فروزان باد مشعل علم ودانش درکشور

 

میرمحمد صادق روزبه

روزسیزدهم میزان سال جاری مصادف است با روز خجسته معلم . ازین روز همه ساله طور باشکوه درکشورما تجلیل بعمل می آید.

تجلیل از این روز ، تجلیل از مقام و جایگاه بلند  و شایسته معلم در جامعه دیروز ، امروز و فردای کشورما بوده که مردم آنرا گرامی داشته و از آن تجلیل می نمایند.

معلم  یا آموزگار موجودی نهایت قابل تکریم  وعزت بی پایان در جامعه بوده که در روند آموزش ، پرورش و تربیت سالم فرزندان کشور، متحمل تلاش ها و زحمات بی پایان می گردد.

معلم آن مشعل فروزانیست که خود می سوزد ولی قلب و ضمیر دیگران را روشن نموده و زوایای تاریک جامعه و زنده گی بشریت را نوربخشیده و دیگران را به راه درست وسعادت ، رهنمایی و هدایت می نماید.

وظیفه و رسالت معلم در طول تاریخ نهایت بزرگ و قابل توجه بوده که همانا تربیت سالم و مسوولانه فرزندان کشوربوده که جامعه و تاریخ بدوش آن گذاشته و معلم را به انجام صادقانه آن می طلبد.

زمانیکه از معلم این پدرمعنوی و این موجود و شخصیت والای جامعه انسانی نام می بریم، کلمه دیگری در ذهن ما خطور می کند که مکتب است، جای وبستری که که معلم از طریق آن می تواند ، وظایف بزرگ ودشوار خود را که همانا تعلیم و تربیه سالم فرزندان کشور است ، بخوبی ایفا نماید.

افغانستان عزیز در طول تاریخ معلمین ، استادان و آموزگاران بی شمار، نامدار، فداکار، وطندوست و مردمدوستی را در آغوش پر از مهر وعطوفت خود  پروانیده که برای آموزش و پروش آینده سازان ومعماران راستین کشور ، تلاش بی حد و بی حصر نموده و از هر نوع فداکاری دریغ نکرده  تا این آینده سازان کشور بتوانند،  نقش شایسته شان را در راه ایجاد یک جامعه عاری از تمام تناقصات اجتماعی و اقتصادی، ایجاد جامعه  پیشرفته ، متمدن و استقرار یک جامعه دموکراتیک ، با موفقیت انجام دهند.

با تاسف که تاریخ کشورما،  برطبق دساتیر استخبارات جهنمی منطقه در طول چهل سال گذشته جنگ های تحمیلی بر مردم افغانستان، شاهد بدترین وننگین ترین برخورد  دانش ستیزان علیه معلمین و مکاتب بوده که در نتیجه مکاتب زیادی را به جرم کانون آموزش به آتش کشیدند و معلمین واستادان بی شماری رابه جرم تربیت نسل جوان کشور با روحیه وطندوستی و مردم دوستی، به شهادت رسانیدند که این عمل جنایت کارانه آنها تا هنوز مورد نفرت و انزجار مردم علم دوست ومعرفت پرور ما قرار داشته و دارد.

امروز در شرایطی از روز معلم در کشور ما ، تجلیل می گردد که با درنظر داشت یک سلسله دست آوردهای معین در سکتور معارف کشور بازهم این سکتور با مشکلات و چالش های نیز روبرو بوده که از آن جمله می توان از محروم ماندن بیش از سه میلیون کودک از رفتن به مکتب و کسب آموزش ، کمبود معلمین ، کمبود کتب ولوازم درسی،  نبود تعمیر دولتی برای شماری از مکاتب، نبود احاطه شماری از مکاتب، نبود آب صحی ،  کلنیک صحی ، برق و تکنالوژی معلوماتی در شماری از مکاتب، پایین بودن  معاشات وامتیازات معلمین وعدم اجرای بموقع معاشات و امتیازات معلمین شماری از مکاتب ، موجودیت مشکلات معلمین در رابطه به نداشتن سرپناه ، کندی روند ایجاد شهرک های معلمین بمنظور توزیع نمرات زمین رهایشی برای معلمین ، عدم رعایت یونیفورم  واحد معارف توسط شاگردان در شماری ازمکاتب و عدم رعایت دقیق انظباط ودسپلین تعلیمی در شماری از مکاتب، نام برد که  حل این مشکلات و چالش ها ، ایجاب رسیده گی وزارت معارف را به آنها می نماید.

توجه به بهبود وضیعت اجتماعی و اقتصادی معلمین و استادان عزیز کشور و فراهم سازی زمینه های لازم آموزش و پرورش ، در واقعیت توجه به آینده کشور و تربیت سالم فرزندان آن است که مسوولیت آبادی ، ترقی و پیشرفت کشور را دارند.

 در برنامه حزب آبادی افغانستان چنین آمده که : «حزب آبادی افغانستان ، حزب تحولات اجتماعی به نفع توده های مردم است . عدالت اجتماعی آرمان ماست.»  وحزب آبادی افغانستان از توسعه فرهنگی  کشور حمایت می نماید.

حزب آبادی افغانستان « مبارزه در جهت تربیت سالم جوانان و کودکان کشور( اعم از دختران و پسران ) ، بخصوص بازمانده گان قربانیان جنگ از طریق آموزش های مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی » را از وظایف  تغییر ناپذیرخود می داند.

حزب آبادی افغانستان در « حمایت از دانشمندان ، پژوهشگران، مکتشفین، مخترعین وپیشتازان عرصه علوم و فرهنگ تامین زمینه های بازگشت آبرومندانه به کشور، اشتغال آنها مطابق تخصص ، فهم مسلکی آنان و ایجاد شرایط مناسب زندگی برای آنها »  قراردارد.

ما با آنکه از معارف باکیفیت  وهمه شمول درکشور حمایت می نماییم ، از ارتقای ظرفیت های کاری و مسلکی معلمین ، رسیده گی های لازم و به موقع به چالش ها ، توجه لازم ودوامدار به بهبود وضیعت اقتصادی واجتماعی معلمین واستادان عزیز متناسب به وضع اقتصادی کشور و اجرای معاشات و امتیازات هرچه بهتر برای معلمین و استادان کشور، پشتیبانی می نماییم.

باورکامل داریم آنهایی که علیه جهل وتاریکی ها این دشمن بزرگ مردم ما  صادقانه وشجاعانه تلاش و مبارزه می نمایند، شریف ترین و صدیق ترین های جامعه ما بشماررفته  و شایسته و سزاوار آن هستند تا روز شان « روزمعلم » در کشور با شکوهمندی ، تجلیل گردد و بمقام والای معلم احترام و ارج بی پایان  باید گذاشت.

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۰ـ ۰۲۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020