بمناسبت هشتمین سال نشراتی «ماهنامه حقیقت زمان »

 محمد صادق روزبه

« ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان ، وارد هشتمین سال نشراتی خود گردید.

هشت سال قبل از امروز ، حقبت زمان ، بحیث ارگان نشراتی حزب مردم افغانستان بعد از تدویر موفقانه کنگره حزب در حمل ۱۳۹۱ خورشیدی و بعد از ثبت و راجستر در وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور، به فعالیت نشراتی آغاز ، و وارد عرصه مطبوعات کشور گردید.

« ماهنامه حقیقت زمان » ادامه دهنده ماهنامه «راه نهضت» ارگان نشراتی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان می باشد که ماهامه « راه نهضت » در نتیجه تلاش های موثر ودوامدار رهبری نهضت و به ویژه رفیق محمد حسن سپاهی معاون نهضت ، در حدود ( ۵۰ ) شماره آن چاپ و از طریق شعبه تبلیغ و فرهنگ نهضت به شوراهای حزبی ، اعضای حزب ومردم توزیع می گردید.نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان طی این کنگره به حزب مردم افغانستان تغییر نام یافت.

حزب مردم افغانستان در روشنی برنامه علماْ تنظیم شده که در کنگره  حزب مورد تصویب قرار گرفت ،بحیث حزب دموکراتیک وترقی خواه کشورمانند نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان، به مبارزه خود در راه آزادی، دموکراسی ، ترقی وعدالت اجتماعی شجاعانه ، فداکارانه و پیگیرانه ادامه داد.

حزب مردم افغانستان در راس رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب ،به داشتن ارگان نشراتی به هدف تبلیغ و توضیح اهداف ووظایف مطروحه در برنامه حزب ، ارتقای سطح آگاهی اعضای حزب و رسانیدن این اهداف ترقی خواهانه و دموکراتیک به مردم بمنظور بسیج هرچه بیشتر و بهتر آنها بدور حزب مردم افغانستان، توجه لازم معطوف داشت که در نتیجه « ماهنامه حقیقت زمان»  به فعالیت نشراتی خود ، آغاز کرد و آگاهانه و مسوولانه با تعهد به آرمانهای شریفانه وانسانی ، در عرصه مطبوعات کشور گام گذاشت تا رسالت  ومسوولیت های سیاسی ، اجتماعی و تاریخی خود را در برابر مردم زحمتکش افغانستان موفقانه ایفا نماید.

با وحدت دو حزب برادر وهمسو( حزب مردم افغانستان و حزب ملی ترقی افغانستان) در ماه سرطان ۱۳۹۴ خورشیدی، حزب ملی ترقی مردم افغانستان ایجاد و «حقیقت زمان » به حیث ارگان نشراتی این حزب مورد تصویب وتائید قرار گرفت و تحت رهبری حزب وبه همکاری رفقا، به نشرات بلاوقفه خود ادامه داد ومورد استفاده وسیع و همه جانبه شوراهای حزبی واعضای رزمنده حزب ما قرار گرفت.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان طی کنگره باشکوه و کار موفقانه آن در ( ۱۹ اسد ۱۳۹۷ ) به حزب آبادی افغانستان ، تغییر نام یافت و « ماهنامه  حقیقت زمان » بحیث ارگان نشراتی این حزب به کار نشراتی خود تحت رهبری این حزب ، دارالانشای حزب وهمکاری دوستانه و رفیقانه رفقای عزیز ما فعالانه و مسوولانه ادامه داده و از حمایت رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش ریس واعضای محترم دارالانشای حزب ما برخوردار می باشد.

« ماهنامه حقیقت زمان »  ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان، در روشنی پالیسی نشراتی حزب که قبلن مورد تائید دارالانشای حزب قرار گرفته ، نشرات می نماید و همه همکاران قلمی حقیقت زمان با رعایت این پالیسی ، مقاله ها ، تحلیل ها و نوشته های شان را پیوسته ترتیب و جهت نشر وهمکاری به شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ حزب می سپارند که از همه آنها ابراز قدردانی می نماییم.

 پالیسی نشراتی حزب ما شامل مطالب زیرین است:

- پیروی و حمایت از دین مبین و مقدس اسلام.

- دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان.

- دفاع و حمایت از منافع ملی وعلیای کشور.

- مبارزه در راه آزادی ، ترقی، دموکراسی وعدالت اجتماعی.

- دفاع از حقوق وآزادی های های مردم وارزش های دموکراتیک قانون اساسی افغانستان.

- دفاع وحمایت از وحدت ملی مردم افغانستان.

- مبارزه علیه هر نوع تبعیض ملی، مذهبی، قومی ، لسانی ، سمتی، نژادی و گروهی.

- حمایت از اتحاد ، همبستگی و وحدت نیروهای ملی، دموکراتیک وترقی خواه کشور.

- مبارزه در راه ترقی وپیشرفت های اقتصادی واجتماعی کشور و بهبود حیات اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی مردم افغانستان.

- حمایت وپشتیبانی از نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور.

- دفاع و حمایت از ختم جنگ و قطع فوری خون ریزی وتامین صلح سراسری، عادلانه ، پایدار وصلح برای همه در کشور.

- مبارزه علیه فقر وبیکاری .

- مبارزه علیه کشت ، تولید، استعمال و قاچاق مواد مخدر.

- مبارزه علیه جنگ، خشونت ، جرایم سازمان یافته وتروریزم .

- حمایت از مبارزات جنبش های آزادی بخش ملی برای اعاده حقوق ، حق تعین سرنوشت وحق خود ارادیت ملت ها.

- حمایت از مبارزات نیروهای دموکراتیک وترقی خواه جهان برای آزادی، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی.

- حمایت از صلح جهانی ،دوستی و همبستگی خلقها .

- حمایت و پشتیبانی از اعلامیه جهانی حقوق بشر.

- حمایت از همسایگی نیک، حسن همجواری وروابط متقابلاْ مفید و تبدیل سرحدات به سرحدات همکاری ودوستی مردمان وکشورها.

 - مبارزه علیه تولید، ذخیره واستعمال سلاح های کشتار جمعی.

- مبارزه علیه استعمار نو وکهن و مبارزه علیه مداخله در امور داخلی کشور ها...و سایر مسایل ارزنده .

«ماهنامه حقیقت زمان » در روشنی برنامه حزب ، پالیسی نشراتی ، مصوبات وفیصله های جلسات دارالانشاء ، بیروی اجراییه ، پلینوم ها و کنگره حزب آبادی افغانستان، به نشرات خود فعالانه ادامه داده و می دهد.

« ماهنامه حقیقت زمان » ، هفت سال پربار نشراتی خود را بحیث زبان گویای حزب ما با موفقیت پشت سر گذاشته و راه دشواری از کار و مبارزه را درین عرصه با افتخار وسربلندی پیموده است.

«حقیقت زمان » در سال هشتم و سالهای آینده ای نشراتی خود ، تلاش خواهد نمود تا راه تعین شده را بحیث یک ارگان نشراتی سیاسی ترقی خواه و دموکراتیک ومدافع صدیق مردم افغانستان با موفقیت وپیروزی های بزرگ ، طی نماید و چون ستاره درخشان در آسمان مطبوعات کشور، هم گام با تحولات دموکراتیک و بنیادی به نفع توده های زحمتکش کشور وجهان مانده گار بدرخشد.

حقیقت زمان از دیریست که راهش را از شهر از دفتر مرکزی حزب بسوی ولایات ، شهرها و روستاهای کشور پیش گرفته و تا دورترین نقاط کشور بدست شوراهای ولایتی واعضای پرافتخار حزب آبادی افغانستان می رسد و به مردم توزیع و توضیح گردیده و می گردد.

جا دارد که شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ حزب در آستانه هشتمین سال نشراتی  « ماهنامه حقیقت زمان » سپاس فراوان خود را از رهبری، دارالانشا ، هیات تحریر، بیروی اجراییه ، شورای مرکزی ، شوراهای ولایتی ،  شورای شهرکابل ، شوراهای کشوری وتمام اعضای پرافتخار حزب آبادی افغانستان، به ارتباط حمایت و همکاری های رفیقانه ودوستانه شان با حقیقت زمان، قلباْ ابراز نماید وآرزومندی خود را برای ادامه این حمایت و همکاری های دوامدار شان از«  حقیقت زمان » بعمل آورد.

ما پیوسته به گذشته تلاش خواهیم کرد تا  « ماهنامه حقیقت زمان » ، ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان به ناشر اندیشه های دموکراتیک و انعکاس دهنده واقعیت ها ی موجود وبیانگر آرمان ها ، خواست ها ونیازهای مردم  شریف افغانستان و جهان مبدل گردیده و نقش آگاهی دهنده وبسیج کننده اعضای حزب و مردم زحمتکش و وطندوست افغانستان را بدور حزب آبادی افغانستان ، بخوبی و موفقیت ایفا نماید.

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۵۰۶

 

Copyright ©bamdaad 2020