستم بار میباشد . بناْ جق کار و حضورفعال زنان در حیات اقتصادی و اجتماعی به سود امروز و آینده کشور بوده و مانع مصایب بزرگ اجتماعی میگردد.

زنان آگاه و دادخواه، هم‌ میهنان گرامی!
ضمن بزرگداشت ازهشتم مارچ، روزجهانی همبستگی زنان جهان، و شادباش به همه زنان میهن ، به‌ خصوص رزمنده گان راه عدالت ، برابری و پیشرفت ، برای بانوان کشور و جهان  سرفرازی ، آزادی ، صلح ، عدالت و برابری آرزو مینماییم .

گرامی باد هشتم مارچ  ، روزجهانی زنان !

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

۱۵حوت ۱۴۰۱ خورشیدی

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۳ـ۰۶۰۳ 

 Copyright ©bamdaad 2023