قهرطبعیت و اراده قوی انسانی و تدابیرعملی وعلمی برابرآن

 

میرمحمدشاه رفیعی

سیلاب نیمه شب ۴/۵ سنبله ۱۳۹۹ درشهرچاریکار حادثه غم انگیز، غیرقابل تحمل و جانکاه است که علاوه بر خسارات هنگفت مالی ، تلفات جانی بی شماری را نیزازخود به جا مانده و مصیبت دیگری بر مصایب بی شمارمیهن دردمند ما افزود.

سیلاب ها مانند هریک ازحوادث طبیعی دیگر گاه گاه انسان ها را تهدید میکند و ازآنها قربانی میگیرد، اما سیلاب در چاریکار بنابرموقعیت جغرافیایی و ساختار طبیغی این شهر و مطالعات توپوگرافیک انجام شده، یکی از مسایل مطرح و قابل وقوع درهرزمان بوده که باید باشنده گان این شهر و زمامداران آلوده به فساد و مریض در برابر آن تدابیر عملی علماً سنجیده شده ی دایمی و احتیاطی را همیشه روی دست میداشتند و داشته باشند.

از زمان اعمارشهرجدید چاریکار بعداز دهه سی خورشیدی،این شهربنا بر سروی توپوگرافی و نظریات متخصصین شهرسازی یکی ساحات آسیب پذیر و تحت تهدید درمقابل سیلاب ها شناخته شده بود.

شهرجدید چاریکار که درشرق تپه مشهورگل غندی وغرب شاهراه کابل سالنگ ساخته شده و دارای موقعیت زیبای طبیعی وآب و هوای گوارا میباشد ؛ بنابر موقعیت این ساحه در دامنه کوهپایه های هندوکش ، و مجاورت سه رودخانه بزرگ و شاخه ها ومعاونین آنها ( پنجشیر،سالنگ و غوربند)،از مسیرهای توپدره،خواجه سیاران علیا،گل غندی و هوفیان شریف راه های طبیعی و دایمی سیل بوده و سیل برهای آن واضح و معلوم دار میباشد.

حکومت های وقت بنابر ضرورت وعدم موجودیت ساحات زمین های دولتی در سایر نقاط پروان و به دلیل حفظ محیط زیست ، نقاط سبز، زمین های زراعتی وباغ های میوه دار ؛ این ساحه را برای اعمار شهر انتخاب نموده بودند.چنانچه اسناد ومدارک سروی وتحقیق اعمار شهر چاریکار (که اگر از دستبرد و ویرانگری اشرار بی فرهنگ مصوون مانده باشد) دیده شود نشان میدهد که توام با اعمار یازده پارچه شهری باید حوض انبار و ذخیره آب آشامیدنی در شمال تپه گل غندی و حفر مسیر سیل برها نیز تکمیل گردد.

نا امنی ها و وجود اشرار در دهات در دهه شصت خورشیدی باعث گردید که مانند شهرهای دیگر کشور ما ، مردم برای حفظ جان و مال و ناموس شان به این شهر پناه آورده و دست به اعمار محلات رهایشی بزنند اما دولت مردمی آن زمان و اداره محلی این ولایت هیچگاه از تکمیل خدمات شهری و اقدامات محافظه وی در برابر تهدید سیلاب ها دراین شهر غافل نبودند چنانچه با وجود قطع کمک های کشورهای غربی وسایرحامیان اشرار و توقف پروژه های عمرانی این کشورها در پروان ، درموارد ساختمانی و خدمات اساسی برای اعمار ذخیره آب و حفر کانال های سیل برها که از ساحه نزدیک به توپ دره و خواجه سیاران آغاز و در پل متک به دریای غوربند ختم میگردد کارهای مقدماتی قابل توجه را انجام دادند. قرار داد تکمیل حوض انبار شهرچاریکار درسال ۱۳۶۶ با مقامات جمهوری سوسیالیستی رومانیا تکمیل گردید و دولت رومانیا حاضر شد تا به عوض کشور ایتالیا که قبلا این پروژه را آغاز و به دلیل تحریم ها علیه حاکمیت مردمی آن را متوقف ساخته بود، این پروژه را تکمیل و به بهره برداری بسپارد.

درسال ۱۳۶۵ خورشیدی با وجود حملات تروریستی متعدد اشرار درساحه خواجه سیاران نقشه و پلان حفر کانال سیل بر های چاریکار تکمیل و شامل پلان انکشافی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان گردید و قرار بود طی سالهای بعدی این کانال حفر و مشکل تهدید سیلاب ها بر شهرچاریکار حل گردد.

با خراب شدن بیشتر اوضاع امنیتی بنابر تداوم و تشدید حملات تروریستی دشمنان ترقی و آسایش مردم ما و مداخلات امپریالیزم جهانخوار، و مشکلات بعدی در پیوست آن حوض انبار قسماً تکمیل گردید اما حفر کانال که موضوع اساسی و حیاتی برای شهروندان چاریکار بود متاسفانه به پایه اکمال نرسید.

حاکمیت های فاسد بعدی تا به امروز نه تنها مشکل اساسی سیلاب ها را در شهر چاریکار از یاد بردند بلکه در تبانی با مافیای زمین و زورمندان زراندوز جهادی به توسعه و اعمار خودسرانه محلات رهایشی و اشغال و غضب ظالمانه زمین های دولتی دست زده ، و بدون مطالعات علمی و در نظرگرفتن وضعیت توپوگرافیک ساحه و چالش های موجود درآن، شهر را به مراتب نسبت به گذشته توسعه دادند که فاجعه کنونی دراین شهر را میتوان حاصل این اقدامات نابخردانه و طمع کارانه، وعاملین این اقدامات را قاتل شهروندان مظلوم و فقیر چاریکار دانست.

بنابرآن قابل یادآوری است که اگر موضوع حفرکانال سیل برها که نقشه و اسناد آن حتمی در وزارت انکشاف شهری، وزارت اقتصاد و پروژه آبیاری پروان موجود است اقدام نگردد وقوع حوادث فاجعه باری مانند سیلاب کنونی در آینده نیز دور از انتظار نمی باشد،حتا با ابعاد وسیعتر،خسارات و تلفات بزرگ تر.

در این لحظات دردبار که سیلاب های مهیب  نزدیک به صد تن هموطن شریف و زحمتکش  پروانی ما را به کام مرگ برده ، تعداد زیادی را زخمی و متضرر ساخت ، خود را در این غم و اندوه  قربانیان این حادثه ناگوار درولایت پروان ، و قربانیان حوادث ناگوار طبیعی در سایر ولایات کشور شریک میدانم .

برای قربانیان این حوادث دردبار فردوس برین ، برای زخمی ها سلامتی و برای خانواده هایشان صبرو شکیبایی آرزو مینمایم.

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۲۰ـ ۲۷۰۸

 مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 Copyright ©bamdaad 2020