گفت و گوی ویژه بامداد با رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول و رییس کمیسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

پرسش : رفیق عملیار گرانقدر، شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان در نشست تاریخی ۴ مارچ ۲۰۱۹ ترسایی خود کمیسیون پنج نفری را برای تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب تعین نمود. شما که ریاست این کمیسیون را به عهده دارید لطف نموده با اختصار در باره کارکردهای این کمیسیون  برای خواننده گان تارنمای بامداد، ارگان شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان معلومات بدهید .

پاسخ:  به پاسخ سوال شما باید بگویم که انتخاب و ایجاد یک کمیسیون برای تدارک کتفرانس اولین تجربه برای سازمان حزبی ما در اروپا میباشد. باید عرض نمایم که ما در چهار جلسه کمیسیون ،ما با اشتراک  مساعی و گره زدن توانایی ها و نکات نظر اعضای کمیسیون رفیقانه و مسوولانه برای سازمان حزبی مان اندیشیدیم، حدود مسوولیت و صلاحیت خویش را معین و مشخص ساخته در همان جو کاری به تصامیم رسیدیم که بیان موفقیت آمیز از یک تجربه جدید است. ما با یک تقسیم کار و وظایف توانستیم در قدم اول یک پلان کاری و عملی را تنظیم و مطابق بر آن در چهارجلسه به وظایف ذیل نایل گردیدیم:

تهیه تعداد اسناد برای تدارک کنفرانس که شامل رهنمود تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی، نورم نماینده گی و شیوه انتخاب نماینده گان به کنفرانس اروپایی ،لایحه وظایف کمیسیون تدارک، فورم گزارش تشکیلاتی جدیداز شورا های کشوری، سند معلوماتی و رهنمودی پیرامون  تدویر کنفرانس های انتخاباتی در سطح شورا های کشوری، فورم کاندیدان نماینده گان برای شورا های کشوری، فورم کاندیداتوری برای مقامات حزبی در سطح شورای اروپایی، گراف تقسیم کار بین اعضای کمیسیون بخاطر همکاری با شورا های کشور در تدویرکنفرانس های  انتخاباتی.

کمیسیون در اولین جلسه خویش تصمیم مهم را نیز به تجربه گرفت که همه موضوعات مورد بحث در سطح همین کمیسیون محرم باقی مانده تنها رییس کمیسیون صلاحیت و مسوولیت آنرا دارد تا رییس شورای موقت  روپایی را منظماً درجریان قرار دهد.

پرسش : شما روحیه کاری دراین کمیسیون را چگونه ارزیابی مینمایید؟

پاسخ: من باید با مسوولیت اظهار نمایم که روحیه کاری را فقط یک همکاری رفیقانه باید تعریف نمود. اعضای کمیسیون هر کدام  به یک هدف کارمیکردند و تجارب خویش را به همه شریک میساختند که چگونه ما بطرف یک کنفرانس کارا، بامحتوا ، وزین و با وجاحت برویم که در آن وضاحت، شفافیت باشد که همه نماینده گان خود و امیال خود را در این کنفرانس بیابند ، با علاقمندی و مسوولیت رهبری و شیوه کاری شورای اروپایی را انتخاب و معین سازند.

ما تلاش نمودیم تا در بحث ها و تبادل نظرها از مقدمه های طولانی و بحث های غیرمرتبط با موضوعات مورد بحث ، با جدیت ولی رفیقانه ، جلوگیری نمودیم.

جلسات ما به وقت معین آغاز و در زمان پیشبینی شده ختم می شد و موضوعات برای جلسه بعدی  پیشبینی میگردید. یکی از موفقیت های ما این بود که ما در صحبت های یکدیگر داخل نمی شدیم و می گذاشیم برای هر صحبت مجال گفتن و حوصله شنیدن باشد. صحبت کننده گان هنربیان موضوع را بصورت کوتاه و قوی و با مفهوم بخوبی بکار میگرفت.

پرسش: درجریان هفته ایی که گذشت ، برپایه نورم های تعین شده وبا تکیه بر اصول زرین دموکراسی در زنده گی حزبی ما ، شوراهای حزبی با اعتماد ومسوولیت پذیری درفضای آزاد انتخابات برای تعین نماینده گان شان برای کنفرانس اروپایی را شروع کردند. 

این انتخابات تا چه تاریخی ادامه داشته، و به نظر شما چه  وقت کنفرانس اروپایی حزب برپا میگردد. آیا شما از سرعت کار شوراهای کشوری حزب راضی هستید ؟

پاسخ:  رضاییت ما از شورا های کشوری زمانی خواهد بود که همه الی تاریخ پیشبینی شده ۲۶ می ۲۰۱۹ ترسایی جلسات خویش را در روشنی سند معلوماتی کمیسیون تدویر نمایند. البته در این مورد باید گفت که به ابتکارات شورای کشوری و رهبری آنها مربوط میشود که چگونه در تدویر یک کنفرانس با محتوا و در فضای دموکراسی درون حزبی و تبارز اراده مستقلانه هرعضو سازمان خود را در نظر داشته آنرا در گزارش خبری خویش و ارایه گزارش به کمیسیون تدارک کنفرانس انعکاس دهند. این کنفرانس ها تنها دست بالا کردن برای انتخاب  نماینده گان نیست بلکه همه رفقا در سازمان های شان در فضای رفیقانه جهات کاری خویش را در سال های گذشته به ارزیابی میگیرند  با روش نقد، پیشنهاد و ارایه بدیل سازمان خود و شورای آینده اروپایی را شکل و محتوای نو و بهتر خواهند داد.

پرسش : خوشبختانه حزب ما منحیث یک حزب دموکراتیک و مدرن سیاسی ، پیوسته از اعضای خود و حتا ازسایر نیروهای سیاسی کشور دعوت نموده است تا اندیشه ها و برداشت های شان در باره اسناد بنیادی وکارکردهای ما را درمیان بگذارند. درپرتوهمین اصولیت وعلنیت، اعضای حزب ما و  رهروان جنبش پیوسته نظریات واندیشه های شانرا با ما درمیان گذاشته اند. چنانچه ما همیش این دیدگاه ها را با صداقت و امانت داری در رسانه های حزب، از جمله در تارنمای بامداد به نشر رسانیده ایم. شما سهمگیری مسوولین شوراهای حزبی و اعضای سازمان را درجریان آماده سازی اسناد و رهنمودها ، وعلاوتاٌ گفت وگو درباره کنفرانس قریب الوقوع شورای اروپایی حزب را چگونه بررسی می نمایید؟

پاسخ: دربرابرکنفرانس اروپایی حزب و رفقای نماینده مسوولیت و وظایف بزرگی از جمله انتخاب شورای جدید اروپایی و تعین برنامه های کاری آینده شورا قرار دارد. سازمان اروپایی ما بعد ازیک دوره طولانی بسوی انتخابات و گزینش شورای جدید می رود . بدون شک هر رفیق ما از یک واحد اولیه تا سطح کنفرانس اروپایی باید بدین بیاندیشد که کدام شیوه های جدید کاری کار هدفمند ، تفاهم رفیقانه، فضای همکاری و اعتماد، پروسه های ساده، مستقیم و گره زدن تجارب و توانایی های همه رفقا ، میتواند معضلات وکمبود های گذشته را جبران و سازمان را در راستای بهتر و جدید قراردهد. سازمان های حزبی ما باید بدیل های بهتر و نو را به تجربه بگیرند. ما شیوه انتخاب برای پست های حزبی را برمبنای یافتن چانس هر رفیق که توانایی کاری را دارد ، بازبگذاریم و تجارب بدون موثریت را نباید باردیگر تجربه کنیم. این یک  پیام  واضح کمیسیون برای اعضای شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در کنفرانس پیشرو است.

من باوردارم که این تجربه و شیوه کارکرد کمیسیون میتواند برای تدارک کنفرانس قریب الوقوع شورای اروپایی ، کنفرانس های بعدی و یا جلسات بزرگ سازمانی و سیاسی یک الگوی مناسب و موثر باشد . با کمال رضاییت کمیسیون کارهای بکر و عملی را انجام داده است که میتوانند، پروسه ها را برای تدویر یک کنفرانس خوب و با محتوا ی بهترکوتاه تر،عملی تر و با  بکارگیری واضح تر و شفاف تردموکراسی باز باشند.

 رفیق عملیارعزیز، سازمان اروپایی ما بعد ازیک دوره طولانی که مسوولین و رهبری آن انتصابی بودند باردیگر بسوی انتخابات و گزینش شورای انتخابی می رود، ازاینکه درچنین شرایط به پرسش های ما پاسخ داده، و خواننده گان تارنمای بامداد را با کارکردهای کمیسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان، آشنا ساختید از شما سپاس نموده ، برایتان در پیشبرد امور محوله آرزوی پیروزی و کامگاری داریم.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۶۰۵

ادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.

Copyright ©bamdaad 2019