جایگاه سازمانهای حزبی محلی درپیاده نمودن اصول و آرمانهای حزب

 

 

انجنیرمحمد امین پرتو

 

حزب آبادی افغانستان منحیث یک حزب ملی ، دادخواه ، سراسری و فراملیتی یک سازمان سیاسی برنامه محوراست.اصول و آرمانهای حزب در برنامه علماْ تنظیم شده که درکنگره  ۱۹اسد ۱۳۹۷  حزب به تصویب رسید ، بازتاب دارد. جهت آگاهی اعضای حزب از اصول مرامی آن کورس های آموزش حزبی وکنفرانس های آموزشی ازطریق جلسات گروپی حزبی درهمه کمیته های حزبی ولایتی و معادل آن راه اندازی شد.

سازمانهای محلی حزب ، طبق تعریف اساسنامه ( فصل سوم، ماده هشتم )عبارت اند از: ـ کمیته های حزبی ولایتی و معادل آن ،

ـ کمیته های حزبی شهری ،

ـ کمیته های حزبی نواحی،

 ـ کمیته های حزبی ولسوالی،

ـ حوزه های حزبی ، و

ـ گروپ های حزبی .

هرکمیته طبق وظایف قید شده دراساسنامه حزب درجهت پیاده نمودن اصول و آرمانهای حزب وظایف مشخص دارند که در فصل چهارم اساسنامه درج شده است.

ماده بیست یکم اساسنامه جزب ما، گروپ ها و حوزه های حزبی را مورد بحث قرار داده است:

« گروپ های حزبی نقطه اتصال و ارتباط حزب با مردم بوده و براساس محل کار و یا محل زیست ایجاد میشود .گروپ های حزبی اهداف حزب را درمیان مردم تبلیغ نموده ، جلب و جذب بهترین ها را به صفوف حزب مورد توجه دایمی قرار میدهند. گروپ های حزبی روابط ومناسبات نزدیک و دوستانه را با شخصیت های ملی ، فرهنگی ، تجاری و قومی ایجاد و تقویت میبخشد .در صورتی که دریک محل بیش ازسه گروپ حزبی وجود داشته باشد ، حوزه حزبی ایجاد میگردد. پذیرش به حزب ، جمع آوری حق العضویت و اعانه ، تدویر جلسات گروپی، ارتقای آموزش اعضای حزب ، تامین ارتباط با مردم در ساحه مربوط ، تبلیغ اهداف حزب ، تحقق مصوبات مقامات مافوق با تهیه پلان های تدابیری، ایجاد گروپ های علاقمندان وغیره از وظایف حوزه حزبیست.» حوزه حزبی به کمیته های ناحیه ، شهر بدون ناحیه ،و ولسوالی گزارش ده می باشند . حزب ازطریق ارگانهای عالی رهبری کننده خود چون کنگره ، پلینوم های کمیته مرکزی ، جلسات بیروی اجراییه و دارالانشا، مسایل ملی و زنده گی حزبی را مورد بررسی قرارداده مصوبات و پیام ها صادر می نماید.

بربنیادهمین اصول زرین ، سازمانهای محلی حزب آبادی افغانستان درپیوند نزدیک با مردم ولایه های ناتوان محل قرارداشته ، با آشنایی ازمشکلات و خواستهای آنها با امکانات دست داشته درراه برآورده شدن این خواست ها مبارزه و تلاش می نمایند. باوجود شرایط دشوارو پیچیده امنیتی درمحلات ، اعضای حزب ما درغم وشادی با مردم همراه بوده  و این رابطه و پیوند باعث موجودیت و رشد اتوریته سازمانهای حزبی ما در محلات شده است . دراین نوشته میخواهم با اختصاریک بخش کوچکی ازاین تلاش و دستاوردها را که درشرایط دشوارو خونین کشور بدست آمده است را برشمرم.

در بیشتر ولایات کشور، درجنب مقام ولایت ، « شوراهای احزاب سیاسی » فعالیت دارند که خوشبختانه حزب آبادی افغانستان منحیث حزب قانونی و ثبت شده  درریاست های عدلیه ولایات عضو فعال این شوراها میباشد. این شوراها با مقامات مسوول ولایت ارتباط و نشست های منظم داشته از این طریق دیدگاه های سازمانهای عضو و خواست های مردم را با مسوولین امور درمیان میگذارند.

 شورای ولایتی احزاب سیاسی ولایت کندز که با ترکیب شانزده نفربکابل آمده و با رهبری احزاب سیاسی روی مسایل ملی ، و کارمشترک میان احزاب دریک جبهه واحـد ملاقات داشتند . خوشبختانه آغاز این نشست ها با رهبری حزب آبادی افغانستان بود .

رفیق پروفیسور راوش رییس حزب ، و دوکتور جانبازعضو دارالانشا از سوی حزب دراین ملاقات شرکت نموده ، برعلاوه صحبت مفصل روی اهداف و آرمان های مردمی حزب، آماده گی خود برای همکاری های لازم با این شورا را ابراز نمودند. که خبر آن قبلا ازطریق رسانه های حزب ، ازجمله  تارنمای وزین بامـداد بازتاب یافت.

اعضا و رهبری کمیته حزبی ولایتی جوزجان درسازماندهی و تنظیم تظاهرات کارگران موسسات نفت وگاز شبرغان نقش موثرایفا نموده ، همه روزه با کارگران بوده، با سخنرانی های پرشورهمبستگی وهمراهی خود را با خواست های برحق کارگران ابراز نمودند.

آنها پیام همبسته گی دارالانشای حزب آبادی افغانستان را بصورت گسترده چاپ و در بین کارگران معترض توزیع نمودند.

کمیته حزبی ولایتی بلخ ضمن تلاش های گسترده سیاسی واجتماعی ، طبق تفاهمی که با موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی ولایت دارد ، تعدادی ازجوانانی که درامتحان کانکور پوهنتونها نتوانستند به رشته دلخواه شان راه یابند را به موسسات تحصیلات عالی بلخ با امتیازمعرفی نمود.  این کار در دفتر مرکزی حزب نیز انجام شده است.

کمیته حزبی ولایتی هرات ، درپهلوی سایرتلاش های مردمی ، کورس های آموزش سیاسی را راه اندازی نمود که درآن جوانان حزبی و غیرحزبی شرکت  ورزیدند.

در این کورسها که ازجانب رهبری حزبی ولایت پیش برده می شود، طبق اجندای مشخص ،روی مسایل موردعلاقه بحث وگفت و گو صورت گرفت.راه اندازی این کورس ها نقش برجسته درتنویر، جلب وجذب جوانان دارد.چنان که درترکیب کمیته ولایتی هرات حزب ما سهم جوانان ( پسر و دختر) پیوسته افزایش مییابد.

کمیته حزبی ولایتی هلمند حزب آبادی افغانستان با وجود شرایط دشوار و پیچیده کاری درآنولایت در پهلوی  سایر فعالیت های منظم سیاسی و سازمانی ، با حضوردرستاد کمپاین انتخابات ریاست جمهوری و بدون دریافت پول از سوی تیم مورد حمایت ، درچهارصد محل رای گیری نماینده فرستاده ، وبااستفاده ازاین امکان پیوند مردمی اش را تقویت نمود.

کمیته حزبی ولایتی بامیان روابط منظم با نهادهای جوانان وموسسات تعلیمی برقرارنموده ، محافل ، گردهم آیی ها و نشست های منظمی را سازماندهی نموده و با این نهادها همکاری دوامدار دارد.

راه اندازی مراسم تجلیل از« هشتم مارچ ، روزجهانی زن » که به ابتکار و سهمگیری گسترده بانوان عضو حزب صورت گرفت ، نشانه پیوند وسیع حزب ما با مردم و جوانان این ولایت میباشد. علاوتاْ پیشگامان کاردراین ولایت پیوسته مورد تقدیر کمیته ولایتی حزب در بامیان قرارمیگیرند .

کمیته ولایتی غزنی حزب آبادی افغانستان ضمن توجه جدی به کاردرمیان جوانان ،  روابط حسنه با مقامات مسوول ولایت را برقرار نموده ، درجلسات و نشست های آنها فعالانه اشتراک ، و خواست های مردم را با آنها در میان می گذارد. هیان رهبری حزب در این ولایت مدافعین صدیق وطن و سربازان پیشتاز را مورد تقدیر و مکافات قرار داده اند.

رهبری کمیته حزبی ولایتی ننگرهار با داشتن پیوند نزدیک با مردم درمحلات ، درسطح ولایت نیزدرجلسات با نهادهای دولتی و موسسات بین المللی ولایت شرکت فعال داشته ، درهمراهی با مردم از روزهای ملی تجلیل ، و با گل گذاری برمزارشاه امان الله غازی بانی استقلال قدردانی بعمل آورده اند. 

در کمیته های ولایتی و شهری کابل حزب ده ها اقدام سودمند به نفع حزب و مردم سازماندهی شده است که درگسترش پیوند حزب با مردم ، و افزایش اتوریته حزب ما موثرمیباشد. به عنوان نمونه:

چون درمحل صرف یک ایستگاه مرکزی و خط السیر موترهای لینی وجود داشت، به ابتکارناحیه پانزدهم حزبی شهرکابل وملاقات های با ارگانهای مربوط  درمورد صورت گرفت. چون تراکم نفوس در منطقه سیار زیاد و موترهای موجود مشکلات مردم را رفع نمی کرد خط السیر دوم ازمحل دیگرایجاد واین لین جدید به کمک ترافیک و ترانسپورت رسما طی محفل افتتاح گردید که سهولت زیاد به شهروندان ایجاد نمود.

رهبری حزب ، و رهبری کمیته های حزبی ولایتی درتلویزیون های مرکز و ولایات ، در نشست ها و میزهای مدور شرکت نموده ، اهداف و پالیسی های حزب را روی مسایل قابل بحث تشریح و صدای حزب را به گوش هموطنان عزیز می ‌رسانند.

سایرسازمانهای حزبی ما درمحلات نیز در بخش های مختلف سیاسی ـ سازمانی ، تبلیغی و ابتکارات مردمی دستارود ها واندوخته های با ارزش کاری را باخود دارند که درآینده درمورد آن خواهم نوشت .

اعضای رزمنده حزب آبادی افغانستان، بخصوص نسل جوان و بالنده کشور طبق اسناد مرامی درپیاده نمودن اهداف انسانی حزب نقش برجسته داشته ، دربین جوانان کارمثمر را سازماندهی نمودند که نتیجه کارشان طی سال گذشته صدها جوان اعم از دختر و پسر به صفوف رزمنده حزب محبوب ما درمرکز و ولایات کشورپیوستند .

کمیته های حزبی ولسوالی ، نواحی و گروپهای حزبی نقش فعال در تامین ارتباط با مردم ، سازمانهای جامعه مدنی ، شورا های قومی ، احزاب ، نهاد های تعلیمی و تحصیلی دارند که با ترتیب پلان کاری هدفمند برای سال جاری ، صدای حزب و اهداف عالی انسانی و ملی حزب را بگوش هموطنان عزیز برسانند و بهترین های شان را به صفوف حزب جذب کنند تا این درفش با افتخار دست بدست و نسل به نسل به اهتزاز نگهداشته شود .

زنده باد حزب آبادی افغانستان !

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۰ـ ۱۶۰۴

Copyright ©bamdaad 2020