حزب آبادی افغانستان منحیث یک حزب آینده نگر و مردمی پیوسته به رشد و اثرگزاری در میان لایه های مختلف مردم توجه داشته و مطابق برنامه سنجیده شده و عملی در این میدان کار وتلاش می نماید .

وقتی در سوم عقرب سال گذشته پلینوم شورای مرکزی حزب برپا گردید یکی از مسایل مبرم مورد بحث کاردرمیان جوانان ، پروسه جوان سازی حزب  ، آموزش سیاسی و آماده ساختن جوانان در مسوولیت های رهبری کننده حزب بود.

خوشبختانه دراین میدان هیات رهبری و ارگان های محلی حزب با طرح و تدوین برنامه های سازنده به دستاوردهای سودمندی دست یافته ، و همه روزه نقش جوانان در صفوف و ارگانهای رهبری کننده حزب رو به فزونی میباشد. چنانچه امروز درترکیب سنی حزب در شماری از کمیته های ولایتی  سهم جوانان برجسته و بلند میباشد .

در ادامه این تلاش های سودمند و برنامه ریزی شده بروز چهارشنبه مورخ ۲۶ سنبله  ملاقات کاری  و تبادل نظر با جوانان چند ناحیه شهر کابل در دفتر مرکزی حزب راه اندازی شد . در نشست  برعلاوه هیات رهبری کمیته حزبی شهر کابل ،رفیق داکتر راوش رییس حزب ، رفقا میر محمد شاه رفیعی و میر سلام ساپی اعضای دارالانشای حزب  نیز شرکت نموده بودند .

جلسه با صحبت آغازین رفیق انجینر امین پرتو مسوول شعبه تشکیلات مرکزی حزب بکار خویش آغاز نمود .

درادامه نشست پوهاند داکتر راوش رییس حزب آبادی افغانستان ، طی صحبت مفصل و همه جانبه روی نقش و جایگاه جوانان درحزب آبادی افغانستان ، وظایف امروزین جوانان به خصوص پیوند بامردم و فعالیت متشکل و سازمان یافته درنگ نموده ، و اهمیت سهمگیری رفقای جوان درمسوولیت های حزبی را برجسته ساختند.علاوتا در این نشست روی مسایل مختلف مربوط به شرایط زنده گی و خواست های مبرم جوانان و موقف حزب آبادی افغانستان دراین زمینه صحبت شد.

دراین دیدار صمیمانه رفقای جوان در فضای آزاد و دموکراتیک با صراحت پرسش هایی را با رییس حزب و سایر شرکت کننده جلسه در میان گذاشتند که به این پرسش ها از سوی  رهبری حزب پاسخ قناعت بخش ارایه گردید.

درجریان ن نشست  برای رفقای تازه پیوسته به حزب کارت های پرافتخارعضویت حزب آبادی افغانستان توزیع گردید .

جلسه که ساعت ۹:۳۰ صبح به کارخود شروع کرده بود ، به آرزوی رشد و اثرگزاری هرچه بیشتر حزب آبادی افغانستان در محلات ، تامین صلح  دوامدار و سراسری در افغانستان، و بهروزی مردم زحمتکش و پرتلاش کشور با گرفتن عکسهای یادگاری حوالی ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر پایان یافت .

( بامداد )