جلسه هیات اجراییه « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » برپا شد.

 

روز شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹ خورشیدی ، برابر با  ۱۵اگست سال ۲۰۲۰ میلادی ، جلسه هیات اجراییه مجمع عمومی « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » تحت ریاست  محترم دیپلوم انجینیرعبد الظهور رزمجو رییس ایتلاف  درشهر کابل دایر گردید.

 در نخست محترم شیرالله جبار خیل منشی ایتلاف طرح اجندای کار جلسه را پیشکش، و مورد رایزنی قرارداد .

درکار نشست کمیته اجراییه علاوه بر اعضای کمیته اجراییه ، رفقا و دوستان محترم هریک : پوهاند داکتر داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان ، جنرال امرالله امان عضو هیات رهبری حزب متحد ملی افغانستان و محترم ملوک ساپی عضو هیات رهبری حزب ملی فعالین صلح  نیز شرکت نموده بودند.

دربرنامه کاری جلسه مواد ذیل شامل بود :

۱ ـ بحث پیرامون پذیرش حزب « د افغانستان ملی ولسواک گوند » به عضویت ایتلاف .

۲ ـ بحث روی وضعیت امنیتی و سیاسی کشور در شرایط کرونا.

۳ ـ بحث پیرامون میکانیزم تدویر کنفرانس وحدت برای ایجاد حزب واحد.

۴ ـ پیشنهادات و نظریات.

در بحث و گفت و گوهای صمیمانه ذوات محترم هریک : عبدالظهور رزمجو، شیرالله جبارخیل ، عبدالرشید آرین ، احمد شاهین ، میاگل خالد ، دوکتور مرتضی کیوان ، داکتر محمد داوود راوش ، داکتر افغانیار و دوکتور صدیقی فعلانه سهم گرفته ، دیدگاه های شانرا در باره  اجندی مطروحه پیشکش نمودند.

در این نشست حزب « د افغانستان ملی ولسواک گوند » به اتفاق ارا به عضویت ایتلاف پذیرفته شده ، محترم داکتر امان الله ثابت رییس ، محترم داکتر ایمل منگل و داکتر سمیع الله رحمانی  اعضای کمیته مرکزی آن حزب به  حیث اعضای ایتلاف و محترم داکتر امان الله ثابت به صفت عضو هیات ایتلاف تعین شدند.

جلسه برای اتخاذ تصامیم نهایی در مورد  راه اندازی کنفرانس اتحاد احزاب و ایجاد حزب واحد نظریات رفقای حاضر در جلسه را استماع  نموده ، فیصله کرد تا موضوع تدویر کنفرانس با حضور داشت روسای  محترم  احزاب در جلسه بعدی هیات اجراییه ایتلاف مطرح ، و تصامیم نهایی در زمینه اتخاذ گردد .

در این نشست اشتراک کننده گان  پیرامون وضعیت موجود کشور بحث همه جانبه نموده و وظیفه ایتلاف دراین شرایط حساس را مشخص کردند.

جلسه هیات اجراییه « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیر متشکل ملی - دموکرات و ترقیخواه افغانستان » به آرزوی وحدت و همبستگی ، صلح  و سرفرازی مردم افغانستان پایان یافت.

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۹۰۸

Copyright ©bamdaad 2020