پیام تسلیت حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات رفیق دوکتورصالح محمد زیری

امروز با سوگ و درد فراوان اگاهی یافتیم که دوکتورصالح محمد زیری یکی از پیشروان نیکنام نهضت ترقیخواه افغانستان و شخصیت برجسته سیاسی چشم از جهان پوشیده و به جاودانگی پیوسته است .

این مرد نستوه که بیشترینه بخش عمرعزیز خود را درمبارزه بخاطرخوشبختی انسان ، ترقی و عدالت اجتماعی سپری نمود، از خود کارنامه های پرارزش و وصایای گران ارجی را به جا گذاشته است. او در آوان جوانی با پذیرش رسالت اجتماعی به کاروان ترقیخواهان کشور پیوست و به آرزوی فردای بهتردراساسگذاری حزب دموکراتیک خلق افغانستان نقش فعالی را ایفا نمود . زیری به جوانان درس وطنپرستی می آموخت و آنانرا درخدمت بمردم بسیج می نمود . او درپراتیک سیاسی همچو پلی نیروهای مبارز و داد خواه را با هم پیوند میداد .

دوکتورصالح محمد زیری انسان صادق، پاکدل و پاکدست و پابند به ارزش های عالی اخلاقی ، سیاسی و اجتماعی بوده و برای تحقق این ارزش ها می رزمید . از اینرو زنده گی سیاسی اش پراز نشیب و فرازهای بیشمار و دشواری های فراوانی بود که او با متانت و پایداری با آن دست و پنجه نرم می کرد . زیری نویسنده پرکاربوده ازخود آثار با ارزش ادبی و فرهنگی را بجا گذاشته است .

رفیق صالح محمد زیری که دراجرای وظایف حزبی ـ دولتی و رهبری سازمان های سیاسی ـ اجتماعی از خود شایسته گی لازم را تبارز داد ، پیوسته با فروتنی و مناعت زیست کرد و در غربت ناخواسته نیز با زنده گی ساده و رفتار انساندوستانه به امرمردم و کشور خود وفادارماند . یکی از وصایای مهم او وحدت ملی و اتحاد همه نیروهای ترقیخواه بخاطر آزادی ، دموکراسی و ترقی اجتماعی بود .  نبود فزیکی او ضایعه بزرگ برای همه وطنپرستان کشور است .

حزب آبادی افغانستان با ادای احترام به شخصیت فقید او ، خود را در اندوه مرگش با اعضای خانواده ، رفقا و همه دوستان او شریک میداند و برای همه همرزمان و بازمانده گانش صبر و شکیبایی آرزو میکند .

روحش شاد و یادش گرامی باد !

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۳ـ ۲۶۱۱

Copyright ©bamdaad 2022