اهمیت کار با جوانان درحزب آبادی افغانستان

اخترمحمد

عضو شعبه تبلیغ و فرهنگ

حزب آبادی افغانستان با درک واقعیت های عینی جامعه و شرایط روبه رشد سیاسی جامعه توجه به نسل جوان را در اولویت کاری خویش قرارداده و مبنای استحکام و غنامندی حزب را، حضور فعال جوانان هدفمند، تجددگرا، تغییر وتحول پذیر، مصمم، موثر و رسالتمند در تمامی برنامه های سازمان های حزبی می داند و به آن ها نیاز دارد. چنانچه در این اواخر بر اساس برنامه منظم دارالانشای حزب، استحکام سازمان های حزبی در سراسرکشور به طور بی سابقه ای شکل گرفته و با توظیف هیات به شورا های ولایتی، بسیاری از شوراهای ولایتی درامور مختلف تحکیم یافته وشماری از شورا های ولایتی ایجاد و یا احیای مجدد گردیده اند. گزارش های اخیر در شوراهای حزبی ولایتی و شهرکابل، بامیان، خوست، هرات، ننگرهار وسایر شوراهای ولایتی نشان می دهد که شوراهای مذکور، برنامه های مشخص توأم با موفقیت و دست آورد های قابل مقایسه ای را نسبت به سال های قبل در خصوص جذب کمیت قابل ملاحظه جوانان به حزب شاهد اند.

سیاست حزب آبادی افغانستان در قبال این مساله ی مهم، واضح و قابل درک است. دورنمای سیاسی واجتماعی حزب نشان می دهد که توانایی تحقق اهداف اساسی حزب در تمام عرصه های حیات جامعه وفعالیت موثر حزب در آن به کادر مجرب عملگرا، متمدن و آگاه بر مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسته گی دارد. در واقع کار با جوانان در سازمان های حزبی، تربیت کادرهای جوان برای رهبری ومدیریت آینده حزب پنداشته می شود.« جوان سازی حزب» تنها به این معنا نیست که رقم تشکیلاتی سازمان های حزبی را با جذب شماری از جوانان اقزایش بخشید و به رشد کمی حزب تمرکز و اکتفا کرد. این برنامه مکلفیت ها ومسوولیت های بعدی سازمان های حزبی را در قبال ساختار یک حزب سیاسی منسجم، سازمان یافته ومقتدر بیشتر می سازد و دریافت راه های موثر برای تحقق این امر مهم، اساسی وضروری بوده و کمیت وکیفیت در حزب یکی از اصول مهم وبرنامه ای حزب ابادی افغانستان پنداشته می شود. این امر مهم زمانی محقق می شود که سازمان های حزبی ما برای رسیدن به این هدف، ضرورت تقویت کار با جوانان درسازمان های حزبی را درنظرداشته و راهکارها و نکات مهمی را باید عملی نمایند. راهکارهایی که درسازمان های حزبی انظباط، اشترک فعال در فعالیت های حزبی، وتصمیم گیری های معقول ومنطقی را برای اعضای جوان حزب تسهیل می بخشد.

-         پذیرش به صفوف حزب داوطلبانه وبا فهم و درک برنامه، اساسنامه، اسناد حزبی و دیدگاه های حزب مرتبط می باشد. سازمان های حزبی قبل از طی مراحل پذیرش اعضای جدید و جوان به حزب باید اساسنامه وبرنامه حزب را برای شان توضیح نموده، به داوطلبان حق بدهند تا با آگاهی ودانش لازم از این اسناد درخواست دواطلبی شان را به سازمان حزبی بسپارند.

-         تدویر منظم جلسات گروپی، از اهمیت زیادی برخوردار است، جلسات گروپی باید فعال باشند و به مثابه یک مکتب ومرکز آموزشی برای دریافت زمینه های فراگیری و رشد دانش فردی وتصمیم گیری های اعضای گروپ حزبی عمل کند. تدریس درسنامه های برنامه واساسنامه حزب دراین گروپ های حزبی حتمی بوده و بحث در خصوص مطالعه وکسب اطلاعات متنوع به بررسی گرفته شوند.

-         تدویر سیمینارها، کنفرانس ها و گفتمان های علمی به اشتراک و مدیریت جوانان، یکی دیگر از زمینه هایی است که به رشد توانایی های اعضای جوان حزب کمک خواهد کرد.

-         تعمیم تجارب موثر سازمان ها واعضای جوان حزب برای سایر سازمان ها از طریق تدویر گردهمایی ها وبرگزاری  جلسات مشترک گروپ های حزبی و از طریق مجالس وسیع وسرتاسری حزب نیز موثر خواهد بود.

-         مطالعه « ماهنامه حقیقت زمان »  ارگان نشراتی حزب و نشر نوشته های جوانان در ماهنامه و سایت های نشراتی حزب، اعضای جوان حزب را تشویق و ترغیب خواهد کرد تا به مطالعه و تحقیق و نوشتن مقاله های علمی بپردازند. دراین امر سازمان های حزبی و مسوولان امور توجه جدی مبذول خواهند نمود.

-         ارتقای دانش و مهارت اجرا و مدیریت برنامه های سازمان های حزبی نیز برای اعضای جوان حزب امریست ضروری. این کار با راهکارهای مشخص می تواند عملی گردد. سازمان های حزبی این راهکار ها را از طریق محول کردن برنامه های کوچک و قدم به قدم از ساده به مشکل انجام دهند تا آن ها مهارت های لازم را کسب نمایند و بتوانند به پای خود بایستند و به توانمندی هایی که انتظار دارند برسند. این کار سبب خواهد شد تا دیدگاه های شان نسبت به اجرای امور حزبی به گونه آگاهانه، واقعی و مثبت رشد نماید.

-         درخصوص عملکرد ها، راهکار های بالا باید به جوانان اعتماد سازی کند، جوانان باید بدانند که توانایی اجرای بسیاری از کارهای حزبی را دارند. لذا آنچه در این مورد مهم پنداشته می شود، بیان حقایق، دوری از فریب و وعده های میان تهی وارقام غیرواقعی است که به هیچ وجه برای جوانان قابل پذیرش نبوده و سپردن مکلفیت های قابل هضم وعملی برای شان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

-         استقلالیت درکاربرای اعضای جوان حزب  با توجه به معیارهای مرکزیت و دموکراسی حزبی و رعایت اساسنامه و برنامه حزب می تواند قابل توجیه باشد. آن ها می توانند به امور تجربی در سازمان های شان بپردازند و باورمند شوند که زمینه کار در محدوده اسناد و قوانین حزبی برای شان مساعد است. احساسات دوره جوانی یک امر طبیعی و قابل کنترول است. به آن ها باید کمک کرد تا به امور تجربی وعملی بپردازند.

-         نظارت و مراقبت مسوولانه از عملکرد ها و جریان کار جوانان در فعالیت های حزبی مهم پنداشته می شود. نظارت بر اعمال تنها به منظور برجسته نمودن کاستی ها نه بلکه به رهنمایی های لازم برای بهبود امور بعدی مهم است. آن ها در یک مرحله آزمایشی قرار دارند و در این زمان باید در اصلاح اشتباهات مرحله آزمایشی منصفانه کمک شوند و برای شان مشوره های مفید وقابل درک ارایه گردد تا آن ها راه های بعدی رشد شخصیت ومدیریت امور را به نحوه شایسته ای دریابند.

-         ارزیابی مرحله یی ازعملکردهای شان نیز کمک خواهد کرد که اعضای جوان به تداوم بهتر امور بعدی ملتفت شوند و نتیجه ارزیابی هر چه باشد، باید به تحولی دیگر بیانجامد. این کار از طریق تشویق و تقدیر عادلانه از فعالیت ها و بخصوص دست آورد های شان متصور است. ارزیابی موثر کمک می کند تا مطمین شد که جوانان ازعهده امورمرحله یی مهم بدر میآیند. آن گاه پس از حصول اطمینان، مکلفیت های بالا تری را در سازمان حزبی برای شان واگذارکرد و پس از این مرحله نیز وظایف سازمان های حزبی پایان نمی یابد، کسب اطمینان از اجرای وظایف مهم حزبی در هماهنگی با خود شان، مراحل بعدی است که درنظرگرفته خواهد شد.

منبع : « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان

شماره ششم ، سپتامبر ۲۰۱۹ ترسایی

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۹۰۹

Copyright ©bamdaad 2019