بنام خداوند توانا و دادگر

پس از فروپاشی ساختاری جریان دموکراتیک که قریب به سه دهه از آن می گذرد، از همان آغاز پاشیده گی به تلاش اعضای نستوه آن جریان ، احزاب و سازمان هایی قد برافراشتند که در انطباق با فضای جدید جهانی و منطقه یی خود را باز تعریف نمودند. این باز آفرینی نخستین تلاش عملی بود برای عبور از فضای فروپاشی. اما برغم شرایط دشوار و تهدیدات داخلی و خارجی در کشور این نیرو در جزایر جداگانه به مبارزه و پویش به مثابه نیروهای دموکرات، عملکردهای خویش را برای یک افغانستان با ثبات و واحد راستا دادند. سه دهه تلاش و اهتمام  و به ویژه در دو دهه اخیر برای عبور از فضای پاشیده گی، سیستماتیک و مستمر و با شتاب ادامه یافت.

بحث روی کلیدی ترین دیدگاه از چندین سال میان این جزایر ادامه یافت و اکنون با جمعبندی دیدگاه های سیاسی و تدوین مبانی نظری « جبهه همبستگی نیروهای دموکرات و تحول طلب افغانستان  » پایه گذاری گردید.

ایجاد جبهه همبستگی روند عبور از فضای نا امید کننده فروپاشی را به پایان رساند که این زایش را به جامعه دموکرات ها و مردم عذاب دیده کشور تبریک می گوییم.

اعلام و پاگیری « جبهه همبستگی نیروهای دموکرات و تحول طلب افغانستان » بربنیاد پلاتفرمی که در آن موازین کاری، ساختار و شیوه کاری و اساسی ترین خطوط استراتیژی آن تسجیل و فورمولبندی گردیده است که درست با آغاز فاز دوم روند گفت و گو های صلح همزمانی دارد. این معنا داری، گرایش و خصلت صلح طلبانه این نیروها را ساختار گونه بازتاب می دهد.

جبهه همبستگی در حالیکه از روند مذاکرات میان افغانی در دوحه پشتیبانی می نماید، روی حضور خویش در فرآیند یاد شده نیز اکیداً اصرار دارد.

همچنان جبهه همبستگی با این دغدغه که تلاش ها برای فروپاشی ها در جریان اند که ارزش های مردم سالاری را مورد آماج قرار می دهند. مخالفت با این روند خرابکارانه را مسوولیت تاریخی خود می داند.

در چنین برهه زمانی که افغانستان وارد حساسیت تاریخی خویش گردیده است، جبهه همبستگی به هدف دفاع از روند مردم سالاری، تحکیم ، اصلاح  و تکامل نظام در راستای توسعه را به عنوان الزامیت تاریخی درک نموده است و سایر نیروهای ملی را به روند گفت و گو های سازنده در جهت نیل به اهداف یاد شده فرا می خواند.

ما برای مذاکرات، درها را بروی همه گشوده ایم.

زمان محدودیت دارد و انتظار نمی کشد.

 

و من الله التوفیق،

هیات رهبری جبهه همبستگی نیروهای دموکرات و تحول طلب افغانستان

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۰۰۲

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2021