پیام همایش اروپایی زنان افغانستان

به مناسبت هشتم مارچ روز همبستگی جهانی زنان

 

امسال زنان جهان برای ۱۰۸ مین بار ازهشتم مارچ ، روز همبستگی جهانی  زنان  بزرگداشت بعمل می آورند . و این در حالی است که بسترهای تشنج ، ادامه ای جنگ ها ، فقر ، بی عدالتی اجتماعی ، محرومیت و نابرابری جنسی ، عدم دسترسی به حقوق بشری و شهروندی از بشریت به ویژه زنان قربانی می گیرد.

مادران و زنان بیشماری در سوریه ، عراق ، یمن  و فلسطین و در بسا کشورهای افریقایی و امریکای لاتین درسوگ عزیزان خود نشسته اند و یا خود قربانی جنگ خشونت واستبداد نظام های  غیرعادلانه  ناشی از آن بوده اند. در حالی که درکشورهای پیشرفته صنعتی چون : المان ، انگلستان و برخی ازکشورهای جهان ، زنان قدرتمند ، با تدبیر و باخرد درانکشاف و توسعه جامعه پرداخته  و به نماینده گی ازمنافع ملی کشور خود رهبری این جوامع را در دست دارند.

 و اما درکشورما  افغانستان عزیز: مادران و خواهران ما با کمرشکسته ، مصایب جنگ ، انتحار ، انفجار ، عدم حکومت قانونی ، فساد ، سلاح سالاری و زورگویی ، حضور مافیایی مواد مخدر ، فقر ، بیسوادی و بیکاری را به دوش می کشند. خشونت ، ازدواج های اجباری ، سنگسار کردن ها ، محاکم صحرایی ، نکاح  دختران خورد سال ، خرید و فروش زنان ، محرومیت در خانواده و اجتماع ، حاکمیت فرهنگ  تفکر قبیله وی و مرد سالاری ، حقایق تلخ زنده گی زنان افغانستان را می سازند.

ما زنان مهاجر افغانستان که جنگ و افراطیت  ما را از بزرگترین ارزش ها یعنی وطن محروم  و درغربت و دشواری در ملک های بیگانه سرگردان ساخته است ، در این روزها با نگرانی ژرف شکل گیری اوضاع درافغانستان و روند صلح ، مذاکرات با طالبان را در ماسکو  و قطر دنبال کردیم به این فرایند رسیدیم که بدون اشتراک نماینده گان واقعی مردم و سهم فعال زنان وبقا وثقای دموکراسی و دادخواهی  هیچ مذاکراتی نمی تواند منجر به صلح واقعی شود.

 صلح زیبا و خواستنی است ! زنان کشور ما  بیش از هر کسی دیگری  ، به صلح پایدار ، عادلانه وهمه شمول  نیازمند هستند، مذاکرات  عقب در های بسته میان طالبان و امریکا ما را شدیدآ نگران ساخته است ، مردم و زنان افغانستان نباید  اجازه دهند ، تا منافع ملی و حد اقل حقوق ودستاورد های بخش آزادی  زنان  معامله و قربانی منافع بیگانه گان گردد.

می گویند : دروغگوی حافظه ندارد مگر ۱۸ سال قبل  خارجی ها با شعار مبارزه با تروریزم و دفاع از حقوق زنان نیامده بودند؟ 

 نباید حضور جامعه ای جهانی عامل ادامه جنگ و خونریزی و تباهی در کشور باشد . نگذارید تا سرنوشت   د ستاورد های حد اقل ملت و بخصوص زنان افغانستان در معرض معامله قرار گیرد، امروز زنان کشور ما هنوز حتا به دستآورد های سالهای هشتاد نرسیده اند. ما زنانی که بیداد، اپارتایت جنسی ، زن ستیزی وتراژیدی زمان یعنی حکومت طالبان را تجربه نموده ایم ، اجازه نمیدهیم  تا آن وحشت و بربریت  قرون وسطایی دوباره تکرار شود . از جامعه ای جهانی و بویژه امریکا تضمین با اعتبار و قابل باور مطالبه داریم و به این باور هستیم که تنها  با شرکت فعال زنان در همه  رده های روند صلح ، می توان  به صلح همه شمول  رسید . هر گونه توافق تنها  مردانه بدون سهم نصف  نفوس جامعه یعنی زنان تصمیم ناقص بوده نزد مردم و به خصوص زنان افغانستان مشروعیت ندارد، ما درحالی که باور داریم ، که تنها نظام ملی ، همه شمول ، مردم سالار و غیر ایدیولوژیک میتواند بدیل حکومت تک محوری افراطیون درکشور باشد نیز به این باور هستیم که   طالبان  نیز می توانند تا با گذاشتن سلاح  البته در این نظام سهم گیرند و از این روند استقبال می نمایم .

ما از اعلامیه  شبکه زنان در افغانستان ، مورخ ۱۱ دلو ۱۳۹۷ در مورد موقف زنان در برابر روند صلح پشتبانی قاطع می نمایم ، از همه زنان و مردان دادخواه و عدالت پسند می طلبیم تا با همدیگر پذیری  با یک صدا در صفوف فشرده و حرکت قوی به نیروی عظیم حرکت مدنی فشار بالای بازیگران روند صلح مبدل شده و از حقوق بشری زنان افغانستان به دفاع بر خیزند .

از همه زنان داد خواه و عدالت پسند  کشور خواهانیم تا  صرفنظر از همه گرایش ها و سلیقه ها فکری و بینشی  دراتحاد و همبستگی با هم دریک جنبش نیرومند  زنان متشکل شده و از بازگشت کشور به  سوی بربریت  و زن ستیزی جلوگیری نمایند.

ما زنان با تشکل در یک  جنبش نیرومند  که درآن به دگرپذیری و دگر اندیشی  اهمیت فوق العاده داده شود  به منظور تحقق حقوق حقه ای زنان ، در یک ساختار واحد نیاز مبرم داریم !

بیایید تا دیر نشده در یک اتحاد نیرومند و سازنده  به منظور دفاع و پاسداری از حقوق زنان در کشور عزیز ما افغانستان با هم  متحد و یک پارچه شویم.

فرخنده باد هشتم مارچ !

دکتور شفیقه رزمنده

رییس همایش اروپایی زنان افغانستان

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۵/ ۱۹ـ ۰۶۰۳

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.