دارالانشای حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست پروفیسور داکتر محمد داوود راوش امروز دوشنبه مورخ ۱۴ میزان در دفتر مرکزی حزب دایر گردید . در جلسه برعلاوه روسای شعبات مرکزی حزب  ، روسای کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل ، وفعالین حزب نیز شرکت داشتند .همچنان از طریق ویدیو کنفرانس کمیته های حزبی ولایتی هرات ،هلمند، کندهار ،نیمروز و کمیته کشوری فدراتیف روسیه حزب با جلسه وصل شده بودند .

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق ارا تصویب گردید :

۱ ـ معرفی اعضای جدید به شعبات مرکزی حزب .

۲ ـ بحث روی پیشنهاد شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی روی اشتراک اعضای حزب در« ماهنامه حقیقت زمان » .

۳ ـ بحث روی پیشنهاد شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی روی ایجاد«شورای نویسنده گان حزب آبادی افغانستان».

۴ ـ بحث روی پلان تدویر کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان.

۵ ـ بحث روی پیشنهادات رسیده از شورای اروپایی حزب .

۶ ـ استماع گزارش فعالیت قیم های دارالانشا با کمیته های ولایتی حزب.

پیشنهاد شعبه تشکیلات در مورد توظیف رفقا در شعبات مرکزی حزب به جلسه ارایه گردید که بعد از بحث لازم به اتفاق ارا تصویب شده و در زمینه مصوبه ای نیز صادر گردید.

پیشنهاد شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی جهت تقویه بنیه مالی شعبه ، چاپ به موقع « ماهنامه حقیقت زمان » و تامین اشتراک رفقا به ماهنامه به جلسه ارایه گردید که بعد از بحث همه جانبه به اتفاق ارا تصویب و در زمینه مصوبه ای صادر گردید.

پیشنهاد شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی در مورد ایجاد « شورای نویسنده گان حزب آبادی افغانستان» با لست پیشبینی شده به جلسه ارایه گردید که بعد از بحث همه جانبه از ایجاد شورای نویسنده گان صرف نظر صورت گرفته ، پیشنهاد گردید تا هیات تحریرماهنامه تقویت شود .

پیرامون تدویر کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی افغانستان مفصلا توضیحات ارایه گردیده ،.بخش تخنیکی و مالی آن تشریح گردید که مورد تایید جلسه قرارگرفت .

سه پیشنهاد رسیده شعبه مالی شورای اروپایی حزب بصورت جداگانه قرایت و مورد بحث قرارگرفت که درهرمورد تصامیم لازم اتخاذ و مصوبه ای درزمینه صادرگردید.

قیم های دارالانشا با کمیته های ولایتی حزب گزارشات تحریری و شفاهی فاصله زمانی بین دو جلسه دارالانشا را ارایه کردن دکه مورد تایید قرارگرفت . وظیفه داده شد تا در ختم هر ماه گزارش تحریری اجراات به شعبه تشکیلات مرکزی سپرده شود.

در اخیر رفیق راوش روی وضع سیاسی ـ نظامی کشور، مذاکرات صلح دوحه ، تجلیل از ۲۴ سالگی شهادت دوکتور نجیب الله و اشتباهات کمیسیون ایجاد شده که باعث تقابل گردید روشنی انداخت و موقف حزب آبادی افغانستان را درمورد مشخص ساخت .

جلسه که ساعت ده قبل از ظهر به کار خود آغاز نموده بود حوالی ساعت یک وسی بعد از ظهر به امید تامین هرچه عاجل صلح و تدویرموفقانه کنفرانس سراسری جوانان اختتام یافت.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۰۵۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

opyright ©bamdaad 2020