پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان

به مناسبت انتخاب مجدد محمد اشرف غنی به حیث رییس جمهور افغانستان

 

کابل ، مورخ ۳۰ دلو ۱۳۹۸     

دارالانشای حزب آبادی افغانستان انتخاب مجدد جناب داکتر محمد اشرف غنی به مقام ریاست جمهوری افغانستان را صمیمانه تبریک گفته ، برای تیم کاری ومعاونین شان درامرتطبیق تعهدات سپرده شده و برنامه های کاری بخاطرتحکیم حاکمیت ملی، حفظ وگسترش وحدت ملی ، تحقق ارزش های قانون اساسی ، برقراری صلح عادلانه ، تامین عدالت اجتماعی ، منافع ملی ، حکومت داری خوب ، ارتقای سطح زنده گی و رفاه مردم موفقیت آرزو دارد.

حزب ما منحیث یک حزب مردم دوست و متعهد به منافع زحمتکشان کشور پیوسته با روشنی و بی غرضانه تصریح نموده است که ما ازهرتلاش صادقانه در راه منافع علیای مردم ، تحقق اصول و ارزش های دموکراسی و حقوق بشر جانبداری نموده، و با امکانات دست داشته در پیاده نمودن این اصول می کوشد.

حزب آبادی افغانستان چنان که درهمراهی وهمصدایی با سایر احزاب دموکرات ونیروهای سیاسی مترقی کشوراز نامزدی جناب شما و تیم کاری تان جانبداری خود را اعلان نمود ، امروز نیز از هیچ نوع همکاری و تلاش صادقانه درجهت تحقق اهداف ملی ومترقی وحاکمیت قانون که نیازعاجل ومبرم مردم ما می باشد دریغ نخواهد کرد.

 با اغتنام از فرصت آرزومندی مانرا برای پیروزی تان در راه سرفرازی مردم آزادیخواه، و تعالی افغانستان عزیز ابرازمیداریم.

 

با احترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان