افغانستان و آسیای میانه

محمد ولــی

اثرات افسانه گسترده بازی بزرگ‌ در آسیای  میانه در قبل و جریان جنگ سرد از سر زبان ها افتید اما در نهان ‌جانشین استعمار کهن ( امریکا ) برای راه یابی به این جمهوریت ها زیر پوشش های جهاد ، دموکراسی ، امحای تروریزم‌ و مقابله با بنیاد گرایی که هیچکدام آنها باهم قابل آمیزش نبود پرداخت اما در افغانستان بی نتیجه ماند. امریکا توانست با این افزار تروریزم و بنیاد گرایی را تا کناره های جنوب آمودریا تقرب دهـد و امروز به شکل و شمایل داعش آنرا ارایش دهد ، امریکا در خفا برای این گروه بقدر کافی زمینه سازی کرده است ، اکنون نه تنها جمهوری های آسیای میانه ، بلکه کشور چین در صدر این گسترده گی قرار داده شده است .

موقعیت خاص جغرافیایی افغانستان با داشتن ۹۶ کیلومتر سرحد با چین و ۲۳۸۰ کیلومتر با جمهوری های آسیای میانه از لحاظ جیو استراتیژیک برای فعالیت های استخباراتی ، نفوذی و زمینه سازی ارسال گروپ های تروریستی و تخریبکار از اهمیت ویژه برای مراجع امریکایی برخوردار است . دراین میان بستر نظامی و سیاسی برای گسترده گی اینگونه فعالیت ها در چهل سال بی ثبات سازی و از جمله بیست سال ان برای ایجاد ، تقویت و بکار اندازی تروریزم‌ امکانات خیلی با ارزش و زمینه های خوب قابلیت کاری را برای امریکا مهیا گردانیده است .نقطه ضربه برای بی ثبات سازی چین ، روسیه و متحدین جنوبی آن در همین گره گاه استرا تیژیک تمرکز داده شده است . جنگ ، شکست و بازگشت مجدد برای « کار های نا تمام امریکا بقول خلیلزاد » با تاکتیک های نفاق افگنی ، مسلح سازی ، تبلیغات وسیع رادیویی و تلویزیونی ، احیای دو باره همدستانی که با شکست امریکا پراگنده شدند ، قدسیت بخشیدن به داعیه های نامقدس شان همه معین کننده روال جاری نفوذ ، آغاز و گسترش بالفعل فعالیت های نظامی و استخباراتی در این گوشه آسیا میباشد.

برای امریکا ویرانی یک کشور و معلول و کشته شدن سه میلیون انسان یک جامعه ، ذره ای ارزش نداشته برای رسیدن به اهدافش بدوام چنین جنایات میپردازد .

گشایش گره اساسی کار میان افغانستان و جمهوری های آسیای  میانه و در قبال آن روسیه و چین با همنوایی استراتیژیک آنها در جهت حفظ همه ارزش های مادی ومعنوی و حدود جغرافیایی شان نهفته میباشد ، این وجه مشترک منافع همه طرف ها بوده میتواند که در یک همکاری چند جانبه با حفظ اصول حسن همجواری و مناسبات بین المللی به ثمر برسد.

دراینجا اصل عمده تشریک مساعی نظامی، سیاسی ، استخباراتی و همکاری های اقتصادی بوده برای ناکام سازی پلان های جاری و دورنمایی امریکا باییست همه مساعی به جانب افغانستان معطوف گردد زیرا هدف امریکا در افغانستان پایگاه سازی تروریستی است که این کشور بیشتر از دیگران بار خسارات انرا بدوش میکشد. در جای که امریکا تمرکز استرا تیژیک دارد باید آنجا از حمایت استرا تيژیک ذوالجوانب کشورهای تحت این پلان بهره مند گردد .

تعاملات میان افغانستان وترکمنستان و ازبکستان روی همین اصول صورت میگیرد تا باعث کاهش خطرات حال و بعدی گردیده باشد . رییس جمهور تاجکستان مرتکب یک خبط استیرا تژیک شد که مقابله با خطر را صبغه تباری داد زیرا از اوضاع بر می آید که افراد مورد حمایت او پس از سفرش به فرانسه اکنون تمایل به چتر حمایه وی داعش دارند ، داعشی که وسیله دست مراجع استخباراتی امریکا علیه همه جمهوری های آسیای  میانه و چین است .

هرگونه هم عنانی مدعیان مقاومت با داعش چیزی جز همنوایی با پلان های امریکا نمیباشد .

موقعیت جیو اکانومیک افغانستان چه از لحاظ معبر تجارتی و چه از لحاظ داشته های زیر زمینی و آبهای شیرین با نیروی جوان وارزان کار باید مورد توجه این همسایگان قرار داشته باشد و از امکانات متقابله بهره گیرند . بهبود و توسعه همکاری ها با این جمهوریت ها امکانات فراخ تبادله فرآورده های زراعتی و حاصلات باغـداری را تا سرحد تاسیس دستگاه های پروسس میوه وجوس کشی مهیا میسازد .

امکانات اقتصادی آن جمهوری های برای افغانستان نهایت مثمر بوده میتواند ، تنها ذخایر گاز ترکمنستان به ۱۵۹ تریلیون فت مکعب و ذخیره نفت  آن به ۳۲ میلیارد بیرل میرسد حاصل پروژه تابی برای افغانستان یکی از اقلام درشت بودجه وی بوده میتواند .

امریکا درین مناطق بستر وسیعی را می گستراند تا بر خرابی اوضَاع ممد واقع شود ، مساله انتقال هیرو یین و تریاک در اوضاع بی نظم و فاقد حاکمیت از همجواری آمو به آنسو به آسانی صورت میگیرد بی جهت نیست که به یکی از قاچاقبران هیرویین در ملل متحد موقع سخنرانی زیر نام دفاع از دموکراسی وغیره در افغانستان دادند .

قاچاق هیرویین برای جمهوریت های آسیای  میانه مشکل کلان دیگر بوده میتواند که در شرایط سلطه منطقه وی تروریستان عملی گردد.

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۲۱۱

 

 مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2021