برگزاری سیمینار آموزشی مسوولین آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل حزب آبادی افغانستان

 

 

سیمینار آموزشی مسوولین شعبات آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل امروز پنجشنبه مورخ ۶ سنبله ۱۳۹۹ در دفتر مرکزی شهرکابل برگزار گردید.

دراین سیمینار علاوه بر مسوولین شعبات آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته حزبی شهر ولایت کابل و  کمیته های حزبی نواحی و ولسوالی های مربوطه، رهبری کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل، مسوولین شعبه آموزش وتبلیغ حزب آبادی افغانستان ، رفیق عبدالرشید آرین معاون حزب و رفیق میرمحمدشاه رفیعی عضو دارالانشای حزب نیز اشتراک نموده بودند.

در آغاز کار سیمینار رفیق صادق روزبه مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ حزب آبادی افغانستان ضمن ارائه گزارشی از کارکردهای این شعبه در پنج ماه اخیر پیرامون محتویات و اهداف این سیمینار نیز به اشتراک کننده گان معلومات ارایه نمودند.

بعداً رفیق میرمحمدشاه رفیعی عضو دارالانشای حزب طی صحبت مبسوطی ، اهمیت و جایگاه آموزش سیاسی و تبلیغ را در حیات سیاسی حزب بویژه در شرایط حساس کنونی برجسته ساخته، بر ضرورت کار و فعالیت هرچه بیشتر و پیگیر مسوولین شعبات آموزش سیاسی و تبلیغ و تطابق این فعالیت ها با نیازهای عصر حاضر و حضور فعال و آگاهانه آنها در صفحات مجازی و استفاده از وسایل و راه های مدرن تخنیکی برای رساندن و تبلیغ پیام های حزب به مردم و بلند بردن سطح آگاهی و آموزش سیاسی اعضای حزب تاکید ورزیدند ، همچنان ایشان ضرورت کار تبلیغ و آموزش سیاسی در میان جوانان را یک امر مهم و حیاتی دانسته و توجه جدی دراین زمینه را نیاز ومبرم دانستند.ایشان فرمودند که حزب آبادی افغانستان با وجود چالش های معینی که درکشور وجود دارد از پشتوانه و سرمایه عظیم معنوی شامل تجربه وسابقه پرافتخار تاریخی ،شهرت نیک و شخصیت های آگاه و صادق سیاسی برخوردار بوده که در صورت برنامه ریزی درست و کار تبلیغی موثر از آنها میتوان در گسترش و استحکام پایه های مردمی حزب استفاده موثر نمود.

بعداً رفیق عبدالرشید آرین ضمن صحبت های عالمانه و همه جانبه خویش به اهمیت و جایگاه مهم کار آموزش سیاسی و تبلیغ در مبارزات سیاسی نیروهای دموکرات و ترقیخواه پرداخته و در ضمن آن پیرامون اوضاع سیاسی کشور، جریانات واقع شده پس از انتخابات، پروسه صلح ، فعالیت های ایتلاف احزاب دموکرات و ترقیخواه و سایر مسایل حیاتی مرتبط به حیات سیاسی حزب مفصلا صحبت نموده و به مسولان آموزشی سیاسی و تبلیغ دراین موارد معلومات همه جانبه را جهت استفاده آنها در کار آموزش وتبلیغ ارایه کردند.

در قسمت دیگر سیمینار رفیق روزبه مسول شعبه تبلیغ حزب پیرامون پلان های بعدی شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ ، و اهمیت و ضرورت داشتن پلان های کاری منظم و تطبیق آن برای شعبات آموزش سیاسی و تبلیغ صحبت همه جانبه در زمینه هدایات و مشوره های لازم را نیز به این مسوولین ارایه فرمودند.

همچنان ګزارش کار وفعالیت شعبه آموزش سیاسی وتبلیغ کمیته حزبی ولایت کابل توسط رفیق مزمل رییس کمته ولایتی حزبی کابل و گزارش کار و فعالیت شعبه آموزش سیاسی کمیته حزب شهرکابل توسط رفیق عبدالصمد حکیمی مسوول این شعبه به سمینار ارایه گردید که رفقا ضمن یادآوری از کارکردهای شان ، پیرامون بهبود کارآموزش وتبلیغ نظریات و پیشنهادات خویش را نیز به سیمینار ارایه کردند.

در بخش پایانی کار سیمینار اشتراک کننده به گفتمان وطرح سوالات پردخته که از سوی رفیق عبدالرشید آرین به این سوالات که بیشتر پیرامون اوضاع سیاسی جاری در کشور، پروسه صلح ، فعالیت های ایتلاف احزاب دموکرات وترقیخواه و وحدت میان نیروهای دموکرات و ترقیخواه؛ و موقف حزب درقبال این موضوعات بود ، پاسخ های همه جانبه و مفصل ارایه داشتند که مورد توجه و دلچسپی خاص اشتراک کننده قرار گرفت و تصمیم گرفته شد تا سلسله همچو گفتمان و نشست های پرسش و پاسخ میان رهبری  و اعضای احزاب ادامه یابد.

کار سیمینار با آرزوی پیروزی های هرچه بیشتر حزب آبادی افغانستان و تامین صلح عادلانه درکشور با موفقیت به پایان رسید.

( شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ )

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۸۰۸

Copyright ©bamdaad 2020