جلسه شورای عالی ایتلافِ احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان به اشتراک اعضای شورای عالی، برخی اعضای رهبری احزاب و سازمانهای شامل در ایتلاف با حضور رسانه های خبری، قبل از ظهر امروز 16 جدی1391 در تالار هوتل ستاره، در شهر نو کابل برگزار شد.

 

این جلسه که با سخنان مقدماتی محترم رزاق اسمر رییس کمیسیون انسجام حزب وطن آغاز یافت، نخست، عضویت حزب آزاده گان افغانستان به ایتلافِ احزاب و سازمانهای دموکرات وترقیخواه که از سوی رهبری آن حزب تقاضا گردیده بود، به رای گیری گذاشته شد که به اتفاق آرا، مورد پذیرش قرار گرفت. متعاقباً محترم داکتر ندایی رییس سرپرست حزبِ نوپیوسته به ایتلاف، در مورد چگونگی پیوستن حزب آزاده گان به عنوان هفتمین حزب شامل در ایتلاف و ضرورت ونیاز همچو حرکتی در مقطع زمانیی که حالِ فاجعه بار و آینده کشور بعد از خروج نیروهای ناتو تحت پرسش است، سخنانی چند ایراد نمود.

 

جلسه، با ارایه گزارش از فعالیت های سه ماهه ایتلاف تحت ریاست محترم احمد شاهین رییس حزب تفاهم، که توسط محترم ظاهر زاهل معاون این حزب، قرایت گردید، ادامه یافت. سپس محترم داکتر عبدالله نایبی رییس نهضت آینده افغانستان و رییس دوره یی جدید ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات و ترقیخواه سخنرانی نموده، تحلیل مشخصی از وضع سیاسی کشور و چگونه گی انکشاف روند تکامل ایتلاف به سوی اساسگذاری یک حزب بزرگ مردمی ارایه کرده، مبرم ترین وظایف دوره ریاست خود را برشمرد.

 

 

 

در اجلاس شورای عالی شماری از پیشکسوتان جنبش چپ کشور از جمله رفقا ظاهر افق ،عبدالرشید آرین ، دگرجنرال عبدالقادر ، دگر جنرال علاالدین نیز شرکت کرده بودند .

کار اجلاس در فضای همبسته گی رفیقانه پایان یافت.

 

 ( ارسالی دفتر مطبوعاتی ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان )