دوران دشوار پس از انتخاباتریاست جمهوری در برازیل

پیروزی لولا* درانتخابات ریاست جمهوری برازیل موفقیت بزرگی برای دموکراسی بود. درهمین ارتباط روزنامه اومانیته با مود چیریو، مورخ ومتخصص امور سیاسی برازیل گفت وگویی کرده که آن را در ادامه می خوانید:

اومانیته : نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را چگونه تفسیر کنیم؟

مود چیریو: این یک نتیجه قابل پیش بینی بود. نظرسنجی هایی بر محور باخت لولا در این انتخاب منتشر می شد که کاملا اشتباه بود. فشار بر بخشی از رای دهنده گان، قدرت نیوفاشیست ها زمانی که خود را در رأس دولت می بینند نتوانست آن نظرسنجی های تقلبی در جنگ روانی با مردم را ثابت کند.

البته نباید دچار خوش بینی شد. تاریخ نشان داده که حکومت های فاشیست قدرت را به میل خود و به آسانی رها نخواهند کرد و از تمام ابزارهای قانونی و غیرقانونی که در اختیار دارند برای حفظ قدرت استفاده می ‌کنند. پیروزی لولا داسیلوا، موفقیت بزرگی برای دموکراسی در کشورما بود. البته مشاهده می کنیم که بولسوناریزم هنوز در جامعه ریشه دار است. بخشی از جمعیت فریب خورده به عقاید او پابند است. نیوفاشیزم توان رادیکالیزه کردن عقاید بخشی از مردم را دارد. پذیرش خشونت سیاسی و اجتماعی و نفی کثرت‌ گرایی در دوران ریاست جمهوری بولسوناریزم عمیق ریشه دوانده است. رای چپ ستیزی که در دوران او در جامعه گسترش یافت باید حذف شود.

اومانیته : چه نتیجه ای می توان از چهار سال حکومت راست افراطی گرفت؟

مود چیریو:دوران تصدی ژایر بولسونارو نشان دهنده یک شوک نیولیبرالی بود. نهادهای کنترول دولتی در زمینه حفاظت از محیط زیست و حقوق کارگران زیرسوال رفت. دگرگونی دولت توسط بولسونارو خشونت در جامعه را تشدید کرد و روابط اجتماعی رابه خطر انداخت و در نتیجه به ضعیف‌ ترین افراد آسیب ‌رساند، چه مردم بومی که از قلمرو خود در برابر جنگل ‌زدایی دفاع می ‌کنند ، وچه کارگران فقیری که در زمینه روابط کاری خود کمتر مورد حمایت قرار گرفتند. بولسوناریزم با حیله برخلاف سایرحکومت‌های استبدادی خشونت علیه اقلیت‌ها یا مخالفان را اعمال نمی ‌کند، بلکه به خشونت مشروعیت می بخشد. خشونت در جامعه برازیل افزایش یافته است. دولت بولسونارو در مواجهه با بیماری کووید بیش از نیم میلیون نفر از مردم برازیل را به کشتن داد. دولت آگاهانه از حمایت از جمعیت در برابر بیماری کووید خود داری کرد و منطق حاکم خود را درسایر روابط اجتماعی به کار برد. آنها معتقد بودند که قوی ترین انسانها درمقابله با بیماری پیروزمیشوند. اعمال قدرت نه تنها از سال 2018 ترسایی بلکه از زمان برکناری غیرقانونی دیلما روسف در سال 2016 ترسایی اعمال شد. برازیل امروز نظامی است و در آمدن از این حالت برای دولت لولا دشوار است. نظامی شدن روابط دولت با مردم در زمان بولسورناریزم دموکراسی را نشانه گرفت. این شرایط با رفتن بولسوناریزم تمام نمی شود. زیرا در همه سطوح دولت رسوخ داده شده است. راست افراطی علیرغم باخت در انتخابات ریاست جمهوری همچنان بسیاری از فرمانداران ایالتی را دراختیار دارد و در مجلس سنا و مجلس نماینده گان اکثریت کرسی ها را در اختیار دارد.

اومانیته : بنابراین، در اول جنوری ۲۰۲۳، نه یک دولت چپ به ریاست لولا، بلکه یک مجری وحدت ملی تشکیل خواهد شد. آیا خطر ناامید شدن مردمی وجود ندارد؟

مود چیریو:البته بخشی از رای دهنده گان که به لولا رای دادند این امید را دارند که او بتواند برنامه خود را اجرا کند. با این حال، اعمال آن به مذاکرات بسته گی دارد. باید از پیروزی نیروهای چپ در قدرت امیدوار بود. در انتخابات ریاست جمهوری نیمی از جمعیت برازیل در خیابان ها شادی کردند، زیرا سرانجام، حکومت نفرت، حکومت تحقیر فقرا، ناقض حقوق زنان، تحقیر کننده بومیان و سیاه پوستان شکست خورد. قدرت بولسوناریست در دستگاه ریاست جمهوری شکست خورد، اما نه در همه عرصه های دیگر، زیرا نیوفاشیزم در انتخابات اینده ایالتی ممکن است موفق شود. آنها پول و توانایی دستکاری افکار عمومی را دارند. ما در گام اول برای زدودن افکار بولسوناریزم در جامعه برنده شدیم، اما نه در جنگ بزرگی که در پیش است. ما با یک موقعیت ساده روبرو نیستیم، بلکه با پایان یک رژیم روبرو هستیم!

 

*لوییز ایناسیو لولا داسیلوا (Luiz Inácio Lula da Silva )

منبع :اومانیته ( ترجمه آذرنگ)

Brésil. « La victoire de Lula est un immense succès de la démocratie» | L'Humanité (humanite.fr)

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۲ـ۰۹۱۱

Copyright ©bamdaad 2022