تروریزم و مبارزه با آن

 

میرمحمد شاه رفیعی

ترور از کلمه (terror) وحشت و ترس اخذ شده که معنای آن کشتن و حذف فزیکی افراد به قصد ایجاد ارعاب و وحشت می باشد.همچنان ترور به معنای کشتن افراد برای رسیدن به هدف سیاسی تعریف گردیده است.

به صورت عموم ترور به معنای ترس و وحشت زیاد است و دست زدن به قتل و خونریزی از سوی یک گروه ، حزب یا دولت به منظور نیل به اهداف سیاسی کسب ویا حفظ قدرت است.

منابع مختلف سیاسی ـ نظامی  و مکاتب فکری هر یک به نوبه خود تعریفی از تروریزم دارند. بعد از یازدهم سپتامبر مبارزه برعلیه تروریزم ابعاد جدید کسب کرد و تروریزم به مثابه یک پدیده ننگین ـ خطرناک، مخالف تمدن و اصول زیست با همی مطرح گردیده است.

ترور پدیده دوران معاصر نیست و به درازنای تاریخ قدامت تمدن بشری و کنش سیاسی بشر دارد.

در تاریخ نمونه های از ترور مشاهده می شود به غرض ترور شاه ، رهبران و شخصیت های مطرح راه اندازی می شد.

بعد از انقلاب کبیر فرانسه  ترور به شکل نظام مند علیه بخشی از شهروندان فرانسه به کار رفته که می توان نوعی از ترور دولتی را درآن مشاهده کرد.

اگر چه برای ترور تعاریف جهان شمول و بسنده وجود ندارد اما اکثریت قریب به اتفاق معتقد به ویژه گی های تروریزم هستند که این ویژه گی ها عبارتند از:

 تروریزم مدرن قبل از همه شهروندان عادی را مورد هدف قرار میدهد که اهداف مستقیم و غیرمستقیم دارد.هدف مستقیم تروریست ها که همانا هدف سیاسی است کم اهمیت تر است و اما هدف غیر مستقیم همانا شهروندان عادی است که به منظور ایجاد ارعاب و بحران فراگیر درکشور مورد هدف قرار می گیرند تا امتیازات سیاسی و یا سایر خواست ها و مطالبات گروه های تروریستی از سیاست مدارها و یا زمامداران بدست آید.

 در هرحالت تروریزم فعالیت سیاسی است و مرتبط با اهداف سیاسی می باشد. عملی است نامشروع و مجرمانه و برعکس اگر چه تروریزم جرم است و اما از قتل و دیگر جرایم به خاطر بعد سیاسی خود متمایز می گردد و مخرب تر است.

دربعضی از حالات تروریست ها خود را مبارزان راه آزادی و استقلال جا می زنند و حامیان منطقه وی و جهانی شان نیز تروریست ها را به نام های گروه های مقاومت ملی و آزادی خواهان یاد نموده و مورد حمایت قرار می دهند،  حالانکه تمایزات قابل توجه درعملکرد و اهداف مبارزین راه آزادی، سعادت و خوشبختی مردم با تروریست ها وجود دارد که مهم ترین این وجوه اختلافات عبارت است از:

۱- تفاوت در روش جنگی مبارزین راه آزادی و نیروهای ملی و ترقیخواه با تروریست ها وجود دارد، زیرا نیروهای ترقیخواه اشکال مختلف مبارزات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را مورد استفاده قرار می دهند و در آخرین مراحل فعالیت که جبرا بالای آن ها مقامات حاکمه تحمیل نماید  جنگ است و درآن قوانین جنگی و کنوانسیون های ملل متحد را در مورد اسرا و مجروحین جنگی مراعات و هدف قرارندادن افراد ملکی را در نظرگرفته و به فعالیت های مسلحانه اقدام می کنند.

درشرایط کنونی مبارزین راه سعادت و خوشبختی مردم و نیروهای ترقیخواه رسیدن به قدرت و حاکمیت دولتی را از طریق اعمال زور و استفاده از سلاح مردود و غیرعملی می دانند.

۲- تروریست های امروزی با قدرت های خود کامه و در خدمت منافع نیروهای بیگانه و قدرت های هژمونیزم قرار دارند و موانع جدی را در برابر پیشرفت، ترقی و اعمار جامعه مرفه، صلح  و همبسته گی خلق ها به میان آورده اند.

۳- تروریست ها از هر نوع اعمال مدارا و تحمل پذیری خود داری می کنند و توجه بیشتر شان به ایجاد ارعاب و وحشت می باشد، قتل، شکنجه، مطلق نگری و جزم اندیشی خصوصیات عقیدتی و کاری تروریست ها را تشکیل می دهد و با اندیشه ورزی، نگرش متفکرانه، خرد ورزی و تامل سازش ندارند و در نظر آن ها جهان و مردم دو دسته بیش نیستند، دوست یا دشمن و یا هر که با تروریست نباشد دشمن است.

تروریست ها ابزار تشدید بحران ملی و تنش در سطح ملی و بین المللی می باشد. از این که بحران های ملی و جهانی از طرف قدرت های منطقه وی و جهانی تحریک می گردد و به وسیله سازمان های استخباراتی هدایت می گردد. بنابراین خصوصیت مهم ترریست ها وسیله بودن و مهره بودن آن ها به دست این قدرت های جهنمی تباه کار و دشمنان سوگند خورده انسانیت می باشد.

باید گفت که تروریزم و مبارزه با آن یکی از مسایل داغ و اهم جهانی می باشد. شناخت این پدیده ننگین و مبارزه موثر برعلیه آن از وظایف مهم و قابل توجه نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه محسوب می گردد، زیرا تروریست ها عامل بحران، عقب مانی و تخریب زیربنای اقتصادی در اکثریت از کشورهای جهان می باشند. تروریست ها بنیادهای مهم تاریخی و آثار مهم تمدن بشری را تخریب و نابود می کنند، مانند تخریب آثار پالمیرا درسوریه ، مجسمه های بودا در بامیان و....

تروریست ها در مقابل حقوق انسانی و منافع ملی و قومی با بیرحمی هرچه تمام برخورد نموده و آن را  ازبین می برند. در کشور ما افغانستان سرزمین سوخته کوهدامن و یکاولنگ و تعرض به زنان ایزدی درعراق و اعمال داعش در سوریه و عراق نمونه های برجسته از اعمال تروریستی در جهان امروز می باشد.  

 ظهور گروه های تروریستی مختلف یکی از پی دیگر مانند القاعده ، طالب و داعش با رویکردهای دهشت افگنی و با افکار شدیدا افراطی که رنگ دین و مذهب را به خود گرفته، تروریزم را بیش از همه به یک هیولای خطرناکی مبدل گردانیده  که صلح و آسایش بشریت را با خطر مواجه ساخته  است و مبارزه بر علیه این پدیده شوم وننگین یکی از وظایف مبرم و عاجل تمام نیروهای مترقی و تحول طلب می باشد.

روابط تنگاتنگ تروریست ها با همدیگر، مانند روابط تحریک طالبان با القاعده و روابط آن ها با استخبارات منطقه و جهان،  مبارزه برعلیه تروریزم را دشوار ساخته و ایجاب می نماید تا این مبارزه با اتخاذ تدابیر سنجیده شده  و تحت یک رویکرد مشخص تنظیم و عملی گردد. مبارزه با تروریزم مبارزه برای ترقی، پیشرفت، سعادت و خوشبختی مردم و رونق  اقتصادی جامعه است. فراموشی این امر مهم و یا سهل انگاری نسبت به آن، فقر، تنگدستی، فرار مغز ها و ویرانی بیشتر جامعه را مساعد می سازد.

 نیروی های سالم، وطندوست و ترقیخواه که در سرلوحه وظایف شان ترقی، پیشرفت، سعادت و خوشبختی مردم و توسعه دموکراسی و حقوق و آزادی های مدنی را قرار داده اند، نمی توانند از مبارزه موثر و همه جانبه بر علیه تروریزم و رفع  عوامل و شرایط پیدایش این پدیده شوم و ننگین غافل و یا کم توجه باشند.

در اوضاع و حالات کنونی، برخی از قدرت های دولتی نیز به اعمال تروریستی مبادرت می ورزند و هریک از آن ها طرف مقابل و رقیب خود را متهم به اعمال تروریستی می کند، چنانچه ایالات متحده امریکا و بریتانیا، رقبای جهانی خود  مانند روسیه، چین و ایران را حامیان تروریزم قلمداد می نمایند، حال آنکه در مقابل، این کشورها، ایالات متحده امریکا را به مثابه حامی و پشتیبان بزرگ تروریزم معرفی می نمایند.

در بین احزاب سیاسی و حکومت ها به غرض از میان بردن رقبای سیاسی و شخصیت های مطرح نیز نوع تبلیغات سو و زهرآگین پخش می گردد که بنام ترور شخصیت معروف است. مسایل ترور شخصیت یکی از روش های بسیار بیشرمانه و مخالف اخلاق سیاسی در جهان است که در این مورد نیز احزاب و نیروهای دموکرات و ترقیخواه مسوولانه و بادقت بیشتر برخورد می نمایند و در مخالفت با ترور شخصیت های سیاسی  قرار دارند.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۱۰۳

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020