جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان موفقانه برگزار گردید

 

اجلاس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۱۸ ماه فبروری سال۲۰۲۳ میلادی از طریق زوم برگزارگردید.

برپایه گزارش تشکیلاتی رفیق حنیف ضرابی مسوول شعبه تشکیلات شورای اروپایی مبنی برتکمیل نصاب جلسه ، رفیق صفت الله عملیارمعاون و سکرتر مسوول شورای اروپایی رسمیت جلسه را اعلان نموده وهیات تحریر با ترکیب رفقا دکتر نثار احمد صدیقی ، سهیلا زحمت و جلیل رشید انتخاب گردیدند.  برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید:

-  گزارش بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان. 

-  بخش تشکیلاتی .

-  پیشنهادات، نظریات و انتقادات .

در بخش نخست رفیق محمد داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان گزارش بیروی اجراییه پیرامون فعالیت های ساختارهای حزب آبادی افغانستان را ارایه نموده، دستاوردها و کاستی ها را در بخش های مختلف کارحزبی و سازمانی برشمرده و در باره فعالترشدن رفقا دراجرای وظایف پیش رو صحبت مفصل نمود. 

پیرامون گزارش اساسی رفقا هریک: فیاض عزیز، داود کرنزی، نسیم سحر، احد شفیعی، داکتر نثاراحمد صدیقی، ذلیخا پوپل، حنیف ضرابی، سرور زهتاب، حفیظ مصدق، ولی زیارمل ، عمرمحسن زاده و صفت الله عملیار ابراز نموده ، دیدگاه های شان را حول بهبود کار حزبی و سیاسی بیان و از گزارش حمایت شانرا اعلان نمودند. 

در بخش ماده دوم اجندا مسایل تشکیلاتی به بحث گرفته شد. رفیق عملیار معاون و سکرتر مسوول شورای اروپایی دو رفیق هریک حنیف ضرابی مسوول تشکیلات شورای اروپایی و حفیظ مصدق مسوول کمیته حزبی کشورهالند را به صفت اعضای بیروی اجراییه ، و رفیق جاوید قیام مسوول کمیته حزبی کشور سویدن را به صفت عضو شورای اروپایی پیشنهاد نمود که به اتفاق آرا عضویت آنها درساختارهای  پیشنهاد شده تصویب گردید. 

در بخش سوم ماده اجندا رفقا : روح الله توده ای، ذلیخا پوپل، جاوید قیام، حفیظ مصدق، نسیم سحر، صفت الله عملیار، حنیف ضرابی و محمد ولی زیارمل پیشنهادات، نظریات و انتقادات شانرا در رابطه با بهبود کارهای حزبی بیان نمودند که از جانب رفقا محسن زاده، زیارمل ،عملیار و رزمیار توضیحات لازم ارایه گردید. 

مصوبه جلسه شورای اروپایی از جانب داکتر نثاراحمد صدیقی به نماینده گی ازهیات تحریر بخوانش گرفته شد که بعد از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا مورد تایید قرارگرفت. 

در اخیر رفیق رزمیار با صحبت رهنمودی جلسه شورای اروپایی را مثبت ارزیابی نموده از سهمگیری و حضور فعال رفقا در جلسه سپاسگزاری نمود.

 

هیات تحریر جلسه

داکترنثاراحمد صدیقی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۰۰۲ 

Copyright ©bamdaad 2023