جلسه روسای شعبات مرکزی حزب  دایر گردید

 

 

بروز چهارشنبه مورخ ۲۹ اسد سالجاری  به ساعت ده قبل ازظهر، جلسه مشترک روسای شعبات مرکزی حزب آبادی افغانستان در دفتر مرکزی حزب  با رفیق داکتر داوود راوش  رییس حزب دایر گردید.

دراین نشست کاری علاوه استماع کارکرد شعبات مرکزی به تاسی از مصوبات دارالانشا ، روی ایجاد اتاق تخنیکی و آغاز جلسات ویدیویی با کمیته های حزبی در داخل و خارج ، نتایج جلسات « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیر متشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » ،طرح های پیشنهادی اجماع ملی و مسایل مورد علاقه بحث شده و به شعبات مرکزی حزب وظایف مشخص سپرده شد.

جلسه حوالی ساعت دوازده ظهر به امید تامین صلح و قطع جنگ در کشور پایان یافت .

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۰۰۸

Copyright ©bamdaad 2020