پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان
بمناسبت تدویر موفقانه کنفرانس حزبی شورای اروپایی


 کابل ۳۰سنبله  ۱۳۹۸

کنفرانس حزبی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹ دایر وبا اتخاذ تدابیر وفیصله های مهم تشکیلاتی و سازمانی پایان یافت.
سازمان های برون مرزی حزب بدنه مهم و با اهمیت حزب را تشکیل میدهند زیرا درصفوف این سازمان ها عده از رفقا نخبه وبا تجارب لازم سیاسی و حزبی متشکل هستند که با وجود مشکلات دوری از میهن دارای امکانات وسیع کار سیاسی و تماس با سازمان ها و احزاب سیاسی درجهان می باشند.
سازمان های برون مرزی از جمله شورای اروپایی حزب میتواند درمورد توسعه پایگاه حزب ،تحقق اهداف ملی مترقی آن وظایف مهم وقابل توجه را انجام دهد ، دربخش های فرهنگی ،آموزشی وسیاسی صفوف حزبی وجوانان را درداخل کشورهمکاری نمایند، درتامین مناسبات با سازمان ها واحزاب همسو ومترقی درکشورهای اروپایی وظایف لازم را انجام دهند.
دارالانشای حزب تدویر موفقانه کنفرانس اروپایی را به تمام رفقا، سازماندهنده گان کنفرانس وهیات رهبری منتخب آن شورا تبریک وتهنیت گفته خواهان موفقیت های بیشتر شان درعرصه تحقق وظایف حزبی ومصوبات کنگره تاریخی آن است .
دارالانشای حزب باورمند است تدویرموفقانه کنفرانس شورای اروپایی وانتخاب رفیق داکتر حبیب منگل شخصیت شناخته شده ویکی از فعالین محبوب سیاسی در افغانستان نمایانگر پختگی و رشد شعور سیاسی اعضای حزب و توسعه دموکراسی درون حزبی است .
اتحاد ویک پارچه گی ما وهمه روشنفکران کشور ضامن پیروزی ونجات وطن از بحران کنونی است .

با درودها


پروفیسور داکترمحمد داوود راوش
رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۲۰۹

 

Copyright ©bamdaad 2019