مفهوم عضویت ما در حزب آبادی افغانستان

میر محمد صادق روزبه

از آن جاییکه حزب آبادی افغانستان یکی از احزاب سیاسی، دموکراتیک ،  ملی ، ترقی خواه و عدالت خواه در کشور بوده ، در راه آزادی ، دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی فعالانه مبارزه می نماید و دفاع از استقلال،  حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور را در صدر وظایف خود  قرار داده و از حقوق و آزادی های مردم حمایت  می نماید.

از آن جاییکه حزب آبادی افغانستان، مرکز تجمع فرزندان صدیق کشور اعم از روشنفکران، دانشمندان ،علما و روحانیون وطندوست ، کارمندان دولتی و خصوصی، متخصصین،  معلمین، استادان، متشبثین ملی، کارگران، دهقانان، کوچیان، پیشه وران و تمام لایه های اجتماعی جامعه می باشد.

از آن جاییکه حزب آبادی افغانستان ، ادامه دهنده آرمان های استقلال طلبانه ، ترقی خواهانه ،مشروطیت خواهی ،جمهوریت ، دموکراسی ، ترفی،  پیشرفت و رفاه اجتماعی سده پیشینن مبارزین ملی و ترقی خواه کشوربوده و از سنن پر افتخار جنبش ترقی خواهانه پیشین و تاریخی کشور ما الهام گرفته و با مبارزات عادلاانه خود در غنامندی آن سهم شایسته خود را بخوبی ایفا می نماید و از تجارب گران بهای مبارزین پیشین کشور که صادقانه در راه آرمانهای شریفانه و انسانی مردم افغانستان با ایثار و فداکاری های بزرگ مبارزه نموده ، استفاده لازم  می نماید.

از آن جاییکه حزب ابادی افغانستان جداْ علیه افراطیت چپ و راست،  تروریزم ، جنگ ، خشونت ،جرایم سازمان یافته ، انواع تبعیض،  مواد مخدر و انواع فساد مبارزه می نماید و خواهان حل تمام تضادهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی از راه مذاکره و تفاهم می باشد و برای بهبود وارتقای زنده گی مردم فعالانه تلاش می نماید.

از آن جاییکه حزب آبادی افغانستان ، از آزادی بیان ، آزادی رسانه ها ،  آزادی نشرات و ایجاد احزاب وسازمانهای سیاسی ، اجتماعی و مدنی و حق فعالیت آنها در کشور حمایت می نماید و به فعالیت موثر و هدفمند آنها به هدف نهادینه شدن ارزش های دموکراتیک اهمیت بزرگ قایل می باشد.

از آن جاییکه حزب آبادی افغانستا ن ، نسل جوان کشور را نسل بالنده ، آینده ساز و پرتوان کشور میداند وباور کامل دارد که آینده افغانستان می تواند با بازوان توانای جوانان اعمار گردد و مردم می توانند شاهد تحولات دموکراتیک درکشور باشند و از آموزش و تربیت سالم جوانان با روجیه ملی، وقف، فداکاری ،مردم دوستی ووطندوستی حمایت می نماید .

از آن جاییکه حزب آبادی افغانستان، از آموزش ، کار و فعالیت های سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی زنان به حیث نیمی از پیکر جامعه حمایت می نماید .  مبارزات عادلانه زنان را برای حق برابر، دستمزد مساوی درمقابل کار برابر و محافظت قانونی زنان کشورپشتیبانی و از ارتقای نقش زنان در صفوف حزب آبادی افغانستان ،حمایت می نماید و مخالف جدی خشونت علیه زنان در تمام ابعاد زنده گی آنها می باشد.

از آن جاییکه حزب آبادی افغانستان ، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضع موجود اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور ، فقر وبیکاری وافزایش روز افزون فاصله میان فقر وثروت در کشور ابراز می نماید و از ادامه این وضع در کنار مردم افغانستان سخت رنج می برد وبرای متحول نمودن دولت برای  تحقق تعهدات آن برای بهبود حیات اقتصادی واجتماعی مردم ، تلاش می نماید.

از ان جاییکه حزب آبادی افغانستان برای بیرون رفت از وضع موجود «از ایجاد یک حرکت سراسری ، ملی رهروان نهضت صلح ، دموکراسی ، ترقی وعدالت اجتماعی » به حیث یک ضرورت تاریخی در کشور حمایت می نماید و وحدت سرتاسری نیروهای ملی ، دموکراتیک ، ترقی خواه و همسو را در شرایط امروز کشور به هدف پایان دادن به خلای ناشی از نبود یک حزب سیاسی دموکراتیک، قوی ، نیرومند ،سراسری ، فراگیر و تاثیر گذار در کشور به عنوان یک خواست وضرورت مبرم و تاریخی کشور مطرح و مورد حمایت قرار می دهد.

از آن جاییکه حزب آبادی افغانستان ، حزب برنامه محور بوده وبرنامه علماْ تنظیم شده آن در عرصه های مختلف مانند عرصه حاکمیت دولتی و اداره : در برگیرنده حمایت از استقلال وحاکمیت ملی، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم، حمایت از نظام قانون اساسی، حمایت از استقرار نظام دموکراتیک بر بنیاد پلورالیزم سیاسی و انتخابات شفاف ، عادلانه و دموکراتیک، تلاش برای انکشاف متوازن ملی کشور، حمایت از بازسازی و اصلاح اداره دولت بر طبق یک استراتیژی ملی و تحکیم حاکمیت قانون در کشور می باشد.

در عرصه تامین صلح وثبات در کشور : در حالیکه حزب ما با حضور نظامی دایمی نیروهای خارجی در افغانستان مخالف بوده و می خواهد تا خروج این نیروها از کشور ما مسولانه و در چوکات حل مسله افغانستان در نتیجه توافقات مذاکرات بین الافغانی باشد . این توافقات باید تضمین کننده صلح َعادلانه ، پایدار ، سراسری و صلح برای همه و تضمین کننده حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم باشد. هم چنان حزب آبادی افغانستان از آتش بس دایمی، قطع فوری جنگ و خون ریزی بیشتر درکشور و ازجمع آوری سلاح های غیرقانونی ، بحیث بخش از توافقات صلح حمایت می نماید.

در عرصه نظام حقوقی ، حقوق و آزادی های اساسی مردم : حزب آبادی افغانستان، از برابری مردم در برابر قانون و تطبیق یکسان آن بالای مردم ، رعایت مسوولیت دولت ، جامعه وفرد در برابر همدیگر، تقویت نظام قضایی مستقل ، بیطرف و مسلکی ، تامین حقوق و آزادی فردی مردم ،  دسترسی مساویانه مردم به حقوق سیاسی ، اجتماعی و مدنی آنها حمایت می نماید.

در عرصه انکشاف اقتصادی: حزب آبادی افغانستان از سمتدهی اجتماعی اقتصاد بازار حمایت نموده  ،  نسخه اقتصادی جاری را در کشور غیرموثر و غیرکارساز دانسته ،ارتقای نقش انتظام دهنده دولت را در مسایل اقتصاد بازار و استفاده از تمام ظرفیت های تمام سکتورها را برای پیشرفت وترقی کشور و طرح و تحقق برنامه لازم اقتصادی را بمنظور مبارزه موثر ودوامدار با فقر و بیکاری در کشور یک نیاز اساسی دانسته ، تمام اشکال مالکیت و مصونیت قانونی سرمایه گذاری ها و مالکیت دولتی را در تمام بخش ها  حمایت نموده ، استفاده از منابع طبیعی کشور ، تشویق متشبثین داخلی و خارجی، عصری ساختن سیستم بانکی،  تطبیق سیاست عادلانه مالیاتی، تنظیم بهتر آب و استفاده موثر از آن، رشد و میکانیزه ساختن زراعت کشور ، آبادسازی زمین های بکر و بایر وتوزیع عادلانه آن برای دهقانان بی زمین و کم زمین، عصری سازی ترانسپورت و صنعت توریزم را حزب ما، حمایت می نماید.

در عرصه اجتماعی : حزب آبادی افغانستان از منافع و حقوق اجتماعی وخواستهای اقتصادی زحمتکشان کشور حمایت نموده، از حقوق زنان و خانواده ها، حفاظت محیط زیست، عرضه خدمات صحی رایگان به مردم، از تحکیم وحدت ملی مردم ،از مبارزه علیه تبعیض ، تحقق عدالت اجتماعی ، مشارکت سیاسی مردم در امور اجتماعی وتطبیق یکسان قانون بالای همه، از ایجاد بیمه های اجتماعی، از یتیمان، بیوه زنان معیوبین ، معلولین وقربانیان جنگ ومواظبت دایمی از آنها، ازمهاجرین، بیجاشده گان و عودت داوطلبانه مجدد آنها ، از ازدیاد معاشات کارکنان دولتی ، خصوصی و متقاعدین ، مصوونیت کاری وتصویب قوانین عادلانه در زمینه، از مبارزات و خواست های حق طلبانه سازمانهای اجتماعی و مدنی وارتقای نقش این سازمانها در حیات جامعه، از انکشاف متوازن ولایات ، شهرها و دهات کشور، بهبود عرضه خدمات به آنها وحل مشکل بی سرپناهی مردم، ازمبارزه علیه مفاسد اجتماعی و اخلاقی و از تساوی حقوق زنان با مردان، حمایت می نماید.

در عرصه توسعه فرهنگی : حزب آبادی افغانستان از ایجاد فرهنگ مترقی و دموکراتیک ،از دست آوردهای علمی و فرهنگی، از بازسازی نظام فرهنگی کشور، از توسعه مطبوعات وبهبود زنده گی اهل فرهنگ کشور، از ارتقای دانش مسلکی و تخصصی با توجه به بازار کار و ایجاد شرایط کار برای فارغان موسسات تعلیمی و تحصیلی ، از رشد زبان های کشور، از تعلمیات متوسط اجباری وحق آموزش به زبان مادری، از مبارزه ملی علیه بیسوادی، از تربیت سالم جوانان و نوجوانان و آموزش مجانی بازمانده گان جنگ در سطوح مختلف تعلیمی و آموزشی، از مبارزه علیه جنگ خشونت ، از ترویج اندیشه های انسان دوستانه و وطندوستانه ، از همدیگرپذیری و قانون پذیری از منافع ملی و برتر شمردن  آن نسبت به منافع فردی، از تلاش برای رشد ارزش های فرهنگی و حفظ آثار تاریخی، از مراکز علمی وتحقیقاتی و از دانشمندان ، پژوهشگران و پیشتازان عرصه علوم و فرهنگ و تامین شرایط لازم زنده گی برای آنها ، پشتیبانی می نماید.

درعرصه بین المللی وسیاست خارجی : حزب آبادی افغانستان، از منشور سازمان ملل متحد و ارتقای نقش آن در حفظ صلح، امنیت و همکاری های جهانی، از داشتن سیاست  فعال ، اعتماد سازی و همکاری با تمام کشورهاُ، از سیاست بیطرفی مثبت و فعال خارجی، از مناسبات دوستاننه مبتنی بر اصول مساوات ، احترام متقابل به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دیگران، از حق تعیین سرنوشت ملل و همبسته گی مبارزات آزادی خواهانه مردمان جهان، از مبارزه برای صلح ،امنیت منطقوی و جهانی ، از منع تولید ، آزمایشات و گسترش سلاح های هستوی ، کیمیاوی و بیولوژیکی وسلاح های کشتار جمعی تا محو آنها، از حل منازعات منطقوی و جهانی از راه مذاکره ، تفاهم و راه حل های مسالمت آمیز، از تلاش های جامعه جهانی برای تامین تساوی حقوق ملل، استقرار نظم عادلانه اقتصادی و انکشاف کشورهای فقیر وکمترانکشاف یافته، از مبارزه جامعه جهانی علیه تروریزم، تبعیض نژادی ، جنایات سازمان یافته، کشت ، تولید و قاچاق موا د مخدر، حمایت می نماید..

از آن جای که استراتیژی حزب آبادی افغانستان را « نیل به پیشرفت عمومی، تعمیم و نهادینه شدن ارزش های دموکراتیک و فراهم شدن زمینه های ضروری برای اعمار جامعه متمدن، دموکراتیک ، پیشرفته و عادلانه تشکیل می دهد.»

وبالاخره  از آن جاییکه هدف و آرمان بزرگ وانسانی حزب آبادی افغاننستان را سعادت و خوشبختی مردم شریف افغاننستان می سازد ، رهبری و اعضای مردم دوست ووطندوست آن سعادت و خوشبختی خود را در سعادت و خوشبختی مردم نجیب افغانستان می بیننند وجزخدمت صادقانه به وطن و مردم آرزو ی  دیگری نداشته و ندارند و عشق به میهن و احترام به مقام والای انسان در صدر کار و فعالیت  شان قرار دارد .

این همه دلایل روشن ، واضح  ومبتنی بر واقعیت های تاریخی ، مفهوم عضویت ما را در حزب آبادی افغانستان ، تشکیل داده و میدهد و از ما می طلبد تا سرنوشت خود را با سرنوشت این حزب که در حقیقت سرنوشت امروز و فردای جامعه ما بوده گره زده ، ازبرنامه ، پالیسی و مبارزه عادلانه حزب آبادی افغانستان صادقانه حمایت نموده و با تحقق برنامه علماْ تنظیم شده این حزب، همه رسالت و مسوولیت های که تاریخ ، مردم و جامعه در برابر ما قرارداده ، آنها را به خوبی ، موفقیت وسربلندی ادا  و پرچم مبارزه عادلانه مان را « بخاطر رنجهای بیکران خلق های ستمدیده افغانستان » تا قلل پیروزی به دوش کشیده تا در طول تاریخ دراهتزاز قرارداشته و نسل های آینده کشور شاهد تلاش ها و مبارزات عادلانه  حزب ما در راه ترقی ، آزادی، دموکراسی ، پیشرفت و عدالت ااجتماعی در جامعه ما که مردم شریف و زحمتکش آن سزاوار و شایسته آن هستند ، خواهند بود.

چه زیبا گفته اند : « گر من نسوزم، گر تو نسوزی ، گر ما نسوزیم، پس چه مشعلی این همه ظلمت ها را بدست فنا خواهد سپرد.»

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۳۱۲

Copyright ©bamdaad 2020