موانع اساسی اتحاد نیروهای ملی ـ دموکرات و ترقی خواه


 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

 

درباره همسویی واتحاد نیروهای ملی ـ دموکرات وترقی خواه کشور بحث های فراوان شده، و ضرورت اتحاد نیروهای متذکره نیزبه همه گان پرواضح است .

چرا و به اساس کدام موانع اتحاد و وحدت نیروهای ملی دموکرات وترقی خواه درسطح جامعه ، منطقه ، جهان وهم چنان در وجود اشخاص، گروه ها، حلقات واحزاب همسو تامین نمی شود ؟ این موانع چیست ؟ پاسخ به این پرسش ها با آن که تحلیل و ارزیابی مفصلی می خواهد ولی به گونه فشرده باید گفت :

درسطح جامعه پس از کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ ، دگرگونی درنظام پدیدآمد ومسیر تکاملی تدریجی دیگرشد. پیآمدهای این دگرگونی که تا امروز ادامه یافته تا سرحد فروپاشی نظام پیشرفت،  وسبب آن گردید تا حوادث پی هم زمینه بحران فراگیر اجتماعی را به بارآورد.

دریک چشم انداز دیگر، تغیرمناسبات اقتصادی ، فاکتور دیگری است که برای متحول کردن جامعه اثرگذاربوده است .

مانع بزرگ دیگراجتماعی ـ اقتصادی فقر آمیخته با جهل وعقب مانی قرون بوده و است که بستر مساعدی برای ارتجاع *بوده و با کشیدن  نقاب عقاید و باورهای مردم به  روی خویش استفاده شایانی ازآن  برده اند. حضور این کتله عظیم عقب افتاده و ارتجاع داخلی ، کشورهای ارتجاعی منطقه را ترغیب نمود تا حمایت همه جانبه از آن ها نمایند.

 ارتجاع جهانی با حفظ  رقابت های شان درسطح کلان به داد ارتجاع داخلی ومنطقه رسیدند و درجریان بیشتراز۴ دهه پیوند ناگستنی یافتند و گروه های شرارت پیشه قوت گرفتند. باحمایت های بی دریغ درسطح منطقه وجهان عرض وجود کردند که القاعده یکی از نمونه های آن است. این نیروهای اهریمنی به هیولای مبدل گشتند . نیروهای مترقی درحالی که حامی بیرونی نیز نداشتند ، دربرابر ارتجاع نامبرده مقاومت چندانی نتوانست و درداخل تضعیف گردیدند.

هم چنان فروپاشی دراماتیک حاکمیت های ملی ، دموکرات وترقی خواه درسطح جهانی عامل دیگری بود.

عامل دیگرفاصله بزرگ میان فروپاشی نظام وانسجام مجدد نیروهای ملی ـ دموکرات وترقی خواه بود که بیشتر از ۱۵ سال را دربرگرفت . دراوج بحران  هسته ها، حلقات وحتا ایجاد احزاب نوعی پراگنده گی را به بار آورد که هرکدام به نوبه خود ادعای وراثت جریان دموکراتیک را نمودند. دراین روند شخصیت های خود را مدعی جانشین رهبران گذشته کرده ، و دربرخی موارد درعقب نام  آن شخصیت های مبارز تاریخی خود را جازدند. هم چنان رشد رسانه ها به یک باره گی زمینه ساز بروز وبرآمد اشخاص مستحق ونامستحق گردید. که این برآمدها دربرخی موارد چهره های کاذب را ببار آورد. مداخلات داخلی وخارجی وفقر تیوریک، عوامل دیگری بودند.

آشفته گی های عدیده اجتماعی ـ اقتصادی وتناقصات قومی و فرهنگی ومهاجرت های پی درپی که درلایه های مختلف صورت گرفت که ، بیشترینه افراد اثرگذار جامعه جلای وطن گردیدند، ازعوامل اساسی دیگری است که برپیچیده گی وضعیت فزونی داد.

مجموع این عوامل که هرکدام ایجاب بحث مفصلی را می نماید باعث گردید تا شکاف بیشتری را درپیکرجامعه به طور کل،  و جنبش مترقی به گونه خاص ایجاد کند.

حال زمان آن فرا رسیده که عقل سلیم و برخورد خردگرایانه ، بدون تیوریزه نمودن وضعیت به نفع این یا آن، با ریالیزم اندیشه  وقضاوت واقع بینانه ، شخصیت ها، ساختارها واحزاب روشمند را که مواضع روشن دارند ودریک تسلسل تاریخی ـ منطقی مبارزه پیگیرانه نموده اند، تفکیک نموده و براساس شاخص های روشن وقضاوت عادلانه برای تجمع نیروها کارکرد مشخص را درپیش گیریم . ازمجملگرایی وخودخواهی وپیچیده جلوه دادن بیش از حد پروسه بپرهیزیم .

حزب آبادی افغانستان  که از دوبدنه اساسی حزب طی تدویر چندین کنگره های جداگانه و مشترک تابه این جا رسیده است، به مثابه تجمع بزرگ نیروهای دموکرات وترقی خواه که درمرحله کنونی با تجدید برنامه وساختار مطابق شرایط وبا آینده نگری تمام با حفظ ارزش های زرین که محور آن را مبارزه برای سعادت انسان وتامین عدالت اجتماعی تشکیل می دهد، به همه  جزایر وحلقات و احزاب همسو پیام روشنی دارد:

دراین تشکیلات  از رهبران بزرگ جنبش ، تا کادرها وصفوف گردآمده اند وتلاش می ورزند تاهمه گان را مطلع سازند وآگاهی دهند که شخصیت ها، جزایر واحزاب جدا از این تشکیلات ، برای تقویت ونیرومندی، جریان دموکراتیک با این محوریت یکجا گردند وصادقانه در راه تحقق آرمان های والای انسانی بدون هرنوع امتیاز طلبی مبارزه نمایند. به اعضای برون مانده دلایلی جز ندانم  کاری  باقی نمانده است. آنانی که خود خسته اند اندو نمی خواهند دیگر مبارزه کند، لطفاً با صداقت انسانی وبمثابه مبارز دیروزجانانه آن را بگویند که دلایلی برای تضعیف جنبش به طور خودآگاه وناخود آگاه ارایه ندهند.

برموانع ساخته ذهن ما که دربرخی موارد صرف تصوری است منتزع از واقعیت غلبه حاصل کنیم . واقعیت موجود، خود، وطن ، منطقه وجهان را و قدرت هیولای ارتجاع آمیخته  با زر وزور را درنظر گرفته ، لحظه یی درنگ نکنیم  وشعار اتحاد قوت است،  را درعمل پیاده کنیم. دیدگاه ها ، انتقادات ونظریات خود را با هم شریک سازیم ، همدیگر پذیر باشیم، منعطف  وباسرعت عمل کنیم و راه های کوتاه وعملی مشترک را جست وجو کرده و پس از دریافت آن متحد شویم.

اصل وحدت درتنوع را بدانیم ، به امروز بپردازیم وفردا را بسازیم . از درس های گذشته بیاموزیم ولی درگذشته باقی نمانیم . بازگشت به گذشته خود حرکت ارتجاعی است وحرکت تکاملی حرکت پیشرونده تاریخ است .

دربرابر ارتجاع کهنه کارنیرومند، بیش از هروقت دیگر نیروهای ملی ـ دموکرات وترقی خواه به اتحاد و وحدت آهنین نیازمند اند.وحدت این نیروها نیاز مبرم جامعه و زمانه ماست .

به پیش در راه وحدت نیروهای ملی ـ دموکرات وترقی خواه !

 

*ارتجاع : کلمه یا اصطلاح مترادفی که بتواند ماهیت واقعی نیروهای محافظه کار و واپسگرا را بیان کند، نیافتم وبهتردانستم که واژه مذکور را استفاده  نمایم .

 

منبع : « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان ، سال ششم ، شماره دوازدهم ، حوت ۱۳۹۷ خورشیدی ـ برابر مارچ ۲۰۱۹ ترسایی

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۸۰۳

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2019