مجمع عمومی «ایتلاف احزاب و شخصیت های ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان » دایرشد

 

امروز جمعه ۲۸ قوس سال ۱۳۹۹ مصادف به ۱۸ دسامبر سال ۲۰۲۰ حوالی ساعت ۱۱ بجه به وقت افغانستان با اجندای که قبلاْ مورد تایید رفقا قرارگرفته بود و در جلسه از جانب ریس ایتلاف دوباره مورد بحث قرارگرفت و به اتفاق آرا تصویب شد ، دایر گردید.

اجندا :

ـ گزارش اساسی ایتلاف در بین دو مجمع و بحث پیرامون آن.

ـ بحث پیرامون میکانیزم رفتن به حزب واحد سراسری.

ـ تایید تصامیم قبلی هیات اجراییه و کارکردهای ایتلاف .

ـ تصویب اعلامیه رفتن به حزب واحد و پایان کار ایتلاف.

ـ پیشنهادات و نظریات.

احزاب اشتراک کننده و نماینده گان آن در اجلاس امروزی :

-  حزب آبادی افغانستان ، پوهاند راوش

-  حزب ملی وطن ، محترم جبارخیل

ـ حزب ملی فعالین صلح افغانستان ، داکتر کیوان  

- حزب ملی مردم سالار افغانستان ، داکتر ثابت  

- حزب متحد ملی افغانستان ، جنرال علومی  

- حزب اعتدال دموکرات افغانستان ، انجینر شاهین  

- حزب ملی ترقیخواه افغانستان ، انجینر رهرو  

- کمیسیون وحدت احزاب و شخصیت های ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان ، داکتر افغانیار صدیقی  

ـ محترم انجینر رزمجو رییس ایتلاف، شخصیت غیرمتشکل

ـ محترم امان الدین جمال شخصیت مستقل ..

بعد از جروبحث های داغ و طولانی احزاب ذیل رفتن به حزب واحد ، و پایان کار ایتلاف را هر چه زودتر توافق نظر داشتند و ادامه کار ایتلاف را ضیاع وقت دانستند :

۱ ـ حزب آبادی افغانستان

۲ ـ حزب ملی وطن

۳ ـ حزب ملی فعالین صلح افغانستان

۴ ـ حزب ملی مردم سالار افغانستان

۵ ـ حزب ملی ترقیخواه افغانستان

۶ ـ کمیسیون وحدت احزاب و شخصیت های ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان

حزب اعتدال دموکرات افغانستان بنابر شرایط جدید افغانستان دوامدار شدن این پروسه را خواهان بودند.

حزب متحد ملی افغانستان به دوام کار ایتلاف تا نامعلوم.

چون ۱۸ نماینده به نماینده گی احزاب شان « ۶ نهاد »  نظر واحد داشتند نتیجه رای گیری معلوم بود اما جناب انجینر رزمجو مصلحت گونه از اشتراک کننده گان اجلاس تقاضا کرد که من رییس ایتلاف هستم و از شما ۶ حزب و سازمان و نهاد خواهش میکنم که فیصله ما باید با توافق نظر و اتفاق آرا باشد پس یکماه دیگر با شرط ذیل فیصله بعمل آمد:

۱ ـ سر از امروز کمیته تدارک رفتن به حزب واحد که موجود است با افزود داکتر اصغرخیل منگل کار جدی تخنیکی را  آغاز کند و تا یکماه حد اقل و دو ماه حد اکثر با یک میکانیزم شفاف و قابل قبول به حزب واحد مبدل می شویم.

۲ ـ به تیم هیات مذاکره کننده ایتلاف  هر یک محترمین رزمجو ، جبارخیل ، شاهین ، رهرو با افزود .... یکماه وقت دارند تا نتایج گفت وگوها با سایر احزاب ، سازمان ها و نهاد بمنظور ایجاد حزب واحد را نهایی سازند.

۳ ـ احزاب و سازمان های شامل ایتلاف که در آینده نزدیک به حزب واحد مبدل خواهد گردید طبعاْ الی تدویر کنگره واحد درها گفت وگوها را با همه نیروهای دموکرات و ترقیخواه باز خواهد گذاشت تا بتوانیم با ایجاد یک حزب بزرگ بمثابه یک الترناتیف نیرومند دموکراتیک با بحران کنونی افغانستان مقابله کنیم .

اجلاس مجمع عمومی ایتلاف حوالی ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت افغانستان پایان یافت.

( سکرتریت کمیسیون وحدت )

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۸۱۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020