شهرکابل ،۲۷ سنبله ۱۳۹۹  

 

مذاکرات بین الافغانی صلح درقطر آغاز گردیده وسرنوشت صلح ، رژیم سیاسی و چگونگی تحولات آینده درآن بحث می گردد.

حزب آبادی افغانستان منحیث سازمان سیاسی وطنپرست ، صلح خواه ، عدالت پسند و مردمدوست مطابق اصول مرامی و مسوولیت تاریخی خویش دفاع ازحاکمیت ملی ، استقلال ، آزادی ، دموکراسی و ارزش های جهانشمول قانون اساسی را از وظایف مبرم و طراز اول خود دانسته و ازهیچ تلاشی در راه تامین صلح ، امنیت سرتاسری ، عدالت و پیشرفت اجتماعی دریغ نکرده و نمی کند.

مردم افغانستان که از مداخلات بیرونی ، جنگ های تحمیلی و جانگداز ۴۰ ساله رنج میبرند ، بیشتر ازهرکس دیگر نیازمند صلح و زنده گی عادی در امنیت و باهمی میباشند. برای دسترسی به این حق انسانی لازم است تا برکاستی های عمده پروسه روان انگشت گذاشته شود که نیروهای ملی ودموکرات دراین هیات ها جایگاه ندارد .

۱- درمذاکرات بین الافغانی درگام نخست باید آتش بس مورد مذاکره و توافق صورت گیرد .

 ۲- قانون اساسی ، ارزش های حقوق بشری و آزادی های دموکراتیک آن باید حفظ گردد وازآن پاسداری شود.

 ۳- چگونگی شرکت مسالمت آمیز  تحریک طالبان دردولت و پروسه های سیاسی  جلب ، و ادغام طالبان مسلح درقوای دولتی وتحت نظم درآوردن قانونی شان  با پذیرش مندرجات قانون اساسی کشور  تثبیت گردد.

۴- حزب ما خواستار سهمگیری و مسوولیت پذیری سازمان ملل متحد ،اعضای دایمی شورای امنیت آن  و کشورهای ایران و پاکستان درتضمین تطبیق توافقات راه حل جامع بخاطرتامین صلح دوامدار درافغانستان ، برچیدن پایگاه های تروریستی در خاک پاکستان ،  ایجاد میکانیزم نظارتی برای تطبیق مندرجات این توافقنامه میباشد.

۵- علاوتاْ در توافقات صلح نحوه برخورد با تروریست های خارجی از جمله و ابسته گان داعش ، القاعده ، جنگ سالاران  ، ارتشیان پاکستان و وابسته گان سپاه پاسدارن ایران مشخص گردد.این جنگجویان و تروریستان که تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان را زیرپا می گذارند منحیث تروریستان تثبیت گردیده و مطابق قوانین نافذه مورد بازخواست و مواخذه قرارگیرند.

بدون چنین یک میکانیزم سنجیده شده وعملی ، و تضمینات معتبر بین المللی تامین صلح پایدار درافغانستان ممکن نبوده و هرنوع توافقنامه پاکستان محور، روی ایجاد اداره موقت ، تقسیم قدرت میان جناح های درگیر فقط جنبه موقتی و گذرا داشته ، باعث بدتر شدن وضع خونبارکنونی و ادامه رنج های بیکران مردم افغانستان میگردد.

حزب ما و مردم افغانستان از دموکراسی نیم بند موجود، از حقوق و آزادی های دموکراتیک قانون اساسی ، رشد مطبوعات ، نقش زنان درجامعه و ماشین دولتی ، شبکه جامعه مدنی و احزاب سیاسی ، تشکیلات موجود نیروهای دفاعی وامنیتی کشور منحیث مدافعین راستین وطن ودرکل از جمهوریت پشتیبانی نموده وازتضمین کننده گان بین المللی تقاضا مینمایند تا این آزادی ها را ضمانت کنند .

دسترسی به صلح حق انسانی مردم افغانستان است، باید به آن احترام گذاشته شود !

زنده باد افغانستان مستقل و سربلند!

نابود باد جنگ و جنگ افروزان !

 

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش

 رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۰ـ ۲۰۰۹

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020