اتحادیه اقتصادی و یا اتحادیه اجتماعی، اروپا به کدام سو روان است ؟

دکتر اسد محسن زاده

امروز ۲۳ ماه می با گشایش حوزه های رایدهی درهالند و انگلستان ، انتخابات برای پارلمان اروپایی در۲۸ کشورعضو این اتحادیه آغاز گردید.

این انتخابات که الی تاریخ ۲۶ ماه می دوام می یابد ، در شرایط پیچیده  ناشی از بحران اجتماعی و اقتصادی عمیق  ، بحران اعتماد میان کشورهای عضو  و بحران « برگزید » بر پا میگردد. «برگزید » درعرصه های اقتصادی ، اجتماعی  و حقوقی  سایه اش را بر این انتخابات انداخته ؛ و شماری از احزاب و سازمانهای راستگرایی اروپا خواستار بیرون رفتن کشورهای شان از عضویت دراین اتحادیه میباشند.

 از انجایی که پارلمان اروپایی یگانه نهاد انتخابی  درساختاراتحادیه اروپا میباشد ، قرار است  در انتخابات پیش رو ۷۵۱ نماینده از ۲۸ کشور عضو اتحادیه  براساس سهمیه ملی تعین شده انتخاب گردند.

چون مساله خروج بریتانیا ازاتحادیه اروپا و قراردادهای مربوط به آن تا حال نهایی نشده ُ و هنوز سوالات زیادی  در این بخش لاینحل باقی مانده است ، بریتانیا  اینبارمنحیث عضو اتحادیه دراین انتخابات شرکت می ورزد. البته در صورت ترک عضویت  بریتانیا در اتحادیه اروپا تغیراتی درتعداد کلی اعضای پارلمان اروپایی و تعداد نماینده گان ازکشورهای عضو نیز به عمل می آید . در آنصورت تعداد مجموعی اعضای پارلمان از ۷۵۱ به ۷۰۵ عضو کاهش یافته ، و بررقم  نماینده گان  کشورهای عضو به تناسب نفوس شان افزایش به عمل می آید . البته  دراین مورد قبلاً این سهمیه تعین شده به اگاهی کشورهای عضو رسانیده شده است.  

در دوره حاضر پارلمان اتحادیه اروپا : فراکسیون دموکرات های مسیحی و محافظه کاران (EVP)  دارای ۲۱۶ کرسی ، سوسیالیست ها و سوسیال دموکرات ها  (S & D)  ۱۸۵کرسی ، محافظه کارها و شکاکان ( EKR ) ۷۷ کرسی ، احزاب سنتریست و لیبرال (  ALDE) ۶۹ کرسی ، چپی ها ـ کمونیست ها و سبزهای نوردیک (  GUE - NGL) ۵۲ کرسی  ، سبزها ، محل گراها (Grüne/EFA ) ۵۲ کرسی ، پوپولیست ها و مخالفین اتحادیه اروپا ( EFDD ) ۴۲ کرسی ، راست افراطی و راست ـ.پوپولیست ( ENF) ۳۶ کرسی ، نماینده گان بدون فراکسیون ۲۰ کرسی .

از تصویر بالایی چهره پارلمان اروپا که درآن راستگراها  دارای اکثریت میباشند  به گونه روشنی برجسته میگردد ، وهمین ترکیب درتصمیم گیری های آن به نفع  سرمایه  و خواست های انحصارات  و لابی گری سرمایه داری در۵ سالیکه  گذشت برجسته گی داشت.

انتخابات حاضر برای پارلمانی اتحادیه اروپا را« سرنوشت ساز» عنوان مینمایند. « راست » به دلیل ظهور نیروهای تازه ایی در جناح راست  ، و« چپ »  بخاطرضرورت تغیر در و ضع موجود و تبدیل اتحادیه به نهادی که منافع زحمتکشان و لایه های ناتوان اروپا را درنظر داشته و دربرابر بیکاری ، گرانی قیمت ها ، جلوگیری ازخصوص سازی و سیاست های ریاضت کشی؛ و بخاطر افزایش خدمات اجتماعی ، حق کار ، تحصیل، حفظ محیط زیست ، ناسازگاری با جنگ  مسابقه تسلیحاتی و...عمل نماید  می رزمند.

رسانه های حاکم و جهانخوار وابسته  به ارتجاع  تلاش دارند تا مساله رشد ناسیونالیزم و خطر راست گرایی را منحیث سوال بنیادی برای سرنوشت اروپا مطرح ساخته ، و با ایجاد جو ترس و وحشت  مردم را بسوی  دادن رای به نماینده گان اصلی سرمایه داری مالی و صنعتی  دعوت می کنند.

امانویل ماکرون و منفرید ویبر نماینده راست سنتی با کاربرد اصطلاح تازه « دموکراسی غیرلیبرال» و « اعلام جنگ » در برابر راست افراطی ـ پوپولیست ( عوام گرا ) برای حفظ منافع و مواضع خود کوشیده  و با بهره از امکانات گسترده مالی و رسانه ایی در راه  انحراف ذهنیت عامه از پرابلم های عدیده اجتماعی دراروپا می کوشند که  خود زمینه ساز رشد راستگرایی در اروپا شده است.

او که نتوانسته است به خواست میلیون های فرانسوی  بخاطردستیابی  به شرایط بهتر زنده گی ، از جمله جنبش « واسکت زرد ها » که  بیش از شش ماه  در رویایی با سیاست های نیولیبرال او قرار دارند  پاسخ بدهد ، افرایش راست افراطی را بهانه گرفته وشعار « تولد دوباره اروپا همراه با همبسته گی و همدردی » را فریبکارانه سر می دهد.

راست سنتی  خود را حامی « دموکراسی لیبرال» در برابر« دموکراسی غیرلیبرال» راست افراطی میداند ، در حالیکه همین دو همه روز دست بدست هم در راه تبدیل اتحادیه به اتحادیه سرمایه داران و منافع آنها در برابر منافع اکثریت زحمتکشان اروپا می کوشند.

اروپایی میلیون ها زحمتکش ، در برابر اتحادیه اروپایی میلیونرها

درانتخابات روان پارلمان اروپا سوال « اتحادیه اقتصادی» و یا«اتحادیه اجتماعی » در اروپا منحیث مساله بنیادی مطرح است . برای تبدیل اتحادیه به یک اتحادیه اجتماعی  و در دفاع از منافع زحمتکشان  و گسترش خدمات اجتماعی و حقوق زحمتکشان ، احزاب چپ اروپا که در سالهای گذشته از اثرگزاری بیشتر برخوردار شده اند با پیش کش نمودن برنامه های مردم دوست در این انتخابات  سهم می گیرند.

« چپ اروپا » که تشکلی از احزاب و سازمانهای چپ و اکولوژیک میباشد  د رکنفرانس شان در بن ـ المان با گزینش بانو ویولتا تومیچ  ( Violeta Tomič) از سلونیا و نیکو کیو  (Nico Cué ) ازجنبش کارگری بلجیم برنامه ایی را با خواست های زیر مطرح نمودند :

امنیت اجتماعی برای همه ، پایان بخشیدن به  فقر دراروپا ، تامین صلح  در اروپا و جهان، شرایط بهترو عادلانه کار در اروپا ، تقدم انسان درمقابل سود، اقتصاد اجتماعی و اکولوژیک ،اروپا منحیث قاره همبسته بجای کشیدن  دیوار بدور قلعه اروپا ، دموکراسی واقعی بجای انحصارات  و لابی گری، ناسازگاری و ضدیت با راسیزم  ، فاشیزم و ناسیونالیزم  ،حقوق برابر برای همه، عدالت جنسیتی ، دموکراسی در عرصه های آموزش ، اطلاعات و فرهنگ و....

شعاراصلی « چپ اروپا» که همه روزه در رده جنبش های اجتماعی اروپا سهم فعال دارند اینست که : «  اروپا را بدست راستگرا ها و نیولیبرال ها نگذارید! »

جنبش های اجتماعی تاثیرات بزرگی بر رخدادهای اجتماعی اروپا داشته،  و توانسته است احزاب  راستگرا  را در تحمیل سیاست های ضد مردم شان به چالش بکشاند. جنبش های ضد جنگ ، کارگری و سندیکایی ، حفظ محیط زیست ، جوانان ، زنان ، دانشجویان ، بازنشته گان  کشاورزان و....

 « جمعه ها برای آینده» ،« جلیقه زردها » ، « بپاخیزید! » ، « برای سرپناه قابل پرداخت » « مظاهرات پنجشنبه ها » و... توانسته است خواست ها و اراداه مردم را در برابر دولت های دست راستی به خیابان ها انتقال دهند. اروپا در برابر بیداد به پا ایستاده است . درهیچ کشوراروپا نیست که  مردم  به ویژه جوان به گونه ایی ناسازگاری خود را دربرابرسیاست های ضد انسانی نیولیبرال اقتصادی و اجتماعی بیان ننمایند.

دموکرات ها و دادخواهان اروپا درانتخابات پیش رو از یکسو با رشد ناسیونالیرم  روبرو هستند و از طرف دیگر افرایش اقدامات ضد مردمی نیولیبرال ها .

 انتخابات  پارلمان اروپا و جامعه مهاجر افغان

درخوریاد است که مهاجران سیاسی افغان نیز ازچند سال بدینسو در انتخابات پارلمانی اروپایی حضور داشته و کسانی از این جمع خود را برای راهیابی به پارلمان اروپا  نامزد نموده اند.

البته این نامزدان مربوط به جناح های مختلف سیاسی اروپا از راست و میانه تا چپ بوده است.

قرار معلوم در انتخابات پیش رو نیز چند افغان مهاجر خود را برای  پارلمان اروپایی  از طریق احزاب مختلف سیاسی اروپا نامزد نموده اند.

مساله سهمگیری در انتخابات و استفاده از حقوق شهروندی در اروپا هنوز به اگاهی آن هموطنان ما که ازحق سهمگیری درپروسه های سیاسی و انتخابات برخوردار اند ،  تبدیل نشده است که دلیل اصلی آن موجودیت گتوها و یا  پیوند عمیق و سنتی با زادگاه میباشد.

و این درحالیست که ضرورت حضور و سهمیگری در تصمیم گیری های شهروندی اثرات بزرگتری بر زنده گی روزمره و سرنوشت آتی این مهاجران دارد.

باید با صراحت یاد آوری نمود که در دفاع از حقوق مهاجران «  چپ »  پیوسته با صداقت ، هیومانیزم و  دید فراخ برخورد نموده است . بادرنظر داشت این حقیقت میتوان  از جامعه مهاجر افغان دعوت کرد که بیایید رای تانرا به « چپ »  که از منافع تان دفاع نموده و می نماید بدهید. احزاب و شخصیت های چپ درکل اروپا  شامل لیست نامزدان انتخاباتی میباشند.آنها را شناسایی نموده و بر آنها اعتماد نمایید.

در خوریاد است که در همین تاریخ موازی با انتخابات پارلمان اروپا انتخابات با اهمیت و سرنوشت سازی درسطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا  نیز صورت میگیرد که حضور و رایدهی در آن نیز از جایگاه مهمی برخوردار میباشد. از جمله :

ـ در بلجیم ، انتخابات برای پارلمان ملی ، پارلمان های والونی و فلیمی ، پارلمان شهر بروکسل و اطراف آن ،

ـ درالمان ، انتخابات برای پارلمانی ایالتی دربریمن ، انتخابات محلی در بادن ورتمبیرگ ، مکلنبورگ ـ فروپومن ، راین لند ـ فلس  ، زاکسن ، زاکسن انهلت ، تیورینگن ، زارلند و نواحی هامبورگ.

ـ درایرلند ، انتخابات محلی .

باید یاد آوری نمایم که دربلجیم رفیق گل احمد بازساز به نماینده گی از حزب کاربلجیم  نامزاد احراز کرسی پارلمان ولامس ( ولونین) آنکشور میباشد .

علاوتا یونس محمدی  که از وابسته گان حزب وحدت اسلامی در یونان میباشد ، خود را برای عضویت درپارلمان اروپا کاندید نموده است.

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۴۰۵

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.

 Copyright ©bamdaad 2019