کنفرانس جوانان وجایگاه آن درتکامل حزب

 

 انجینرمحمد امین پرتو

جهت جوان سازی حزب، رهبری و دارالانشا، بعد از بحث همه جانبه و صدور مصوبات، کمیته ها وسازمان ها را به این امربزرگ هدایت داد. به تاسی از آن پروسه جوان سازی رویدست گرفته شد. جوانان مستعد به مقامات رهبری انتخاب، وبصورت کل درتمام کمیته های ولایتی داخلی جوانان به کمیته های نواحی ـ شهری وولایتی بالا کشیده شدند. درشعبات شش گانه مرکزی و کمیته های ولایتی جوانان به صفت معاونین شعبات توظیف گردیدند تا ستاژ لازم کارحزبی ـ سیاسی را بدست آورده، برای رهبری آینده آماده شوند. معاونیت جوانان و زنان درشعبه تشکیلات مرکزی و شعبات تشکیلات کمیته های ولایتی ایجاد گردید.

پلینوم سوم عقرب ۱۳۹۸ کمیته مرکزی به این امر بزرگ وبا اهمیت مهرتایید گذاشته ،و وظایف جدیدی را درمقابل حزب قرار داد. به تاسی از آن تلاش دوامدار صورت گرفت چنانچه رهبری واعضای کمیته های دوباره احیا شده غزنی، پکتیا، بامیان و تخار از جوانان تحصیل کرده ومحصل ایجاد و فعال گردید.

طبق پلان سال ۱۳۹۹ دارالانشای حزب قرار بود در ربع اول سال کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان دایرگردد، اما ویروس کشنده (کووید ۱۹) فعالیت ما را نیز زیرسوال برد تا اینکه بتاریخ۲۵ میزان ۱۳۹۹ درشرایط نهایت بحرانی امنیتی ومسدود بودن عده ایی ازشاهراه ها کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان با کمیت (۵۰۰) تن جوان از نواحی شهری و ولسوالی های کابل و(۱۵) ولایت کشور درشهرکابل دایرگردید.

درکنفرانس (۱۵) سازمان ونهاد جوانان و روسا یا نماینده گان (۲۲) انجو( که جزجامعه مدنی اند) شرکت داشتند. کنفرانس در دوبخش کار نمود، بخش تشریفاتی شامل سخنرانی وایراد پیام ها وبخش ورکشاپ کاری که جوانان به (۱۷) گروپ کاری تقسیم و روی اجندا های مشخص که زنده گی جوانان کشور با آن ربط دارد بحث و تبادل نظر نموده، ونظریات بعدازخوانش جمع آوری شد. کنفرانس بازتاب وسیع درمطبوعات حزبی داشته و(۲۹) پیام تبریکه مواصلت نموده و یک شماره اختصاصی ماهنامه حقیقت زمان به اسناد آن ازچاپ برآمد.

ملاقات ها با اعضای گروپ ها توسط کمک کننده های دارالانشا بعد از کنفرانس ادامه، و تلاش جریان دارد تا کمیت گروپ ها و جذب جوانان بیشترگسترش داده، روی مسایل با آنها تبادل نظر صورت گیرد. هم چنان به کمک رهبری و شعبه تشکیلات مرکزی با رهبری سازمان ها ونهادهای جوانان اشتراک کننده درکنفرانس ملاقات های کاری روی تامین روابط متقابل صورت گرفته و طی این مدت کوتاه در برنامه ها نهادهای جوانان شرکت بعمل آمده وکمک های معین به نهادها صورت گرفته است.تلاش بعمل می آید تا این پروسه گسترش یافته، پروتوکول های همکاری به امضا برسد.

ازاثرملاقات های بعد ازکنفرانس تا حال (۲۰) تن درشهرو ولایت کابل داوطلبانه عضویت حزب را بدست آورده اند. کمیته ولایتی هرات با سه نهاد جوانان ملاقات کاری داشته رهبری نهاد ها داوطلبانه سرنوشت خود را باحزب آبادی افغانستان گره زدند.

پلان تدابیری دورنمای روی وظایف کمیته ها درپرتو فیصله های کنفرانس سراسری جوانان ترتیب که بعد از منظوری دارالانشا به کمیته ها فرستاده شد تا درپرتو آن تحول مثبت درعرصه جوان سازی حزب بوجود آید. فعلا شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ وظیفه گرفته تا اسناد مکمل کنفرانس را درقالب رساله بچاپ برساند.

حزب ما دراین عرصه فعالانه تلاش دارد تا این پرچم پرافتخار را که برشانه های ما تا اینجا حمل گردید به جوانان آینده ساز انتقال دهد. خوشبتانه کمیته های ولایتی با تلاش دلسوزانه تاحال توانستند به این امر بزرگ موفقیت های بدست آرند چنانچه بطور نمونه :

درکمیته ولایت کابل (۴۳) تن جوان جذب ومجموع جوانان به (۱۰۷) تن رسیده و منشی کمیته ولسوالی سروبی یک جوان انتخاب گردیده است.

درشهرکابل (۲۳۸) جوان تنظیم است که ازجمله (۶۷) جوان جدیدأ جذب گردیده، منشی های چهار ناحیه جوانان انتخاب ویک ناحیه ازجوانان تحصیل کرده دوباره احیا شد.

درکمیته ولایتی هلمند (۴۲۸) جوان تنظیم اند که جدیدأ (۳۷) جوان عضویت حزب را بدست آورده اند جهت جوان سازی قدمه های رهبری (۷) جوان در کمیته ولایتی(۸) جوان درکمیته شهرو نواحی (۲۲) جوان درکمیته های ولسوالی و(۸) جوان درشعبات کمیته ولایتی مصروف کار اند.

کمیته ولایتی غزنی که همه جوان اند ، (۱۵) تن جدیدأ به حزب جذب شده درکمیته زنان آنها (۱۳۸) زن جوان عضویت دارد.

درکمیته ولایتی جوزجان  (۳۱) جوان جدیدأ به حزب جذب گردیده درترکیب کمیته ولایتی از ۵۹ تن (۳۰) تن جوانان با تحصیلات عالی عضویت دارند.

درناحیه پوهنتون صد جوان عضویت حزب را دارند. کمیت جوانان اعم از پسر و دختر درسازمان حزبی جوزجان حدود ٪۵۰ را تشکیل میدهد.

درکمیته ولایتی سمنگان (۱۲۵) جوان عضویت دارد و (۱۲) جوان جدیدأ به حزب پذیرفته شده است.

درکمیته حزبی جدیدأ احیا شده کنرها (۲۲) جوان عضویت دارد و(۱۴) جوان آماده جذب است.

درکمیته حزبی ولایتی هرات (۳۸۱) جوان و(۱۴۲) زن عضویت دارد  (۱۵) جوان جدیدأ جذب گردیده است ازجمله ۲۵ تن اعضای کمیته ولایتی (۱۲) تن جوانان اند.

درکمیته ولایتی ننگرهار (۲۲۰) جوان عضویت دارد (۵) جوان جدیدأ به حزب پذیرفته شده، جوان سازی دراین کمیته جدأ تعقیب می گردد چنانچه درکمیته ولایتی (۱۳) جوان عضویت دارد .

پروسه جوان سازی جز از وظایف اولی کمیته های حزبی ولایتی ومعادل است. این پروسه ازجانب قیم ها وکمک کننده گان دارالانشا بصورت جدی پیگیری گردیده  و نتایج کار طی گزارشات بصورت مشخص بازتاب می یابد.

به کمک معاونیت جوانان یک بزم شعر درشهرکابل وحداقل ماه چند بزم شعری از جانب معاونیت جوانان کمیته ولایتی هرات درمکاتب ونهاد های مختلف راه اندازی گردیده ، واین پروسه ادامه دارد .

کمیته رهبری جوان پلان های مختلف را رویدست دارد که با تطبیق آن، نتایج کاررا با خواننده گان گرامی تارنمای وزین بامداد شریک می سازیم.

ما متعهد هستیم  تابه تربیه کادر ریزرف از جوانان آگاه و با مسوولیت صدای رسای حزب خود را هم چنان بلند نگهداشته ،نمی گذاریم تاخاموش شود.

زنده و نیرومند باد جوانان آگاه و پرتلاش حزب آبادی افغانستان !

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۲۰ـ ۲۲۱۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020