برنامه اتحادهای سیاسی موفقانه به پیش میرود

 

گزارشی از نشست هیات اجراییه « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان »

 

بروز دوشنبه ششم دلو سال ۱۳۹۹ ( برابربه ۲۵ جنوری سال ۲۰۲۱ ترسایی ) حوالی ساعت ۲ بجه بعد ازظهر به وقت افغانستان ، اجلاس فوق العاده و وسیع هیات اجراییه«  ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیر متشکل ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان » تحت ریاست دیپلوم انجینرعبدالظهور رزمجو در دفتر حزب ملی مردم سالاری افغانستان در شهر کابل دایر گردید.

در جلسه اعضای هیات اجراییه  محترمین هریک : رزمجو ، جبارخیل ، آرین ، خالد ، شاهین ، کیوان ، ثابت ، رهرو ، جمال و صدیقی افغانیار ، و از اعضای مجمع عمومی محترمین هریک : داکتر اصغرخیل منگل ، پوهاند داکتر راوش ، جنرال امان ، مختار، ساپی ، داکتر ایمل منگل و... اشتراک ورزیده بودند.

اجندا :

-  ارایه گزارش مسوول شعبه سیاسی ایتلاف در مورد کار شان پیرامون دعوت سایر احزاب و سازمان ها به ایتلاف ، و چگونگی ایجاد جبهه وسیع نیروهای ترقیخواه و تحول طلب / محترم شاهین

ـ  ارایه گزارش مسوول کمیسیون تدراک ایجاد حزب واحد محترم جبارخیل .

 

تصمامیم اتخاذ شده جلسه

در مورد بنداول اجندا :

بعد از انکه گزارش مفصل هیات سه نفری تفاهم ( رزمجو ، شاهین و جبارخیل ) با سایر احزاب توسط دیپلوم انجینر احمد شاهین ارایه شد ؛ پیشرفت ها ، اجراات ، چالش ها ، توافقات و دستآوردها مورد بحث قرارگرفت .

احزاب و سازمان های که قبلاْ در ایتلاف عضویت داشتند و بنابرملحوظاتی از ایتلاف فاصله گرفتند ( کمیسیوون تفاهم حزب وطن تحت ریاست انجینر صاحب نظرمحمد و شاخه فعالیت دوباره حزب وطن که تحت رهبری شادروان جبار قهرمان بود ، جنرال مهمند کتوازی ) و سایر نهادها عنقریب به اشتراک یک نماینده ایتلاف جبهه وسیع را بوجود خواهد آوردند ، احزاب که به حزب واحد میروند مستقل در آن شرکت کرده نمی توانند .

تنها حزب متحد ملی افغانستان موضع صریح خود را مبنی برعدم اشتراک در حزب واحد اعلان کرد، اما در جبهه همبستگی نیروهای ترقیخواه و تحول طلب اشتراک می ورزند.

بند دوم اجندا :

بعد از آنکه محترم شیرالله جبارخیل منشی ایتلاف و مسوول کمیته کاری تدارک و تدویر برای ایجاد حزب واحد سراسری گزارش خود را ارایه کردند ،جرو بحث آغاز شده و پرسش مطرح گردید که کدام احزاب به حزب واحد مصمم هستند تا بعداْ پیرامون چگونگی رفتن به حزب واحد که قبلاْ در طی طرزالعمل ها مشخص گردیده است بحث شود.

محترم میاگل خالد ، معاون حزب متحد ملی افغانستان باردیگر با صراحت اعلان کردند که حزب ما بنابر دیدگاه قبلی خود برای فعلاْ به حزب واحد نمی رویم و به دوستان آرزوی موفقیت داریم اما در جبهه کنارتان قرار می گیریم.

در جروبحث ها دوستان اشتراک کننده در اجلاس امروزی هر یک رزمجو ، شاهین ، آرین ، خالد ، صدیقی افغانیار، داکتر اصغرخیل منگل ، پوهاند راوش، مختار، امان ، کیوان ، ثابت ، جبارخیل ، رهرو ... به نماینده گی از احزاب ، سازمان ها و نهادهای شان به گفتمان بسیار صمیمانه و دوستان پرداختند .

در پایان کار اجلاس مشخص گردید که ایتلاف در نتیجه کار دوامدار توسط کمیته کاری یا کمیسیوون تدارک و تدویر در اسرع وقت ممکن به حزب واحد مبدل خواهد گردید که مورد تایید اکثریت مطلق به استثنای حزب متحد ملی قرارگرفت.

به نماینده گی حزب واحد یا ایتلاف موجود یک تن در جبهه اشتراک فعال خواهد ورزید ، و اگر ضرورت شد نام های احزاب شامل ایتلاف در جبهه تذکر داده شود و به نماینده گی رییس ایتلاف آنرا امضا خواهد کرد.

نتیجه جلسه ایجاد جبهه که بروز چهارشنبه نهایی می گردد با شما شریک می شود.

(سکرتریت کمیسیوون وحدت )

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۷۰۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021