بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان و هموطنان عزیز!

امروز جوانان حزب آبادی افغانستان، این فرزندان وطندوست و مردم دوست شما ، کنفرانس جوانان را درشهر کابل این مرکزسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برگزار نمودند که دراین کنفرانس شماری کثیری از جوانان عزیز به نماینده گی از جوانان میهن عزیزما افغانستان، اشتراک نموده اند.

تدویر این کنفرانس در شرایط کنونی کشور، از اهمیت بزرگ سیاسی و اجتماعی برای جوانان کشور برخوردار است، زیرا جوانان حزب آبادی افغانستان در روشنی اهداف واصول مرامی حزب، نسبت به امروز وآینده کشور به هدف ایجاد تحولات و تغییرات دموکراتیک درحیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم شریف و بادیانت افغانستان، جدأ می اندیشند واز خواست ها و نیازهای اساسی مردم افغانستان ، حمایت نموده و بحیث آینده سازان کشور، در برابر مردم ستمدیده افغانستان که در طول تاریخ رنجهای بیکرانی را متحمل گردیده اند، احساس مسوولیت تاریخی می نمایند.

جوانان حزب آبادی افغانستان، در راه دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ، وحدت ملی و منافع ملی کشور، تحت رهبری خردمندانه حزب آبادی افغانستان ، فعالانه و پیگیرانه مبارزه نموده و از آزادی، دموکراسی، ترقی و عدالت آجتماعی در کشور، حمایت می نمایند.

در مرامنامه حزب آبادی افغانستان آمده است: «حزب بر نسل جوان وبالنده کشورمتکی است.ما به آیندهء درخشان کشور خوشبین هستیم. این آینده با خرد و بازوی توانای نسل جوان کشور ساخته می شود.»

حزب آبادی افغانستان، نسبت به تربیه و پرورش سالم جوانان و در امر تقویت روحیه ملی، وطندوستی و مردم دوستی جوانان و غرض رشد سطح آگاهی احساس مسوولیت پذیری جوانان در قبال تاریخ، مردم و آینده کشور، توجه خاص مبذول داشته و می دارد.

جوانان حزب آبادی افغانستان، ادامه جنگ، خشونت، نا امنی و جرایم سازمان یافته را درکشور ناشی از مداخلات استخبارات منطقه دانسته که چهل سال می شود از مردم افغانستان بطور بیرحمانه قربانی گرفته و خسارات مالی بزرگ را بر مردم وکشور ما تحمیل نموده که ما جوانان این همه مداخلات که « گسترش روز افزون تروریزم، خرابی وضع امنیتی، گسترش بی سابقه و مزمن فساد اداری، بی عدالتی لجام گسیخته، وضع ناهنجار اقتصادی، فقر، بیکاری، ازدیاد فاصله میان فقرو ثروت، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و نگرانی عمیق مردم ما را به وجود آورده است » را محکوم می نماییم.

حزب آبادی افغانستان، بحیث حزب ملی، دموکراتیک  و ترقی خواه کشور، نسبت به مسایل جنگ و صلح در کشور موقف مشخص و روشن دارد، چنانچه در مرامنامه حزب، آمده است :

« حزب ما خواهان آتش بس، قطع فوری جنگ و خونریزی بیشتر، استقرار صلح عادلانه و عام شمول درافغانستان است.

حزب ما از برچیدن اسلحه غیر قانونی بعد از نهایی شدن توافقات صلح ، بحیث جز توافقات غرض تامین صلح ، امنیت دایمی و حاکمیت دولتی سرتاسری در کشور حمایت می نماید.»

جوانان حزب ازاین دیدگاه روشن و واضح  حزب آبادی افغانستان پشتیبانی خود را ابراز می نمایند و جنگ را راه حل بحران موجود کشور ندانسته ، صلح را نباید به گدایی بدست آورد و نباید صلح غیرعادلانه  که به نقض استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و منافع ملی مردم افغانستان بانجامد، برمردم و کشور ما تحمیل گردد.

حزب آبادی افغانستان به مثابه حامل اندیشه ترقی خواهانه همواره در قبال مسایل حاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور موقف و موضعگیری خود را طی صدور اعلامیه ها، پیام ها و رسالت تاریخی خویش را به طور مشخص ارایه نموده و نقش خویش را در امر پایان جنگ خانمان سوز و ایجاد صلح ایفا نموده است و حمایت از ارزش های دموکراتیک را جز از اولویت های تاخیرناپذیر کاری و ایده وی خویش قرار داده و به آن ارج گذاشته است و به این اصل و امر باورمند بوده که جنگ راه حل و پایان مشکل کشور نیست و نخواهد بود، بلکه یگانه راه ختم جنگ در مذاکره و تفاهم سیاسی نهفته است.

حزب از آغاز و تداوم مذاکرات بین طرفین جنگ به منظور دست یابی به یک صلح سراسری که در دوحه آغاز گردید، از آن قاطعانه حمایت به عمل آورده، استقبال نموده  و باور کامل دارد که صلح پیام آور تداوم و حفظ ارزش های دموکراتیک موجود درکشور مانند حفظ قانون اساسی، ارزش های مدنی، آزادی مطبوعات، سهم فعال زنان در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچو یک بخش فعال جامعه، حقوق شهروندی، حفظ ساختار قوای مسلح و تمام نیروهای امنیتی کشور بوده و به یک صلح پایدار منتج شده می تواند. این امر نه تنها صلح را بلکه ثبات سیاسی را توأم ثبات اجتماعی به نحوی تضمین کرده می تواند. صلح که پایان وضع موجود خونبار جنگی و پایان ادامه رنج های بیکران مردم افغانستان را باعث گردد، جز از اهداف آرمانی حزب ما است.

هموطنان عزیز!

ما جوانان حزب آبادی افغانستان گردهم آمدیم و کنفرانس خود را با شکوهمندی لازم برگزار نمودیم  و ما  یکبار دیگر وضع موجود کشور را طور عینی و دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم ، راه های بیرون رفت از وضعیت کنونی کشور را تشخیص دادیم. مسوولیت ها و وظایف ما را در برابر مردم وکشور مشخص نمودیم،  ما دست بدست هم  می دهیم و به یاری خداوند بزرگ و مهربان وحمایت مردم شریف افغانستان، به کار و مبارزه صادقانه، شجاعانه و پیگیرانه خود در راه آزادی، ترقی، دموکراسی وعدالت اجتماعی ادامه میدهیم و تلاش می نماییم  تا  مردم شریف و وطندوست افغانستان، به آرمان های شریفانه و انسانی شان دست یافته و مانند مردمان صلح دوست  و ترقی خواه جهان در سعادت وخوشبختی زیست نمایند.

ما باور کامل داریم که به یاری خداوند بزرگ و حمایت مردم افغانستان می توانیم « راه دشوارآزادی» و مبارزه را با سربلندی و موفقیت های عظیم پیموده و مصدر خدمات ارزنده و صادقانه برای مردم وکشورخود گردیم.

- آزاد وسربلند باد افغانستان این خانه مشترک ما !

- زنده باد مردم افغانستان!

- پیروز باد حزب آبادی افغانستان!

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۲۰ـ ۱۶۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020