پیام هیات رهبری شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان عنوا نی دارالانشای حزب

 

رفقای عزیز و ارجمند  دارالانشای حزب آبادی افغانستان !

هیات رهبری شورای اروپایی حزب  از پیام دارالانشای حزب به مناسبت برگزاری موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب سپاسگذاری خویش را ابراز می نماید . چنانچه در پیام گفته شده است ، سازمان اروپایی حزب  یک کنفرانس شکوهمند وموفقانه را برگذار نمود .

شکوهمند وموفقانه ، زیرا که درکنفرانس تعدادی کثیری از نخبه گان وپیشکسوتان جنبش ملی ودموکراتیک ، ترقی خواهانه وداد خواهانه مادروطن افغانستان ، که مجبور به مهاجرت وغربت شده اند وافتخارعضویت حزب آبادی افغانستان را دارند از سراسر اروپا تشریف آورده بودند و باشورو شوق وفعالانه درکارکنفرانس حزب شرکت ورزیدند و پیرامون گذارش اساسی که توسط رفیق عزیز کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب درباره کار وفعالیت حزب ارایه گردید تبادل نظر کردند و دیدگاه ها وپشنهادات خود را در باره حفظ وتحکیم دستآورد های موجود ، رشد کمی وکیفی حزب ، تحکیم وحدت وایجاد فضای سالم حزبی و رفع نارسایی ها در فضای رفیقانه ابراز داشتند و به درایت، تفاهم واتفاق ارا ، شورای جدید اروپایی وهیات رهبری  رییس ، معاونین وسکرتر مسوول انرا انتخاب نمودند .  

شورای اروپایی ، هیات رهبری  و همه اعضای حزب آبادی افغانستان ، بر آن است و به شما رفقای عزیز شورای مرکزی ، هیات اجراییه و دارالانشا ی حزب درراس پوهاند داکتر محمد داوود راوش وهمه همرزمان گرانقدر داخل کشور، اطمینان میدهند وسعی وتلاش میکنند که وظایف محوله را به ویژه درعرصه های ذیل به مسوولیت پذیری وپاسخ گویی ، شایسته گی وکفایت اجرا نمایند. 

مانند سابق  مصوبات کنگره ، برنامه و اساسنامه حزب و اصول سازمانی را اکیدا رعایت و درجهت اجرا وتحقق آن تلاش نمایند ، روابط تشکیلاتی  شورای اروپایی را به شورای مرکزی و ارگان های آن تحکیم، قابلیت کاری شورای اروپایی را ارتقا ، و نقش آنرا درسیاست گذاری حزب تامین نماید ،  وحدت حزبی  واقلیم سالم و رفیقانه درسازمان حزبی را تحکیم نماید  و تدابیر ی درعرصه رشد کمی وکیفی حزب و استفاده بهتر از دانش ، تجارب ، اتوریته و نفوذ اعضای حزب مقیم اروپا  در رشد صفوف حزب ، جلب وجذب جوانان وسایر لایه های اجتماعی به حزب در داخل کشور اتخاذ وعملی نماید ،موثریت فعالیت تبلیغاتی وفرهنگی سازمان را تامین ونقش تارنمای بامداد را ارتقا بخشد ،  درراستای همبسته گی با احزاب همسو وکار درانجمن های مهاجرین افغان مقیم اروپا اقدامات موثر به عمل آید  و به روابط حزب آبادی افغانستان  با احزاب وسازمانهای همسو ,کشورهای اتحادیه اروپا وجلب همبسته گی بین المللی  توجه خاص مبذول گردد وگام های معین دراین راستا برداشته شود وبه اجرای وظایف درسایرعرصه حیات سازمانی و سیاسی حزب توجه خاص مبذول گردد .  

شورای اروپایی حزب  خود را مسول ومکلف به گزارش دهی و پاسخگویی دربرابر حزب  و ارگانهای رهبری آن می داند و به تمام توان سعی وتلاش خواهد کرد که وظایف خود را موفقانه اجرا نماید ودرفش حزب آبادی وطن محبوب ما افغانستان را درجامعه مهاجران افغان مقیم اروپا بر افراشته نگاه دارد .

نیرومند وکامگارباشید رفقای عزیز.

 

 دکتور حبیب منگل

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۶۰۹

 

Copyright ©bamdaad 2019