جایگاه کارسیاسی درمحلات
 

حزب آبادی افغانستان که برساختارهای نیرومند و خودکفا تکیه دارد توانسته است طی سالهای گذشته، بخصوص پس ازکنگره تاریخی ماه اسد ۱۳۹۷ با وجود شرایط پیچیده، ناامن و خونین کشور، درراه برآورده شدن اهداف مرامی خود به دستاوردهای با ارزشی دست یابد.

یکی ازاین دستاورد های ارزشمند  تقویت کار سیاسی ـ سازمانی درمحلات می باشد، که مورد توجه دایمی هیات رهبری حزب و سازمانهای محلی آن قراردارد.

سازمانهای محلی حزب بر بنیاد اصول مرامی ما با وظایف بنیادینی چون: تبلیغ واشاعه ارزش ها و اصول دموکراسی، مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیاده نمودن قانونیت، رشد اقتصادی ـ اجتماعی، عدالت اجتماعی واقتصادی، بلند بردن سطح آگاهی مردم  و توسعه سیاسی و فرهنگی، زنده گی مسالمت آمیز، گسترش همبستگی ملی و...سروکار دارند.

حزب ما منحیث مدافع منافع زحمتکشان و لایه های ناتوان کشور پیوسته تاکید کرده است که بدون سازماندهی نیروهای اجتماعی در راه خواست ها و منافع مردم و میهن نمی توان به آینده تحولات  در کشورخوشبین بود. بربنیاد همین درک و باوراست که حزب بر ارزش کار سیاسی ـ سازمانی تاکید نموده و با امکانات دست داشته درگسترش و اثرمندی شبکه های حزبی درمحلات و تامین رابطه و پیوند آن با مردم  می کوشد. بدون داشتن برنامه مشخص کاری و مدیریت سالم نمی توان خواست ها و اهداف روشن و مردمی مانرا درعمل پیاده نمود. حزب که در راه رشد واعتلای وطن، سرفرازی و بهزیستی مردم می اندیشد به این باور است که : « ...مبارزه غرض تامین انکشاف متوازن اقتصادی و فرهنگی شهرها و دهات، ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی واستفاده یکسان برای همه شهروندان، حل مشکل بی سرپناهی از طریق اعمارمحلات جدید مسکونی و منازل ارزان قیمت و اتخاذ تدابیر موثرازجانب دولت بمنظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت های عامه برای شهروندان مستحق و فراهم سازی سهولت ها و خدمات اجتماعی برای آنها... » از شمار وظایف مهم درسطح محلات به حساب می آیند.

پیاده نمودن خواست ها و آماج های اقتصادی و اجتماعی حزب ما درمحلات  تنها و تنها با شناخت از ویژه گی ها و نیازمندی های محلات و مردم ممکن بوده و باید با برنامه ریزی خواست ها و مدیریت سالم و دقیق همراه باشد. سازمانهای ما درمحلات باید خودگردان و مبتکر بوده، و: ...حمایت از یتیمان و بیوه زنان و معلولین جنگ و بحران کشور، فراهم آوری شرایط مناسب زنده گی و امکانات کار و خدمات اجتماعی و جلب حمایت موسسات داخلی و خارجی، تامین کار و اشتغال برای مردم، بهبود زنده گی مردم، حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی برای مردان و زنان   ...» ( از برنامه عمل حزب ) را درجمع وظایف شان قرارداده  و در راه برآورده شدن این خواست های انسانی راه ها و وسایل عملی را جستجو نمایند.

 کار حزبی درمحلات دربین مردم و با مردم بودن، خواست ها و نیازهای محل را برجسته ساختن و در تحقق آن ابراز و امکانات لازم را جستجو نمودن است. کافی نیست تمام نیروی خود را وقف جلسات و نشست های پشت درهای بسته نماییم. اعضای حزب ما درمحلات باید درغم و خوشی مرد شریک بوده با سازماندهی اقدامات مشخص چون: اعطای خون، کمک به آسیب دیده گان حوادث ناگوار، عیادت از بیماران، شرکت در کارهای داوطلبانه وعام المنفعه، شرکت درکمپاین های سواد آموزی، پروژه های عرضه خدمات بهداشتی، شرکت درابتکارات امنیتی بخاطرجلوگیری از نفوذ و گسترش بنیاد گرایی و...وظیفه و رسالت وطنپرستانه شانرا منحیث سازمان هوادار مردم انجام دهند .

رفقای ما درمحلات باید حزب و اهداف ملی و مترقی آن را به مردم توضیح بدارند. کار دوامدار و با حوصله و روزمره  ما باعث جلب اعتماد مردم و حمایت از نامزدان حزب ما برای شورا های دهات، ولسوالی ها، ولایت و شورای ملی می گردد.

تجربه حزب ما درجریان انتخابات اخیر پارلمانی نشان داد که ما با استفاده ازاین وسیله و امکان توانستیم درآن ولایاتی که ما خود نامزد انتخاباتی داشتیم کارهای سودمندی را به نفع حزب انجام بدهیم. چنان که ما توانستیم درماه های پس از انتخابات رفقای تازه یی به حزب جذب نماییم. این امرنشان داد که با هرگامی که بسوی مردم برمیداریم شناخت مردم ازما و اعتماد آنها نسبت به ما بیشتر می شود.

مساله مهم در فعالیت سازمانهای ما درمحلات توجه  دوامدار و همیشگی به رشد سطح دانش سیاسی و اگاهی اعضای حزب ما در قدم اول ، و رشد سطح فرهنگ و دانش مردم از سوی دیگر می باشد. سازمانهای ما باید مطابق نیازمندی های شان درس نامه و برنامه هایی را برای بلند بردن اگاهی سیاسی اعضای شان آماده کنند. برنامه آموزش سیاسی ما در قدم اول باید برای تثبیت هویت حزب ما باشد. اعضای حزب باید اهداف مرامی و سیاسی خود را خوب بدانند. سازمانهای ما در محلات باید در راه  بهبود فرهنگ سیاسی کوشیده  ، تلاش نمایند با ایجاد روحیه اعتماد وهمکاری رفیقانه با هم صحبت و وجوه مشترک را در مبارزه روزمره پیدا نمایند. درهمین زمینه لازم است تا به جلب و جذب اعضای جدید توجه صورت گیرد و رفقای ما برای سهمگیری درارگانهای محلی پرورش یابند.  رهبری حزب در این میدان همیشه یاور و مددگار سازمانهای حزب در محلات بوده و از هیچ تلاشی برای بهبود کار سیاسی ـ سازمانی در محلات دریغ نخواهد کرد. باید دانست که رهبری حزب نمی تواند بجای رفقا در محلات کار کند. لازم است تا رفقا خواست ها و نیازهای خود را به رهبری ارگانهای مسوول انتقال داده و از آنها در مواردی که خود امکان نداشته باشند خواستار مشورت و یاری شوند. هر رفیق ما درمحل باید نماینده و مدافع جسور حزب در محل بوده، نمونه ای از آگاهی، صداقت، مردم دوستی و وقف و فداکاری باشد.

 

منبع : « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان

شماره ششم ، سپتامبر ۲۰۱۹ ترسایی

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۹۰۹

Copyright ©bamdaad 2019