در ادامه نشست های سودمند کاری طبق تفاهم قبلی امروز یکشنبه مورخ ۲۲سرطان ملاقات تعارفی ریس تشکیلات مرکزی حزب با محترم احمد احسان سنگر عضو رهبری سازمان اجتماعی جهان محور و رییس سازمان اجتماعی جوانان همدلی افغانستان در دفتر مرکزی حزب صورت گرفت ، روی مسایل مورد علاقه و کار با جوانان در مرکز و ولا یات کشور بصورت همه جانبه بحث صورت گرفت و امکانات کاری هردو بخش آرزیابی گردید .
در ادامه محترم سنگر با پروفیسور داکتر محمد داوود را وش رییس حزب آبادی افغانستان ملاقات و روی کار مشترک بعدی تبادل نظر نموده تصامیم اتخاذ گردید .

***

همچنان امروز رفیق استاد صابر سروری رییس کمیته ولایتی پروان حزب  آبادی افغانستان که جهت تبادله نظر و پیشبرد کار حزبی ـ سیاسی در ولایت مربوط بعد از رفع قرنطین به دفتر مرکزی آمده بود با رفیق را وش و روسای حاضر شعبات  مرکزی حزب تبادل نظرنموده  و در باره مسایل مطروحه تصامیم  لازم اتخاذ نمودند

***

 

امروز یکشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۹ ملاقات کاری در بخش اقتصاد در دفتر مرکزی راه اندازی شد . در ملاقات رفیق داکتر راوش رییس حزب آبادی افغانستان، رفیق جنرال مختار رییس شعبه مالی و اداری ، رفیق رضایی مسوول بخش تشبثات اقتصادی ، رفیق پرتو رییس شعبه تشکیلات مرکزی و رفیق محمد عثمان ساپی عضو بیروی اجراییه از کمیته ولایتی ننگرهار اشتراک داشتند.در نشست  روی آغاز کارعملی تبادل نظر شده ، تصامیم اتخاذ و با یک بخش پروتوکول همکاری به امضا رسید. این پروسه در آینده ادامه می ‌یابد.

 

 

 بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۱۲۰۷

 Copyright ©bamdaad 2020