«جهبه همبستگی نیروهای دموکرات و تحول طلب» افغانستان تاسیس شد

 

 

بروز چهارشنبه ۸ دلو ۱۳۹۹ خورشیدی « جهبه همبستگی دموکرات وتحول طلب » در شهرکابل تاسیس گردید .

چنانکه درماه های اخیر از طریق رسانه ها گزارش شده بود، تماس ها و مذاکرات سودمند میان احزاب ، سازمانها و شخصیت های ملی و مترقی کشور بخاطر ایجاد یک جبهه تحول طلب و دادخواه درکشور صورت گرفت . پیآمد این تماس ها و رایزنی های شریفانه  تشکیل « جبهه همبستگی نیروهای دموکرات وتحول طلب » بود که در حضور مسوولین و نماینده گان سازمانهای عضو سند تاسیس آن به امضا رسید.

هدف از پیریزی این جبهه  تشریک مساعی نیروهای دادخواه در مسایل بزرگ سیاسی کشور و راه اندازی اقدامات مشترک به نفع صلح ، عدالت و بسیج نیروهای دادخواه کشور میباشد.

 

 

در آینده نزدیک گزارش مفصلی در باره اهداف و آرمانهای «جهبه همبستگی نیروهای دموکرات و تحول طلب » از طریق تارنمای بامداد بنشرمیرسد.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۵/ ۲۱ـ ۰۲۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021