چرا پاکستان طالبان را تحریم نمود ؟

 

محمد ولی

دو سوال در مورد مطرح میگردد ؛ یکی اینکه در اوضاع جاری روی کدام ملحوظ این تصمیم اتخاد شده ، اثرات بعدی ان برای پاکستان چه میباشد ؟

و دوم بازیگران خارجی سیاست در مورد افغانستان ازاین تحریم چه برداشت خواهند داشت ؟

چند سطر به عقب:  پاکستان از زمان به قدرت رساندن طالبان در کابل وحضور رهبر القاعده در افغانستان در صحنه جهانی تا حدی دچار چالش گردیده بود با سقوط طالبان به اثر فشار وزارت خارجه امریکا با یک مانور نشان داد که از طالبان حمایت نمی کند اما مطبوعات جهان و قسمآ پاکستان حقایقی را افشا میکردند که پاکستان ظاهرا به این کار اقدام کرده  ولی در اصل استراتیژی اش تغیری رخ نداده است تا انکه طالبان را احیای مجدد نموده ، دوباره با فشار بیشتر به فعالیت های شدید تر تروریستی وجنگی گماشت .

سیاستمداران پاکستان درحیله گری و فریب مهارت خاص دارند و میتوانند با برخی اقدامات نمادین توجه جهانیان را به خود معطوف سازند .

درسال ۲۰۰۸ میلادی این کشور از جانب (fatf  ) بخاطر پول شویی شامل لست خاکستری شد .

در سال ۲۰۱۰ میلادی تعهد سپرد که برای حل مشکل دست به اقدامات عملی میزند وتوانست در سال ۲۰۱۱ میلادی نامش را ازلست خارج سازد اما افشا گردید که در مورد گذارشات غلط ارایه کرده است لهذا در سال ۲۰۱۲ بخاطر ملکیت ها ودارایی های تروریستان در آن کشور دوباره شامل همان لست شد که با یک تخلف دیگر شامل لست سیاه میگردید.

در سال ۲۰۱۴ به اثر برخی اجراات فریبنده که پولهای تروریست ها را ازیک حساب بانکی به حساب د یگر انتقال میداد توانست دوباره از لست خارج گردد اما با افشاشدن این عمل مجددآ شامل لست گردید .

درسال ۲۰۱۸ طرحی بنام ( پلان عمل ) پیش کرد که شامل ۲۶ نکته بود تابرطبق  آن بر فعالیت های تروریستان موانع ایجاد میکرد . «جماعت الدعوه » برهبری حافظ سعید را گروه تروریستی اعلان کرد اما هیچ اقدام عملی علیه ان بعمل نیاورد .

در۳۰ جنوری سال ۲۰۲۰ میلادی مقرره ای را زیر نام ( انتی تروریزم اکت) از پارلمان پاس کرد اما کدام اقدام عملی درمورد ننمود .این همه اقدامات نمایشی باعث نشد تا پاکستان از لست خاکستری خارج گردد .

این تلاش ها به این منظور بعمل می آمد  و جریان هم دارد که تا اخیر سال ۲۰۲۰ نامش از لست خاکستری بیرون شود و بتواند قناعت ( آی. ام افIMF. ) راحاصل و مبلغ شش ملیارد دالر وعده شده مقید با اقدامات علیه تروریزم را بدست اورد .

برای قناعت ( آی. ام افIMF. ) روسای ۸۸ گروپ تروریستی را تحریم نمود ؛ حافظ سعید از جماعت الدوه ، مسعود اظهر و محمد ذکی الرحمن از جیش محمد ، ملا یحی مجاهد وعبدالکریم که تحت پیگرد انترپول قراردارند. نور ولی وفضل الرحیم شاه از جنبش ازادی بخش ازبکستان ، طارق گیدل از تحریک طالبان پاکستان ، حزب المجاهدین ، بنیاد الرشید ، جنبش مهاجر ین الانصار ، جماعت احرار ، تنظیم خطبه امام بخاری ، الحرمین فوندیشن وده ها شبکه دیگر تروریستی را شامل لست تحریم ها نموده حسابهای بانکی پسران حقانی را منجمد اعلان نمود .

این مختصر نشان میدهد که این سرزمین مزرعه وکشتزار تروریزم است ولی اربابان ان همه منکر !

این تحریم ها همه کوتاه مدت است و با خارج شدن از لست خاکستری و باز شدن راه بدست آوردن شش ملیارد دالر از صندوق بین المللی پول مانند گذشته با حیل وشیوه های دیگر این اسباب با اهمیت جنگ وتروریزم را از دست نمی دهد .

اگر پاکستان به فکر ازدیاد لست تحریم ها طالبان را تحریم کرده باشددهیچ منطقی در میانه نیست زیرا طبق موافقتنامه طالبان و امریکا در دوحه وثبت آن در سازمان ملل متحد حالا طالبان نزد امریکا ومتحدینش گروه تروریستی نیستند ، پاکستان چگونه میتواند بااین امر به مقابله برخیزد و لو که خواهان امتیاز بیشتر در امور افغانستان هم باشد ؟

اما در دورنمای تحریم طالبان چیزهای دیگری دیده میشود :

۱-  کنترول اش را بر طالبان از دست داده  و طالبان مستقیمآ با سرکرده جهانی تروریزم یعنی امریکا داخل تعامل شده اند .

۲-  برای دست درازی های بعدی در افغانستان طبق گزارش یک گزارشگر فرانسوی گروه جدید طالبان را بنام « طالبان ختک » ایجاد کرده تا بجای طالبان قطری فشار جنگی وتروریستی را بر افغانستان ادامه دهد . این پلان دورنمایی و دراز مدت  آنکشور در قبال استراتیژی هایش در مورد افغانستان میباشد .

پاکستان در ایجاد و پرورش تروریستان ، ستر وحمایه شان و فریب اذهان‌ جهانیان مهارت کافی دارد و با امکانات زیاد اینها را به کار می گمارد همانطوریکه مجاهدین وطالبان را گماشت .

بعضی ها فکر میکنند بازیگران صحنه سیاسی جهان در مورد افغانستان بخصوص امریکا با این اقدام پاکستان از آنکشور روی برخواهد گشتاند ولی با عمق تاریخی مناسبات پاکستان که با گستره استراتیژی امریکا در منطقه بی پیوند نیست فکر نمی شود امریکا پاکستان را از دست بدهد و پاکستان از افغانستان دستبردار شود .

این اصل صرفنظر از زمان جهاد در طول نزده سال حضور نظامی امریکا در افغانستان امر ثابت شده وغیرقابل انکار است که چگونه عساکر امریکایی به اثر جنگ که مرکز سوق واداره  آن در کویته ، پیشاور و وزیرستان پاکستان بود کشته میشدند ولی هیچ اقدام موثر وعملی علیه پاکستان بعمل نمی آمد و پاکستان هم در شرایط همین حضور درتار و پود دستگاه دولت ریشه دوانی نمود .

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۵۰۸

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020