نقش و جایگاه ارگان های نشراتی حزب آبادی افغانستان

 

میرمحمد شاه رفیعی

رسانه ها و ارگان های نشراتی درجهان امروز وسیله ایست غرض ارتباط با مردم و رکن مهمی از دموکراسی که خدمات اطلاع رسانی ، تربیتی و معلوماتی را عرضه می نمایند.

تمام نشرات اعم از صوتی ، تصویری ، چاپی  و مجازی هریک  با داشتن ویژه گی ها ، شنونده  و خواننده خود،  ازاثرگزاری و جایگاه معینی برخوداربوده  و روزتا روز بر اهمیت و تاثیرآنها برذهنیت عامه و جلب توجه مردم به سوی اهداف خاص و تشکل و سازماندهی به منظورعملی شدن اهداف مشخص افزوده میگردد.

احزاب سیاسی از جمله حزب آبادی افغانستان منحیث یک حزب مدرن و مردم دوست با درنظرداشت اهمیت ویژه تبلیغات درشرایط کنونی جامعه و به منظور رسانیدن صدای دادخواهانه حزب ، افشای حقایق پوشیده و پنهان درباره مشکلات و پرابلم های اجتماعی که در راه ترقی و پیشرفت جامعه ما قراردارد به عرصه کارنشراتی، تبلیغی و آموزشی توجه خاصی مبذول داشته  و میدارد.

با درک نقش وجایگاه کارتبلیغی ، آموزشی و رسانه ایی در مبارزه سیاسی  ، دارالانشا حزب آبادی افغانستان و شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی حزب فعالیت ارگان های نشراتی حزب :

ـ ماهنامه حقیقت زمان،

ـ تارنمای بامـداد،

ـ و گروه فیسبوکی حزب آبادی افغانستان  را مورد مواظبت و توجه همیشه گی قرارداده و در راه  پیشبرد وظایف این ارگانها از هیچ نوع کمک دریغ نکرده است .

هیات رهبری حزب در فاصله های معین زمانی به برسی فعالیت های نشراتی ارگانهای مرکزی حزب پرداخته ، و بخاطر بلند بودن سطح مطلوب نشرات این ارگانها ، مسوولین آنها را بخاطر وقف و تلاش شبانه روزی مورد ستایش و تقدیر قرارداده است .

امروزرسانه های حزب ما با نشرمنظم وگسترده مطالب و موضوعات  مربوط به زنده گی درون حزب مسوولیت شانرا دررسانیدن صدای حق طلبانه و دادخ واهانه مردم زحمتکش افغانستان ، آگاهی از رخداد های ملی و بین المللی ، مسایل اندیشه وی و بلند بردن سطح آگاهی اعضای حزب و خواننده گان شان به وجه نیکو انجام داده و میدهند. خوشبختانه امروزمساله تولید اندیشه درفعالیت های نشراتی حزب ما جایگاه خاصی داشته ، و پیوسته اندیشمندان حزب ما با نشرمقالات علمی و پژوهشی شان خدمات سودمندی را در توضیح مسایل مبرم جامعه و جهان انجام میدهند. 

در نتیجه مسلکی بودن و کیفیت بلند نشرات این ارگانها  تعداد زیادی از رفقا  شامل هیات رهبری حزب و کارشناسان حزب ما به صورت داوطلبانه در زمره نویسنده گان و همکاران این رسانه ند .

نشرات  و گزارشات  اختصاصی اخیر تارنمای وزین و پرخواننده بامـداد، ارگان کمیته مرکزی حزب از تظاهرات کارگران موسسات نفت و گاز شبرغان ، دیدگاه های پزشکان حزب درباره خطرات بیماری کوید ۱۹ درکشور، اثرات اقتصادی واجتمای این پاندمی ، نشرات ویژه به مناسبت های مختلف چون هشتم مارچ ، نوروز، اول می و... با سهمگیری بی مانند کارشناسان امور بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی حزب ما نشاندهنده  این حقیقت است که این نشرات در خط منافع حزب و مردم قرارداشته زودترعمل می نمایند،  و مورد پسند قراردارند.

جای خوشی است که رسانه های حزب ما دراین فعالیت های مردمی ، دادخواهانه  و روشنگرانه ازاعتماد نویسنده گان و قلمبدستان هوادار مردم برخوردار بوده و تعداد زیادی از نویسنده گان غیرحزبی با این رسانه ها همکاری بی غرضانه دارند.

ما میدانیم که تبلیغ ، و ازجمله تبلیغ ازطریق رسانه های حزبی و غیر حزبی یکی از وظایف قبول شده و لازم الاجرا ازطرف هریک از اعضای حزب در مطابقت به اساسنامه حزب آبادی افغانستان میباشد.تبلیغ اهداف و پالیسی جاری و عمومی حزب بخشی از وظایف هریک از اعضای حزب میباشد که باید طور سیستماتیک و دوامدار انجام داده ، و درهرجلسه گروپی حزبی خود از چگونگی اجرای این وظیفه و فعالیت خود گزارش مسوولانه ارایه کند.لازم به تذکر میدانیم که اعضای حزب ما باید مساله پخش و همرسانی گزارشات ، مضامین و مقالات رسانه های حزبی را در محراق توجه قرارداده و با امکانات دست داشته شان ازجمله برگه های فیس بوکی شان این مطالب را پخش نمایند. سازمانهای حزبی ما نیز به اهمیت این کار توجه نمایند.

یقین کامل داریم که همه رفقای ما به اهمیت نشرات و بلندگوهای حزب آبادی افغانستان و از تاثیرات این نشرات بر اذهان عامه و رسانیدن اطلاعات به اعضای حزب ، دوستان و علاقمندان حزبی و متحدین سیاسی ما آگاهی کامل دارند.

مطلب مهم و با اهمیت دیگری که ما باید به آن توجه داشته باشیم آنست که ارگانهای نشراتی حزب ما مطابق اصول و آرمانهای مردمی حزب ما درچارچوب مسوولیت های سیاسی خود مطابق پالیسی تعین شده نشراتی فعالیت نموده ، با رسانه های شخصی  و تجارتی تفاوت دارند.

پابندی به همین تعهد سیاسی و اخلاقی باعث میگردد تا رسانه های حزب ما از دروغ ، تهمت زنی و شایعه پراگنی دوری جسته  و منافع و وحدت ملی ، عدالت و برابری، دفاع از صلح و ترقی  را منحیث رسانه های متعهد به  منافع مردم  را درصدر وظایف خود قرار دهند. رسانه های حزب ما نمی توانند چوکات مسوولیت سیاسی  و ژورنالیستی شانرا نادیده بگیرند. برای همین هم اعضای حزب ما باید در وقت تهیه و ارسال مطالب شان به رسانه های حزبی به این اصول اشد توجه داشته باشند.  

رسانه های حزب آبادی افغانستان مسوولیت دارند تا  رنج های بیکران مردم افغانستان را انعکاس دهند و راه ها و وسایل التیام این زخم های خونین را که برپیکر جامعه وقلب هرهموطن ما موجود است مشخص نمایند.

خوشبختانه این سه رسانه رسمی حزب آبادی افغانستان درخط ضدیت آشکاربا تلاش های برتری جویی و شونیزم  و برخوردهای تفرقه افگنانه ، و مخالفت با تروریزم، جنگ،جهل،عقب گرایی و ارتجاع فعالیت مینمایند . متاسفانه این مظاهرشوم هم اکنون درکشورجریان داشته  و وحدت وهمبستگی میان اقوام برادر ساکن در سرزمین واحد و تقسیم ناپذیر افغانستان  را خدشه دار میسازد .

رسانه های حزب آبادی افغانستان برعلیه فساد و تلاش های که بخاطر بدنام ساختن دموکراسی ،حقوق بشر،حقوق زنان، و فعالیت های آزاد رسانه ها،آزادی بیان و جامعه مدنی در جریان است مبارزه اصولی ،آگاهانه و شجاعانه را انجام میدهند.

مسوولین رسانه های حزب ما توانسته اند درنتیجه برخورد مسلکی و آینده نگرهمکاری نویسنده گانی که هم اکنون عضویت حزب آبادی افغانستان را ندارند را جلب نمایند.ما از رهروان جنبش دادخواهی کشور و سیاسیون اگاه وطن درخواست مینماییم تا با درنظرداشت اصول نشراتی حزب ما  اندیشه ها و دیدگاه های شانرا با ما شریک سازند.

دست اندرکاران رسانه های حزب ما، همکاران قلمی و گزارشگران نشرات حزبی ما همه داوطلبانه و بدون دریافت کدام امتیاز مادی به صورت منظم و شبانه روزی وظیفه خدمت به مردم و ژورنالیزم متعهد را  از پیش میبرند .

درهمین روزهای دشوار که بیماری کوید ۱۹ درکشور روند زنده گی عادی را بهم زده است شماره   هشتاد وچهارم « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب ما ازچاپ برون آمد . باتاسف به دلیل حالت خاص حاکم بر کشور نتوانسته ایم  این شماره را دراختیار همه سازمانهای حزبی و رفقا در محلات قرار بدهیم .

 همین نمونه  نشانده این حقیت است که مدیران این رسانه ها رسالت خویش دراجرای وظایف حزبی و ملی را به وجه احسن انجام میدهند که این خدمات ، وقف و توجه آنها ستایش وسپاس بوده و در تاریخ پرافتخارحزب ما به نیکویی مانده گارمی باشد.

به نماینده گی از دارالانشای حزب آبادی افغانستان و شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی حزب آبادی افغانستان ازهمه رفقا و دوستان و همکاران سیاسی مان در هرکجایی که هستند و هرنوع وظیفه ای که دارند درخواست مینمایم تا در بخش و نشر مطالب درهرسه ارگان رسمی حزب ما : سایت وزین بامـداد، ماهنامه حقیقت زمان و گروه فیسبوکی حزب ، سهم مسولانه و رفیقانه داشته ، و دربهبود و ارتقای سطح کیفی این نشرات سهم لازم و همه جانبه مادی ومعنوی بگیرند تا صدای رسای حزب محبوب ما در سراسر جهان طنین رسا و با هیبت داشته باشد.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۵۰۴

 

Copyright ©bamdaad 2020