بنام خداوند بخشنده مهربان!

به اجازه مهمانان معزز و گرامی،

اعضای شورای عالی و هیت رییسه ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان و برخی از اعضای رهبری احزاب و سازمانهای شامل ایتلاف، اشتراک شما عزیزان را در اجلاس نوبتی شورای عالی ایتلاف خیر مقدم میگویم.

 

رفقای عزیز ، برای مزید آگاهی شما، احترامانه یاد آور میشوم که به منظور التیام زخم های چند پارچه گی جنبش پیشرو دهه های اخیر کشور، بنا بر عوامل گونه گون، در نتیجه مذاکرات و تفاهم عده از احزاب و نهاد های سیاسی، که منسوبان آنها در داخل و خارج کشوراقامت دارند، نخستین اجلاس مجمع همسویی خویش را در ماه میزان 1389 خورشیدی تدویرنمود و بتاریخ ششم ماه حمل 1391 بنام « ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه  افغانستان »  وارد فاز دوم فعالیت سیاسی خود گردید.

ایتلاف فیصله نمود که هر سه ماه ریاست دوره یی ایتلاف را روسای احزاب و سازمانهای عضوایتلاف به عهده داشته باشد و بعد از ارایه گزارش فعالیت های هر دوره به شورای عالی، رسماً به حزب و یا سازمان دیگر صلاحیت ریاست هیئت رییسه از ایتلاف تفویض گردد.

به همین مناسبت امروز شورای عالی تدویر یافته است که نه تنها اعضای شورای عالی، بلکه برخی از شخصیت های سابقه دار و بزرگوار جنبش ترقیخواه کشور که در کابل اقامت گزین هستند و برخی از اعضای هیئت اجراییه احزاب و سازمانهای عضو ایتلاف نیز در این اجلاس حضور به هم رسانیده اند.

 

دوستان گرامی:

 

ایتلاف ، فعالیت های دوره یی سه ماهه خویش را تحت ریاست رییس حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان محترم احمد شاهین پشت سر گذاشت که بنا بر هدایت ایشان، گذارش کاری ایندوره را اینجانب طاهر      ( زاهل  ) معاون این حزب به محضر شما تقدیم میدارم.

 

بخش نخست  امور تشکیلاتی:

 

الف:  ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان که دارای ساختار مجمع عمومی، شورای عالی، هیئت ریسه و پنج کمیته کاری میباشد جهت بسیج اعضای خویش در ولایات به ایجاد هفت زون مبادرت ورزیده که عنقریب پروسه معرفی مسوولین زون ها تکمیل میگردد.

 

ب:  تعمیق هر چه بیشتر فعالیت های مشترک ایتلاف با شورای ایتلاف خارج از کشور و تامین جلسات از طریق پالتاک که موجبات حضور رفقای بیرون را در اجلاس مشترک فراهم ساخته است و نیز تبادل مواد نشراتی را بین ما تسهیل نموده است و همچنان رسانیدن اخبار جلسات و پیشرفت های عمومی کاری بین رهبری و اعضای ایتلاف را بدون ضیاع وقت قابل دسترس ساخته است.

و هکذا به منظور انسجام دیدگاه ها ملاقات ها و تبادل نظر رهبری احزاب و سازمانهای شامل ایتلاف با فعالین و اعضای غیر از ساختار خویش که با هم دیدار و مباحثات داشته باشند تنظیم گردیده است.

 

ج : بتاریخ  20 ـ 8 ـ1391 خورشیدی، کمسیون انسجام حزب وطن با درک ضرورت تقویت جنبش و ایجاد حزب واحد سراسری افغانستان تصمیم گرفت تا به ایتلاف بپیوندد این حرکت به موقع ایشان را کلیه اعضای ایتلاف در داخل و خارج کشور استقبال گسترده نمودند.

 

د:  از مدتی بدینسو مذاکرات تفاهمی جهت پیوستن حزب آزادگان به ایتلاف ادامه داشت که خوشبختانه امروز در همین جلسه شورای عالی پیوستن شانرا به ایتلاف شما شاهد هستید،

یقین کامل داریم که پخش این خبر در داخل و خارج کشور مورد استقبال قرار میگیرد، که اینجاب به نماینده گی از حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان پیوستن شانرا به ایتلاف خیر

مقدم گفته مراتب تبریکات خود را تک تک اعضای ایتلاف تقدیم میدارم.

 

ه: همچنان تداوم مذاکرات با حزب نهضت آزادی و دموکراسی اقفانستان تعقیب گردیده که امیدواریم مرحله پیوستن ایشان به ایتلاف را همه ما شاهد باشیم.

 

و:  وبه همین گونه پیوستن حزب ملی ترقی وطن را نیز دوستان ما در آتیه نه چندان دورآگاهی خواهند یافت که بدون شک مسرت دیگری نصیب هواخواهان جنبش کشور خواهد

گردید.

 

بخش دوم  مذاکرات و دید و بازدید های سیاسی:

 

الف: بنا بر تقاضای یک دیپلومات ارشد سازمان ملل متحد محترم احمد شاهین رییس کمیته روابط بین المللی ملاقات کاری پیرامون ده سال حکومتداری در افغانستان در فضای دوستانه صورت گرفت در جریان این ملاقات دست آورد ها اندک خوانده شده و آنرا یک روند پرادوکس خلاف انتظار بیان داشته اند، شکل گیری هلال بنیادگرایان اسلامی در منطقه و بهار عربی که نیرو های های دموکرات را به چالش کشیده موجب نگرانی جامعه جهانی و دموکرات ها را فراهم ساخته محور مذاکرات را تشکیل میداد و در اخیر با تاسف از عدم مقاومت حزب وطن درآخرین مراحل زمامداری اش یاد آوری گردید که البته در صورت مقاومت در تصمیم گیری های بعدی سازمان ملل متحد تغییرات لازم بمیان می آمد.

 

ب: به اساس تقاضا و دعوت محترم قانونی باب مذاکرات پیرامون اوضاع جاری کشور و اوضاع بعد از 2014  با آقای قانونی و داکتر عبدالله باز گردیده است که محور مذاکرات شانرا ایجاد یک بلاک بزرگ بمنظور تدویر انتخابات شفاف که از کانال سازمان ملل متحد بگذرد و الترناتیفی باشد در برابر زورگوییها و جعلکاری ها تشکیل میداد.

 

ج: سهمگیری فعال ایتلاف در روند اصول پیشنهادی احزاب و نهاد های مدنی در رابطه به قانون انتخابات و تاکید برتغییر سیستم انتخاباتی از سیستم اکثریتی به سیستم تناسبی.

 

د: دعوت از هیئت رییسه ایتلاف غرض اشتراک به ۸۳ مین کنگره حزب کمونیست فرانسه.

 

سوم: در باره تاسیس حزب واحد:

 

فرایند شکل گیری حزب مدرن سراسری، روند پیچیده و دشوار است که نیاز به تلاش مستمرهمه مبارزان دادخواه و دموکرات دارد، در این راستا رسیدن به توافق اندیشه یی ، باید از کانال های عبور گردد تا این فرایند را بستر سازی نماید.

 

1ـ  در قدم نخست در این رابطه پرسشنامه ترتیب گردید. تا نظریات فرد فرد اعضای

شامل ایتلاف جمع آوری گردد.

2 ـ  تدویر سمینارها، ورکشاپها جهت توضیح و توحید نظریات در رابطه به ایجاد حزب واحد سراسری.

 3 ـ استفاده از تجارب ساختار های احزاب مترقی جهان و جنبش های دادخواهانه در سراسرجهان.

 

چهارم امور مالی و مصارفاتی:

 

با افتخار باید به آگاهی رسانیده شود که ایتلاف مانند گذشته از هیچ مرجع داخلی و خارجی

طالب مساعدت مالی نبوده و در این دور سه ماهه نیز به حق العضویت های جمعی واعانه های احزاب و سازمانهای عضو ایتلاف تکیه داشته ایم، که بدون شک در پی عواید تجارتی و تولیدی نیز خواهیم بود تا از یک طریقی به پای خود ایستاده و راه خویش را دنبال نماییم نه به پای کس دیگری که در برابر آن قیمت گزاف، کمر شکن برای وطن و مردم خود را غیر عادلانه بپردازیم.

 

از توجه تان سپاسگذارم