جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان دایرگردید

 

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پروفیسور محمد داوود راوش رییس حزب به روز پنجشنبه مورخ هفتم سنبله سال ۱۳۹۸ در دفتر مرکزی حزب درشهرکابل دایرگردید.

دراین جلسه مسوولین شعبات مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند. برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ومورد تایید قرار گرفت:

۱-استماع گزارش ازچگونگی کار وفعالیت حزبی درایتلاف احزاب ملی، دموکراتیک وترقی خواه کشور به تاسی ازمصوبه (۰۳۲) دارالانشای حزب .

۲- استماع گزارش پیرامون پیرامون تنظیم تشکیلاتی شعبات اسناد وارتباط در شوراهای ولایتی ومعادل آن و چگونگی فعالیت آن ها .

۳- استماع گزارش بیروی اجراییه شورای ولایتی لغمان پیرامون تحقق مصوبات کنگره وکار حزبی درآن ولایت .

۴- ایجاد شورای ولایتی خوست حزب آبادی افغانستان .

۵- آماده گی ها برای تدویر اجلاس شورای مرکزی حزب طبق اساسنامه .

دربخش اول جلسه  طبق اجندا رفیق استاد کرام الدین نجات گزارش خود را در مورد کار و فعالیت حزبی درایتلاف احزاب ملی ودموکراتیک وترقی خواه به جلسه ارایه کرد: اعضای این ایتلاف به تقویت روابط کاری خویش تاکید دارند و کار وفعالیت حزب آبادی افغانستان دراین ایتلاف برازنده می باشد. کمیته های ایتلاف به جلسات خود ادامه می دهند. رفقای ما درکمیته های مربوطه ایتلاف شرکت دارند، ایتلاف تلاش می نماید تا وحدت احزاب شامل ایتلاف صورت گیرد و دراین راستا طرح هایی از جانب اعضای ایتلاف ارایه می گردد. بعدا شماری از اعضای جلسه در رابطه به  گزارش ارایه شده ابراز نظر نمودند.

دربخش دوم  رفیق سید سرور تابش از چگونگی کار وفعالیت شعبات اسناد وارتباط گزارش خود را به جلسه ارایه کرد، ازارسال مصوبات ومکاتیب معلومات داد وتقاضا نمود تا  شوراهای ولایتی ومعادل آن که تا حال شعبات اسناد وارتباط در آن ها فعالیت ندارند فعال گردد و تمام شوراهای ولایتی حزب ومعادل آن باید مسوولین شعبات را دربخش اسناد وارتباط به دفتر مرکزی حزب معرفی بدارند.

در بخش سوم آجندا رفیق سعدالله رضایی گزارش خود را درمورد شورای ولایتی لغمان حزب به جلسه ارایه کرد ومطابق گزارش شورای ولایتی حزب وشعبات آن درولایت  لغمان فعال می باشد. بیروی اجراییه شورای ولایتی لغمان طبق پلان جلسات خود را دایر می نماید. شعبات این شورا از جمله تبلیغ وفرهنگ شورای ولایتی لغمان فعالیت بهترمی نماید. درحدود نصف از اعضای حزب آبادی افغانستان در ولایت لغمان را جوانان تشکیل میدهد. رییس شورای ولایتی حزب ما بحیث معاون شورای احزاب دراین ولایت موظف گردیده و شوراهای حزبی ولسوالی الینگار وقرغه یی بیشترین فعالیت را انجام می دهند. این شورا ها درمورد اجرای وظایف حزبی فعالانه کار می نماید. دراخیر مصوبه جلسه درمورد کار وفعالیت ووظایف بعدی شورای ولایتی لغمان نیز صادر گردید.

در بخش چهارم جلسه رفیق محمدامین پرتو مسوول شعبه تشکیلات حزب گزارش خویش را درمورد ایجاد شورای ولایتی خوست حزب آبادی افغانستان به جلسه ارایه نمود وگفت این شورا بریاست رفیق انجینر داود جان فعالیت می نماید  این شورا تعهد نموده تا شوراهای حزبی را در ولسوالی های خوست نیز فعال سازند. پس از ارایه نظریات، مصوبه جلسه دراین مورد به جلسه قرایت گردید و تصویب شد.

دربخش اخیر جلسه رفیق حفیظ الله نورستانی گزارش خویش را درمورد آماده گی حزب برای تدویرجلسه شورای مرکزی حزب به جلسه ارایه کرد. کمیسیون موظف دراین مورد کارهای لازم را انجام داده و شعبات مرکزی حزب گزارش های خویش را به کمیسیون سپرده اند که از کار آن ها ابراز سپاس صورت گرفت ونظریات پیشنهادات خود را در مورد تدویر جلسه شورای مرکزی حزب به جلسه ارایه نمود. شماری از اعضای جلسه درمورد ابراز نظر نمودند ودر مورد تدویرجلسه شورای مرکزی حزب با درنظرداشت نظریات و پیشنهادات اعضای جلسه دارالانشای حزب تصامیم لازم اتخاذ گردد.

جلسه دارالانشا حزب که ساعت ۲بعداز ظهر آغاز گردیده بود حوالی ساعت ۴ بعد از ظهر به آرزوی تامین صلح سراسری پایدار وعادلانه وختم جنگ پایان یافت .

 

( شعبه تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۳۱۰۸ 

 

 Copyright © bamdaad 201