مردم به صلح نیاز دارند


میر محمد صادق روزبه

مذاکرات بین الافغانی بعد ا ز ماه ها انتظار، به تاریخ ۲۲ سنبله ۱۳۹۹ خورشیدی میان هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نماینده گان طالبان ، در دوحه قطر آغاز گردید.

تمام بیانیه دهنده گان در روز اول مذاکرات ، روی ضرورت آتش بس، ختم جنگ و خشونت، تامین صلح،  قانون اساسی ِ جمهوریت، حقوق بشر، دست آورد های دو دهه اخیر، عدم تبدیل شدن افغانستان به لانه امن تروریستان، نقش افغانستان در تامین صلح منطقه وی و جهانی، توسعه و انکشاف افغانستان، همبسته گی و وحدت مردم افغانستان و دستیابی مردم به صلح ، ثبات و امنیت، تاکید نموده،  وآغاز مذاکرات را برای مردم افغانستان ، یک فرصت تاریخی خوانده و خواهان موفقیت کار مذاکرات گردیدند تا مردم افغانستان بتوانند با تامین صلح، ثبات و امنیت دور از جنگ وخشونت زنده گی کرده و برای ترقی و پیشرفت کشورخود متحدانه تلاش نمایند.

بیش ازچهل سال است که مردم و کشور ما در آتش جنگ های تحمیلی می سوزند، از اثر این جنگ ها و مداخلات استخبارات منطقه قربانی های جانی و مالی فروان داده که جبران آن  در طی سال های نزدیک برای کشور و مردم ما ناممکن بوده و هنوز هم این مداخلات ادامه داشته ، جنگ و خشونت هر روز ازمردم ما قربانی می گیرد و برارقام قربانیان جنگ و خشونت درکشور ما افزوده می شود.

مردم و کشورما در مورد ختم جنگ وخشونت و قطع فوری خون ریزی ها در کشور بیشتر می اندیشند و نگران هستند، به صلح و امنیت نیازمندی بزرگ داشته وآرزومند تامین صلح سراسری ، پایدار و عادلانه در کشور بوده ، و می خواهند تا مانند سایر مردم جهان در صلح ، امنیت و ثبات زیست نموده و نسبت به آینده فرزندان شان نگران نباشند. 

حزب آبادی افغانستان با پیروی از اصول مرامی خود، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی افغانستان را از وظایف تاخیر ناپذیر خود دانسته و برای همبسته گی ووحدت مردم افغانستان تلاش می نماید.

حزب آبادی افغانستان بحیث حزب صلح « خواهان آتش بس، قطع فوری جنگ و خون ریزی بیشتر ، استقرار صلح عادلانه و عام شمول در افغانستان است.آتش بس زمینه لازم را برای شروع و موفقیت مذاکرات مستقیم حکومت ومخالفین مسلح داخلی مساعد می سازد.حزب ما از برچید ن اسلحه غیرقانونی بعد از نهایی شدن توافقات صلح ، بحیث جز توافقات غرض تامین صلح، امنیت دایمی و حاکمیت دولتی سرتاسری در کشور حمایت می نماید.»

حزب آبادی افغانستان ، بحیث حزب سیاسی دموکراتیک و ترقی خواه کشور، در رابطه به مذاکرات بین الافغانی ، موقف خود را طی اعلامیه مورخ ۲۷ سنبله ۱۳۹۹ حورشیدی ابراز داشته، و سر نوشت صلح و رژیم سیاسی وچگونگی تحولات آینده کشور را دراین مذاکرات مورد بحث وگفت وگو می داند و هم چنان جایگاه نیروهای ملی ودموکرات را دراین مذاکرات خالی می بیند .

حزب آبادی  افغانستان ، دیدگاه خود را نسبت به این مذاکرات بسیار روشن و واضح بیان داشته و موقف خود را در حمایت از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور ودر دفاع از آزادی، دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی ، خواست ها  و آرمانهای شریفانه وانسانی مردم افغانستان، اعلام داشته ومکانیزم واضح را در راستا ی مذاکرا ت چنین  مطرح و ارایه داشته است :

۱ ـ در مذاکرات بین الافغانی در گام نخست باید آ تش بس مورد مذاکره و توافق صورت گیرد.

۲ ـ قانون اساسی، ارزش های حقوق بشری و آزاد ی های دموکراتیک آن باید حفظ گردد و از آن پاسداری شود.

۳ ـ چگونگی شرکت مسالمت آمیز تحریک طالبان در دولت و پروسه های سیاسی جلب وادغام طالبان مسلح در قوای دولتی و تحت نظم درآوردن قانونی شان با پذیرش مندرجات قانون اساسی کشور تثبیت گردد.

۴ ـ حزب ما خواستار سهمگیری و مسوولیت پذیری سازمان ملل متحد، اعضای دا یمی شورای امنیت آن و کشورهای ایران و پاکستان در تضمین تطبیق توافقات راه حل جامع بخاطر تامین صلح دوامدار در افغانستان، برچیدن پایگاه های تروریستی در خاک پاکستان، ایجاد میکانیزم نظارتی برای تطبیق مندرجات این توافقنامه می باشد.

۵ ـ علاوتاْ در توافقات صلح نحوه برخورد با تروریست های خارجی از جمله وابسته گان داعش، القاعده، جنگ سالاران، ارتشیان پاکستان و وابسته گان سپاه پاسداران ایران مشخص گردد. این جنگجویان و تروریستان که تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان را زیرپا می گذارند منحیث تروریستان تثبیت گردیده و مطا بق قوانین نافذه مورد بازخواست و مواخذه قرار گیرند.( اعلامیه دارلانشای حزب آبادی افغانستان )

حمایت از این میکانیزم می تواند بادرنظرداشت تضمین سازمان ملل متحد و کشورهای همسایه راه رسیدن به صلح پایدار ، سراسری وعادلانه را د ر افغانستان هموار ساخته و  تحقق خواست ها ونیازمندی های مردم افغانستان را برای دستیابی به صلح وامنیت که بدون تردید شایسته و مستحق آن می باشند، ممکن می سازد.

در غیرچنین یک میکانیزم ، وهر نوع توافقنامه دیگر نه تنها صلح در کشور تامین نخواهد گردید بلکه بحران دیگر و بزرگ تری بر بحران های موجود افزوده خواهد شد و راه رسیدن مردم افغانستان به صلح بیشتر طولانی حواهد گردید.

آ ن چه از نظر مردم ونیروهای ملی ودموکراتیک افغانستان قابل دقت و توجه می باشد ، این است که کاهش خشونت و آ تش بس از پیش شرط های مذاکرات برای ختم جنگ و تامین صلح در افغانستان شمرده می شود و نباید جنگ و مذاکرات همزمان و بصورت موا زی ادامه یابند. زیرا داشتن اداره واقعی و راستین برای ختم جنگ و تامین صلح ، فضای اعتماد را در مذاکرات به وجود آورده و مواضع دو طرف درگیر را در مذاکرات با هم نزدیک می سازد.

 دیگر اینکه تا نوشتن این سطور بیش از ده روز از آغاز مذاکرات می گذرد اما تا هنوز روی طرزالعمل مذاکرات توافق صورت نگرفته است. گذشت ده و از دست دادن زمان چه مفهومی را افاده می نماید ؟ مهم آن است تا هر چه زودتر مذاکرات آغاز گردد و نباید مذاکرات به بن بست کشیده شود.

مردم افغانستان ازین مذاکرات جداْ انتظار دارند تا هیات های مذاکره کننده به نیازمندی ها و خواست بزرگ آنها که همانا آتش بس، ختم جنگ و خشونت و تامین صلح عادلانه ، پایدار وسراسری در کشور می باشد، تمکین نموده و مسوولیت های اسلامی ، انسانی و اجتماعی شان را در برابر مردم رنجدیده افغانستان که در اثر جنگ ها و مداخلات تحمیلی ۴۰ سال گذشته ، قربانی های بیشمار وویرانی های زیادی را دیده اند، صادقانه انجام دهند و برجنگ و خشونت نقطه پایان بگذارند.

حزب آبادی افغانستان ، بحیث حزب سیاسی ، ترقی خواه ، وطندوست ومردم دوست همیشه  در کنار مردم شریف افغانستان قرار داشته و از حقوق آزادی های قانونی وطبیعی آنها دفاع نموده  و برای خوشبختی و سعادت مردم ما که شایسته آ ن بوده و هستند ، مبارزه می نماید .

رهبری و اعضای حزب آبادی افغانستان سعادت و خوشبختی شان را در خوشبختی وسعادت مردم افغانستان می بینند .

ما به این مبارزه خود افتخار داریم و حمایت مردم شریف افغانستان موفقیت و پیروزی این حزب را در راه مبارزه « بخاطر رنجهای بیکران خلقهای ستمدیده  افغانستان» تضمین می نماید.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۴۰۹

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020