عواقب نامیمون سیاست کادر دولت جمهوری اسلامی افغانستان

 

محمد ولی

سیاست کادری گمارش افراد لازم درمقامات وادارات براساس تخصص، تحصیلات ( چه عالی یا متوسط) وتعینات طبق درجه تحصیل و رشته تخصصی را تشکیل میدهد. رعایت ترکیب های سنی، جنسیتی، زبانی و قومی درکشورکثیرالاقوام افغانستان جز دیگر این سیاست میباشد.
با رعایت سیاست کادری خوب وعادلانه زمینه ها وامکانات رشد متوازن تخصصی افراد، رعایت نظم ودسپلین کاری، احساس مسوولیت درقبال اجرای وظایف مهیا شده یک اداره سالم عاری از تناقضات با داشتن روح همدلی وعلاقمندی به وظیفه توام با هماهنگی ایجاد گردیده بسیاری از معضلات وکمبودی های موجود دراداره میتواند راه حل مناسب یابد.
اصل صداقت ، پاکدامنی، تعهد به مردم و وطن از اهم اصولیست که باید کارمندان رعایت کنند. کادرها سرمایه ملی کشوراند ، باید با این روحیه تربیت و پرورش یابند.
کادرها سکان گرداننده گی دولت را دراختیاردارند، اداره وقتی متحرک و کارا بوده میتواند که از واحد های کوچک تا بزرگ آن دردست این سرمایه ملی ورزیده ، تخصصی ومتعهد گرداننده گی شود.
متخصصین اداره و دولت داری برای ایجاد یک اداره سالم ، کارا وفعال این شاخص ها را درنظر گرفته اند:
پلانگذاری دقیق، سازماندهی درست امور، داشتن ستاف (هییت کاری) ورزیده، تریننگ پرسونل، هماهنگی درپیشبرد کارها ، ارزیابی اجرا شده ها، بعد ازارزیابی درصورت ضرورت تجدید سازماندهی امور و درنهایت مصرف درست ، به موقع و دقیق بودجه یعنی ایجاد ظرفیت های کاری برای به مصرف رساندن بودجه پیشبینی شده با دستاوردهای پیشرونده ، سطح تقوی وصداقت کارمندان از بالا تا پایین وجلوگیری ازحیف ومیل بودجه معیار صداقت ، وفادای وکارایی کادرها میباشد.
دراین سیاست رعایت ثبات کادری اصل با اهمیتی در بلند بردن سطح تخصص وتکمیل تجارب کادرها بوده برموثریت وپیشرفت اداره می افزاید

اما درافغانستان سیاست کادری چگونه عملی می گردد؟
چون سنگ بنای اداره افغانستان برمعیارهای تنظیمی، سمتی و قومی اساس گذاشته شده است نه از روی پرنسیپ های علمی و معاصر اداره ازاین سبب معیارها ی سیاست آن نیز بر بنیاد ترکیب تنظیمی، قومی و سمتی، محلی و زبانی کارمندان ، استعداد درسهمگیری چپاول دارایی دولت وشرکت در شبکه های فاسد و رشوه ستان، وابسته گی به یکی از سرشناسان جهادی چه رهبر وچه قوماندان یا کارمند بلند رتبه دولتی، برگشتگی از غرب دردرجه اول امریکا و سطح تعهد و وفاداری شان به مراجع مربوط وکشورهای مربوط با یک ترکیب نامانوس و فاقد ارزش تخصصی وتحصیلی جنسیتی درو رای تعهد نسبت به مردم وکشور معیارهای سیاست کادری دولت را می سازد.
نتیجه جابجا ساختن کادرها بر بنیاد این معیار های غیرعلمی ، وجود یک اداره فاسد، غیرکارا، رشوه ستان وغیرمتعهد، ناکام در مصرف بودجه انکشافی، راکد وغیرفعال، بی ابتکار وغیرپیشرونده میباشد.
بی ثباتی سیاست کادری دولت مرضی است که مکروب آن از ریاست جمهوری واجراییه بطرف پایین سرایت میکند ونمی گذارد اداره تخصصی باکادرهای صاحب تخصص ومتجرب برای پیشبرد یک کشور درحال جنگ کارا و موثرعمل کند.
بارها وزرا تبدیل میشوند ، سالها سرپرست باقی می مانند. هر وزیر با آمدنش در وزارت خانه کار اولش تغیر بی مورد وغیرلازم استاف کاری وزارت تا قدمه های کلیدی پایین میباشد.
بیکار و بی سرنوشت ساختن کارمندان غیروابسته به تیم وزیر جزاحکام اولی وزرا میباشد. به همین ترتیب هر قدمه جدیدآ تعین شده عین پالیسی را مرعی میدارد.
هر وزارتیکه به هر تنظیم یا گروه قومی سپرده شده است ملکیت همان تنظیم وگروه است، وزیر ، معینان و روسا می دانند و صلاحیت بی حد وحصر وغیرقابل کنترول شان در تغیرات وتعینات.
برای رفع این مشکل ضرور است دولت فهرست مقامات مورد منظوری وصلاحیت تقرری ها وسبکدوشی ها را داشته باشد تا هیچکس با استفاده از مقام دست داشته به خانه تکانی کادری اداره مربوطه اقدام نتواند مگر بر طبق حدود صلاحیت قانونی و دلایل موجه برای آن تا ثبات کادری دراداره برهم نخورد.
وزرا بدون در نظر داشت تخصص و رشته تحصیل برمعیار روابط شخصی ، تنظیمی ، محلی و قومی تغیر وتبدیل کادر هارا عملی میسازند وآنقدر ریزرف کادر ندارند که این تغیر وتبدیل را بر معیارهای لازم انجام دهند ازین جهت حال اداره زار و تاسفبار است.
اگر مسوولین امور مملکت خواهان یک اداره سالم وکارا اند وبه حال این کشور وملت می اندیشند باید به این طرز تقسیم بندی ادارات دولتی خاتمه دهند.
وزیر روی کدام دلیل معقول یک گروه کارمندان را به حال انتظار درمی آورد تا جای برای گروه مربوطه خودش خالی شود؟
شیوه دیگر استخدام وابسته گان و دادن معاشات به مربوطین هیات رهبری وزارت خانه ها استخدام سیلی از باز نشسته گان به شکل قراردادی هاست آنها معاش خواران بیکار اند که وزیر ومعین برای دلخوشی شان زیر این نام به ایشان امتیاز میدهند .
گروه گروه افراد بیکار ویاران قدیم رییس جمهور و رییس اجراییه ووزرا برای امتیاز دهی بحیث مشاورین استخدام میشوند که نه سواد لازم دارند و نه صلاحیت مشوره دهی.
لشکر مشاورین بیکار جزفساد بی مهار اداریست، پول دولت باضمایم معاش چون موتر و دفتر وسفرها وتداوی های رایگان در خارج از کشور به پای چند زورمند داخلی یا آمده از امریکا گذاشته میشود اما سرکرده گان دولت که در عقب تربیون ها ازحس خدمتگذاری وشفافیت و وطنپرستی گلو پاره میکنند ازاین عمل ظالمانه شان نسبت به دارایی عامه عرق خجلت بر جبین نمی آورند. چرا امتیازات این تنبلان دوران سلطان محمود غزنوی را به خانواده های شهدا و معلولین و زن و فرزند به میدان مانده شان مساعدت نمی کنند؟ کسی به فکر این خانواده های به ماتم نشسته و گرسنه و مریض نیست بلکه به فکر این است تا کدام جلاب متقلب وفاسد را بخاطر داشتن چند رای
محل اش به مشاوریت استخدام کند وامتیاز بدهد.
جعل دراسناد تحصیلی بد ترین دشمن سلامت اداره است، بسیار اند کارمندانی که باداشتن اسناد تحصیلات عالی و سوابق کار زیردست یک امر بی تجربه کم سواد ولی واسطه دار اجرای وظیفه میکند اوچگونه میتواند با دلگرمی کار نماید؟ اسناد تحصیلی عده زیاد وابسته گان سر شناسان جعلی و دروغین است .
دادن امتیاز معاشات متفاوت به کارمندان یک دفتر ظلم صریح وغیر قابل اغماض است که در ادارات معمول شده است فارغ التحصیل صنف چهارده که روابط دارد و وابسته به تنظیم است بالاتر از ازیک لیسانس و ماستر با وجدان که دربرابر کسی سر خم نمیکند سه چند معاش بیشتر بدست می اورد وسواد لازم هم ندارد.
مقامات ریاست جمهوری واجراییه مجریان این سیاست اند و پای شان در همه فجایع تا زانو فرورفته است.
اداره افغانستان را بسیار بد اساس گذاری کرده اند ، بد می اندیشند وبد عمل میکنند.
اداره دولت در تضادهای متنوع غرق است همدلی وهماهنگی در کارها وجود ندارد ازین سبب نه بهبود در کار پیش می اید ونه تغیر در شیوه کاری .
اصل صلاحیت ، اعتماد و کنترول درکار مانند سایر اصول برهم خورده است، مداخلات خورد وکلان در کار کارمندان قدرت ابتکار را ازایشان گرفته است زیرا گوش به فرمان امر بالاتر تا مقام ریاست جمهوری و اجراییه میباشند.
شرم آور است که نزده سال از اساسگذاری دولت می گذرد ولی هنوز بودجه آن در واشنگتن معین و ترتیب میگردد و از خود چیزی ندارد. این نقص وعیب دربیکاره گی وتحت الحمایگی دولت است.

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۷۰۶

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.

  Copyright ©bamdaad 2019